Nowa jesienna kampania SHOWROOM

Naj­now­sza kam­pa­nia SHOWROOM na tego­rocz­ny sezon jesien­no-zimo­wy odkry­wa jej doj­rzal­sze obli­cze. Ele­ganc­ka sty­li­sty­ka, przy­ga­szo­ne kolo­ry w miej­skiej sce­ne­rii i mini­ma­li­stycz­na oto­cze­nie na zdję­ciach autor­stwa Łuka­sza Pukow­ca poka­zu­ją nowy kie­ru­nek, w któ­rym zmie­rza plat­for­ma – mody selek­tyw­nej wyso­kiej jako­ści.

SHOWROOM to naj­więk­sza plat­for­ma sprze­da­żo­wa z nie­za­leż­ną modą w Euro­pie. Taki tytuł zobo­wią­zu­je, dla­te­go widać jak z cza­sem mar­ka doj­rze­wa i sta­je się źró­dłem inspi­ra­cji dla miło­śni­ków sty­lu. W nowej kam­pa­nii wysty­li­zo­wa­nej przez Karo­li­nę Gru­szec­ką urze­ka­ją przede wszyst­kim pięk­ne jesien­ne kolo­ry i nie­ba­nal­ne kro­je wybra­nych sty­li­za­cji. Wspól­nym mia­now­ni­kiem jest na pew­no wygo­da, ale nie w wer­sji stre­eto­wej. Luź­ne sukien­ki z non­sza­lanc­ko zarzu­co­ny­mi over­si­zo­wy­mi płasz­cza­mi, sze­ro­kie gar­ni­tu­ry, kom­for­to­we buty, cie­płe kow­boj­ki – tak będzie wyglą­da­ła jesień w odsło­nie SHOWROOM. Moc­nym tren­dem są sty­li­za­cje utrzy­ma­ne w jed­nej gamie kolo­ry­stycz­nej. 

Nowa kam­pa­nia SHOWROOM tyl­ko z pozo­ru może wyda­wać się dosyć doj­rza­ła. To kwin­te­sen­cja nowo­cze­sne­go podej­ścia do mody odpo­wied­niej dla róż­nych grup wie­ko­wych. Sty­li­za­cje są inne, ale tak samo cha­rak­ter­ne. To naj­więk­sza zale­ta SHOWROOM – każ­dy może wybrać coś dla sie­bie i zawsze będzie to coś ory­gi­nal­ne­go. 

Zdję­cia: Łukasz Puko­wiec

Assi­stant: Alek­san­der Bal­ce­rek

Wło­sy i Maki­jaż: Anna Sty­ka­ła

Model­ka: Joli / Milk Models

Retusz: Paul Droz­dow­ski

Pro­duk­cja: Anna Rybus / Pro­spe­ro Pro­duc­tion

Sty­li­za­cja: Karo­li­na Gru­szec­ka

Art Direc­tion: Cathy Boom

Tekst:  mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy