Technologia

Nikon zdobywcą prestiżowych nagród TIPA, iF Product Design Award oraz Red Dot Award

Fir­ma Nikon otrzy­ma­ła czte­ry nagro­dy TIPA (Tech­ni­cal Ima­ge Press Asso­cia­tion). Pre­sti­żo­we wyróż­nie­nia zdo­by­ły: Nikon D3300 – „Naj­lep­sza Lustrzan­ka dla Począt­ku­ją­cych” , Nikon D4S – „Naj­lep­sza Lustrzan­ka Pro­fe­sjo­nal­na” , Nikon 1 AW 1 – „Naj­lep­szy Apa­rat Wszyst­ko­od­por­ny” oraz Nikon Df – „Naj­lep­szy Apa­rat Pre­mium” . Ponad­to, apa­ra­ty Nikon 1 AW1 oraz Nikon COOLPIX A otrzy­ma­ły nagro­dy iF Pro­duct Design Award 2014, a mode­le Nikon Df, Nikon D5300 oraz lor­net­ka ACULON T51 zosta­ły wyróż­nio­ne w kon­kur­sie red dot award: pro­duct design 2014.

128771-681ceca1-946f-486b-9e9a-22ceb2d52b99-nikon_2520d3300-large-1398331513

Nikon D3300 „Naj­lep­sza Lustrzan­ka dla Początkujących”

Uza­sad­nie­nie jury sto­wa­rzy­sze­nia TIPA: Nikon D3300 to jed­na z pierw­szych lustrza­nek popu­lar­nych pozba­wio­na fil­tra dol­no­prze­pu­sto­we­go. Apa­rat wyróż­nia się ponad­to matry­cą CMOS o roz­dziel­czo­ści 24,2 mln pik­se­li, sze­ro­kim zakre­sem czu­ło­ści ISO
od 100 do 12 800 oraz try­bem zdjęć seryj­nych z pręd­ko­ścią do 5 kl./s. Wyko­na­ne zdję­cia oraz fil­my Full HD, przy pomo­cy opcjo­nal­ne­go mobil­ne­go adap­te­ra bez­prze­wo­do­we­go WU-1a, moż­na z łatwo­ścią prze­sy­łać bez­po­śred­nio z apa­ra­tu Nikon D3300 do dowol­ne­go urzą­dze­nia mobil­ne­go z sys­te­mem ope­ra­cyj­nym iOS™ lub Andro­id™[1]. Ponad­to, tryb pod­ręcz­ni­ka mak­sy­mal­nie uprasz­cza obsłu­gę, ucząc użyt­kow­ni­ka jak skon­fi­gu­ro­wać apa­rat, a tak­że jak pra­wi­dło­wo wyko­ny­wać zdję­cia. Nie­wiel­kie roz­mia­ry (4,9 x 3,8 x 2,9 cala) czy­nią z Nikon D3300 jed­ną z naj­bar­dziej poręcz­nych lustrza­nek, któ­ra pod tym wzglę­dem może sta­no­wić dosko­na­ła alter­na­ty­wę dla sys­te­mo­wych apa­ra­tów kompaktowych.

128767-dfde502c-1c8b-4fc1-9c3b-f8c4bd292792-d4s-original-1398331512

Nikon D4S „Naj­lep­sza Lustrzan­ka Profesjonalna

Uza­sad­nie­nie jury sto­wa­rzy­sze­nia TIPA: Nikon D4S prze­su­wa gra­ni­cę moż­li­wo­ści, usta­na­wia­jąc nowe stan­dar­dy dla pro­fe­sjo­nal­ne­go sprzę­tu foto­gra­ficz­ne­go. Apa­rat został wypo­sa­żo­ny w ulep­szo­ną matry­cę for­ma­tu FX o roz­dziel­czo­ści 16,2 mln pik­se­li i impo­nu­ją­cym zakre­sie czu­ło­ści ISO 100–25600 (roz­sze­rzal­nym do odpo­wied­ni­ka war­to­ści 409600). Dzię­ki nowe­mu pro­ce­so­ro­wi prze­twa­rza­nia obra­zu EXPEED 4 oraz mody­fi­ka­cjom 51-polo­we­go sys­te­mu auto­fo­ku­sa, Nikon D4S umoż­li­wia usta­wia­nie ostro­ści przy foto­gra­fo­wa­niu z szyb­ko­ścią 11 kl./s z naj­wyż­szą jako­ścią obra­zu nawet przy sła­bym świe­tle, korzy­sta­jąc z ogól­ne­go wzro­stu mocy obli­cze­nio­wej o 30%. Ponad­to, Nikon D4S ofe­ru­je podwój­ne gniaz­do kart pamię­ci – jed­no na szyb­kie kar­ty CF oraz jed­no na szyb­kie i pojem­ne kar­ty XQD.

O fir­mie Nikon Polska

NIKON dzia­ła od ponad 90 lat i nale­ży obec­nie do naj­więk­szych i naj­bar­dziej liczą­cych się pro­du­cen­tów sprzę­tu opto­elek­tro­nicz­ne­go na świe­cie. Jest pro­du­cen­tem naj­wyż­szej jako­ści apa­ra­tów foto­gra­ficz­nych, obiek­ty­wów NIKKOR, ska­ne­rów, sprzę­tu spor­to­we­go (m.in. lor­ne­tek, dal­mie­rzy i lunet), mikro­sko­pów oraz pre­cy­zyj­nych urzą­dzeń optycz­nych zarów­no dla prze­my­słu, jak i użyt­kow­ni­ków indy­wi­du­al­nych. NIKON jest świa­to­wym lide­rem w seg­men­cie cyfro­wych apa­ra­tów foto­gra­ficz­nych, pro­du­ku­jąc lustrzan­ki pro­fe­sjo­nal­ne oraz ama­tor­skie, zaawan­so­wa­ne apa­ra­ty kom­pak­to­we z wymien­ny­mi obiek­ty­wa­mi Nikon 1, a tak­że apa­ra­ty kom­pak­to­we serii COOLPIX. Od ponad 50 lat w lustrzan­kach jed­no­obiek­ty­wo­wych fir­ma sto­su­je moco­wa­nie typu F, dzię­ki cze­mu jest jedy­nym pro­du­cen­tem przez tak dłu­gi czas sto­su­ją­cym tra­dy­cyj­ne moco­wa­nie obiek­ty­wów, któ­rych do stycz­nia 2014 r. wypro­du­ko­wa­ła już osiem­dzie­siąt pięć milio­nów egzem­pla­rzy. W Pol­sce fir­mę repre­zen­tu­je NIKON Pol­ska Spół­ka z o.o., któ­ra roz­po­czę­ła swo­ją dzia­łal­ność 3 listo­pa­da 2003 r. jako impor­ter pro­duk­tów foto­gra­ficz­nych. W War­sza­wie przy uli­cy Łopu­szań­skiej 38B fir­ma posia­da rów­nież cen­trum ser­wi­su gwa­ran­cyj­ne­go i pogwa­ran­cyj­ne­go. Wię­cej infor­ma­cji o fir­mie NIKON, jej dzia­łal­no­ści w Pol­sce i pro­duk­tach dostęp­nych na naszym ryn­ku moż­na zna­leźć na stronie.

128762-c0574f26-45b2-493d-8535-1fea98c97906-_tipa_awards_2014_logo_300-large-1398331459 128765-7a53ee95-9d4b-4fb6-a376-ad4ec05be7c7-aw1-original-1398331512 128766-b0cf9819-5b5b-401c-b68d-6a6eb102cf25-d5300-original-1398331512 128768-8454ecd2-24c7-408c-b304-1b3577a82615-coolpix_2520a-large-1398331512 128769-c1384ba4-6d33-4563-9236-b68df0013bac-t51-original-1398331512 128770-21400f8b-b197-44ce-91a4-8d22c31af00f-df-original-1398331513

_____

ŹRÓDŁO:
www.nikon.pl
POLECAJCIE:

 

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.
  Related posts
  Styl życiaTechnologia

  G3 nowy model smartfona LG premiera w Londynie

  LG zapre­zen­to­wa­ło w Lon­dy­nie swój naj­now­szy smart­fon G3. Jest to następ­ca bar­dzo uda­ne­go mode­lu G2. Już ubie­gło­rocz­ny model wyróż­niał się nie tyl­ko nowin­ka­mi tech­no­lo­gicz­ny­mi ale tak­że cie­ka­wym desi­gnem. Świet­nie, wyglą­da, ma w sobie wie­le smacz­ków, jeste­śmy bardzo…
  Więcej
  Styl życiaTechnologia

  Instagramowe okulary przeciwsłoneczne

  Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: telegraph.co.uk Przed­sta­wia­my inte­re­su­ją­cą pro­po­zy­cję dla wiel­bi­cie­li fil­trów słu­żą­cych do obra­bia­nia zdjęć na Insta­gra­mie. Od teraz mamy moż­li­wość pod­ko­lo­ro­wy­wa­nia nie tyl­ko fotek, któ­ry­mi za chwi­lę podzie­li­my się z całym świa­tem, może­my obser­wo­wać otaczający…
  Więcej
  Styl życiaTechnologia

  Inteligentna bransoletka Razer Nabu

  Tekst:  Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: benchmark.pl, geekweek.pl Spe­cja­li­ści Raze­ra przy­go­to­wa­li pro­jekt opa­ski na nad­gar­stek, któ­ra będzie czymś wię­cej niż tyl­ko spor­to­wym dodat­kiem lub zwy­kłym zegar­kiem. Razer Nabu to inte­li­gent­ny gadżet, któ­ry komu­ni­ku­je infor­ma­cje ze smart­fo­nów. Ozna­cza to, że…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *