ModaNewsroom

NOWA KAMPANIA RESERVED CONCEPT

Nic nie doda­je kobie­cie takiej pew­no­ści sie­bie, jak zmy­sło­wa bie­li­zna. Mar­ka Rese­rved wypu­ści­ła wła­śnie bie­liź­nia­ny look­bo­ok „Con­cept” na nad­cho­dzą­cą jesień i zimę. Na kolek­cję skła­da­ją się głów­nie sta­ran­nie wyko­na­ne i wypro­fi­lo­wa­ne deli­kat­ne kom­ple­ty bie­li­zny wykoń­czo­ne ele­ganc­ką czar­ną koron­ką. Kró­lu­ją pół­prze­zro­czy­sto­ści, nie­oczy­wi­ste wycię­cia i kobie­ce kro­je.

Sesja jest wyni­kiem kolej­nej już współ­pra­cy mar­ki z Mag­da Wun­sche i Agniesz­ka Sam­sel oraz agen­cja pro­duk­cyj­na NEW ORDER. Nad kon­cep­cją kre­atyw­ną czu­wa­ła Maria Lorenz/Reserved wraz z foto­graf­ka­mi.

new-order-4-re-concept-13 new-order-4-re-concept-4

Bar­dzo waż­na dla Nas jest pra­ca ze zgra­ną, pro­fe­sjo­nal­ną eki­pą – tak było i tym razem. Model­ka poka­za­na jest w kobie­cej i zmy­sło­wej odsło­nie. Pre­zen­tu­jąc kolek­cję lubi­my dodać nar­ra­cję i histo­rię, któ­re dobrze jest opo­wie­dzieć zdję­cia­mi rekwi­zy­tów i zbli­żeń” – mówią foto­graf­ki Mag­da Wun­sche i Agniesz­ka Sam­sel.

new-order-4-re-concept-3 new-order-4-re-concept-12 new-order-4-re-concept-10 new-order-4-re-concept-9 new-order-4-re-concept-5 new-order-4-re-concept-15

Kolek­cja jest już dostęp­na w sprze­da­ży. Deli­kat­ne koron­ki, ele­ganc­ka czerń, świet­na jakość i design na naj­wyż­szym pozio­mie to prze­pis na zmy­sło­wość i kobie­cość.

foto­graf: Mag­da Wun­sche i Agniesz­ka Samsel/Afphoto
model­ka: Roxy/Gaga Models
make up: Wilson/Warsaw Cre­ati­ves
wło­sy: Michał Bielecki/Warsaw Cre­ati­ves
sty­li­za­cja: Agniesz­ka Szymańska/Reserved
kon­cep­cja kre­atyw­na: Maria Lorenz/Reserved
art direc­tor: Adam Babinek/Reserved
dyrek­tor mar­ke­tin­gu mar­ki Rese­rved: Agniesz­ka Łabu­szew­ska koor­dy­na­cja pro­jek­tu: Mał­go­rza­ta Bruska/Reserved
asy­stent pro­duk­cji: Mił­ka Świtalska/NEW ORDER
pro­duk­cja: Kasia Kulik & Ola Chmielewska/NEW ORDER

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy