NOWA KAMPANIA TOPSHOP DENIM SS16

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

TS_DENIM_11
TOPSHOP roz­po­czy­na nową, wio­sen­no-let­nią kam­pa­nię linii Denim 2016, w któ­rej ujrzy­my ponow­nie gwiaz­dy z kam­pa­nii świą­tecz­nej. Jedy­nym nowym człon­kiem gan­gu dziew­czyn TOPSHOP jest Stef­fy Arge­lich.  Kam­pa­nia po raz kolej­ny uwy­dat­nia nowe poko­le­nie super­mo­de­lek i poka­zu­je zwo­len­nicz­kom mar­ki TOPSHOP jak dopa­so­wać do syl­wet­ki oraz z czym zesta­wić jeans. Dyrek­tor Kre­atyw­na TOPSHOP Kate Phe­lan mówi: “W kam­pa­nii Denim na sezon wio­sna-lato 2016 posta­wi­li­śmy ponow­nie na tą świet­ną gru­pę dziew­czyn, któ­re ide­al­nie poka­zu­ją jak prze­ło­żyć swój indy­wi­du­al­ny styl i humor na jeans. Kam­pa­nia pod­kre­śla uni­wer­sal­ność roz­bu­do­wa­nej linii Denim, zapew­nia­jąc że ist­nie­je model ide­al­ny dla każ­dej dziew­czy­ny TOPSHOP.”

TS_DENIM_10B

Co model­ki mają na sobie: (od lewej do pra­wej) STEFFY ARGELICH (JAMIE – przy­le­ga­ją­ce spodnie do kost­ki z wyso­kim sta­nem i roz­dar­cia­mi) SOPHIA AHRENS (LEIGH – spodnie z cien­kie­go jean­su z lek­ko pod­wyż­szo­nym sta­nem) BELLA HADID (ORSON – rur­ki z wyso­kim sta­nem) MAAN HAMMAM (MOM – zwę­ża­ne spodnie z wyso­kim sta­nem) GRACE HARTZEL (BAXTER – wąskie spodnie z niskim sta­nem) ANETA PAJAK (STRAIGHT – spodnie z pro­sty­mi nogaw­ka­mi) MARGA ESQUIVEL (LUCAS – lek­ko luź­ne spodnie w sty­lu boy­friend) ELLA RICHARDS (JONI – wąskie spodnie z bar­dzo wyso­kim sta­nem) MALAIKA FIRTH (HAYDEN – luź­ne spodnie w sty­lu boy­friend z roz­dar­cia­mi) Linia TOPSHOP Denim już jest dostęp­na w Salo­nie TOPSHOP w Zło­tych Tara­sach.

TS_DENIM_12
TS_DENIM_11
TS_DENIM_13

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
SPOSOBY NA LEPSZĄ PAMIĘĆ
SIOSTRZANE MARKI H&M
KTO DYKTOWAŁ TRENDY W 2015 ROKU?
TOP 7 RESTAURACJI NA ROMANTYCZNĄ KOLACJĘ
DZIEWCZYNA Z MISJĄ. JOANNA PACHLA I JEJ „WYRWANE Z KONTEKSTU”
10 FAKTÓW, KTÓRYCH NIE WIEDZIELIŚCIE O FAST-FOODKomentarze

komen­ta­rzy