Nowa kampania TOMS AW18

Podró­żo­wa­nie to nie tyl­ko zwie­dza­nie, zdo­by­wa­nie stem­pli w pasz­por­cie czy kupo­wa­nie pamią­tek. Jest to przede wszyst­kim pró­ba samo­po­zna­nia, dla­te­go też inspi­ra­cją TOMS do stwo­rze­nia kolek­cji jesień-zima 2018 była podróż mło­dej pary, któ­ra zaczy­na się w pół­noc­nej Kali­for­nii a koń­czy w Pata­go­nii. Zako­cha­ni nie tyl­ko zwie­dza­ją lokal­ne atrak­cje czy spę­dza­ją czas z rdzen­ny­mi miesz­kań­ca­mi, ale przede wszyst­kim uczą się sie­bie nawza­jem.

Eks­cy­tu­ją­ca podróż zaowo­co­wa­ła kolek­cją skie­ro­wa­ną do kobietmęż­czyzn oraz dzie­ci. Odnaj­dzie­my w niej buty z ręcz­nie wyko­na­ny­mi deta­la­mi czy wzo­rzy­sty­mi akcen­ta­mi. Dla osób, któ­re są w cią­głym ruchu dosko­na­ły oka­że się model Paxton.  W tym sezo­nie pre­mie­rę mają rów­nież buty Haw­thor­ne, któ­re wyko­na­ne są z wyso­kiej jako­ści skó­ry.

Co naj­waż­niej­sze, misją mar­ki TOMS nadal jest pomoc tym, któ­rzy jej napraw­dę potrze­bu­ją. Dotych­czas, w ramach akcji One For One, mar­ka roz­da­ła ponad 75 milio­nów butów.
Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­weKomentarze

komen­ta­rzy