NOMA. Skandynawska restauracja ze światową renomą.

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: theworlds50best.com, sergetheconcierge.com

650noma_restauracja_kopenhaga_E

Gdzie znaj­du­je się naj­droż­sza restau­ra­cja świa­ta? W budyn­ku daw­nej duń­skiej flo­ty han­dlo­wej w Kopen­ha­dze. Nazy­wa się NOMA, od duń­skich słów „nor­disk” – nor­dyc­ki i „mad” – jedze­nie, a jej wła­ści­cie­lem jest słyn­ny duń­ski szef kuch­ni Rene Redze­pi.

NOMA ist­nie­je od 2004 roku, do tej pory ma na swo­im kon­cie kil­ka zaszczyt­nych wyróż­nień. Zosta­ła nagro­dzo­na dwie­ma gwiazd­ka­mi Miche­li­na i aż trzy­krot­nie zwy­cię­ży­ła w pre­sti­żo­wym ran­kin­gu „The World’s 50 best” pro­wa­dzo­nym przez bry­tyj­skie pismo „Restau­rants”, na naj­lep­szą restau­ra­cję świa­ta (w 2010, 2011 i 2012 roku)!

650noma_restauracja_kopenhaga_U
Aby spró­bo­wać potraw przy­go­to­wa­nych przez naj­lep­szych kucha­rzy świa­ta, nale­ży zare­zer­wo­wać sto­lik z kil­ku­mie­sięcz­nym wyprze­dze­niem. Dania mają nie­wiel­ką obję­tość, są za to poda­wa­ne w fine­zyj­nych for­mach.

W menu NOMy znaj­dzie­my mor­skie wodo­ro­sty, woła piż­mo­we­go, pie­czo­ny tur­bot, korze­nie rabar­ba­ru czy fer­men­to­wa­ne grusz­ki. Kucha­rze gotu­ją na bazie przy­praw korzen­nych, jarzyn, dzi­kich ziół, owo­co­wych octów, a nawet mchu.

650noma_restauracja_kopenhaga_P
Cena za obiad skła­da­ją­cy się z dwu­na­stu pozy­cji, m.in. przy­sta­wek, wina oraz zwie­dza­nia kuch­ni, wyno­si 850 dola­rów od jed­nej oso­by.

Budy­nek po daw­nej flo­cie i wnę­trze restau­ra­cji są dale­kie od prze­py­chu wła­ści­we­go knaj­pom o tak świet­nej reno­mie. Suro­we stro­py, drew­nia­ne meble i futrza­ne narzu­ty na krze­sła ocie­pla­ją skan­dy­naw­ską sty­li­za­cję wnę­trza.

650noma_restauracja_kopenhaga_W
W NOMie pra­cu­je bli­sko 50 kucha­rzy, któ­rzy codzien­nie ser­wu­ją „nową duń­ską kuch­nię”. Restau­ra­cja powsta­ła i roz­wi­ja się zgod­nie z trze­ma pod­sta­wo­wy­mi ide­ami: pro­sto­tą, czy­sto­ścią i świe­żo­ścią.

650noma_restauracja_kopenhaga_G

650noma_restauracja_kopenhaga_T

For Vers-24, War­saw 

_____

WIĘCEJ:
noma.dk
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy