ModaNewsroom

NIKE BEAUTIFUL X ‒ KOLEKCJA ZAINSPIROWANA PASJĄ, ZWYCIĘSTWAMI ORAZ SILNĄ WOLĄ ELAINE THOMPSON

Zeszłe­go lata, Ela­ine Thomp­son zgar­nę­ła w Rio dwa zło­te krąż­ki w sprin­cie na 100 i 200 metrów i tym samym sta­ła się pierw­szą kobie­tą od 1988 roku (i pierw­szą w histo­rii Jamaj­ką), któ­rej uda­ło się tego doko­nać. 

Dystans, któ­ry poko­na­ła w Rio nale­ży mie­rzyć nie tyl­ko w metrach, ale i w latach cięż­kiej pra­cy. Dora­sta­ją­ca Thomp­son bie­ga­ła dla dru­żyn repre­zen­tu­ją­cych dwie szko­ły śred­nie w małym mia­stecz­ku Bana­na Gro­und leżą­cym w oto­cze­niu wzgórz Man­che­ster Parish na Jamaj­ce. Cho­ciaż przez te czte­ry lata ani razu nie sta­nę­ła na podium, wie­rzy­ła, że ma praw­dzi­wy talent sprin­ter­ski. Następ­nie zosta­ła zwer­bo­wa­na przez Jamaj­ską Poli­tech­ni­kę, gdzie dalej pra­co­wa­ła nad swo­im warsz­ta­tem bie­go­wym. Jed­nak jej praw­dzi­wy poten­cjał ujaw­nił się dopie­ro w 2015 roku, kie­dy prze­bie­gła 100 metrów w cza­sie 10,97, odno­sząc zwy­cię­stwo na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej.

Wyzwa­nia, jakim musia­ła sta­wić czo­ła, aby udo­wod­nić swo­je moż­li­wo­ści nie ostu­dzi­ły jej zapa­łu. Sta­ły się siłą napę­do­wą, któ­rej zawdzię­cza swo­ją wytrwa­łość ‒ To, że na metę przy­bie­gasz dru­ga lub trze­cia, nie ozna­cza, że jesteś prze­gra­na. Tam w środ­ku wciąż jesteś zwy­cięz­cą ‒ tłu­ma­czy sprin­ter­ka.
‒ A kie­dy nawet zosta­jesz mistrzem, nadal musisz pra­co­wać, by osią­gać jesz­cze wię­cej.

Thomp­son twier­dzi, że moty­wa­cję czer­pie od kole­gów, a zwłasz­cza od swo­jej part­ner­ki tre­nin­go­wej, Jamaj­skiej zło­tej meda­list­ki Shel­ly-Ann Fra­ser-Pry­ce. To ona ode­gra­ła klu­czo­wą rolę w prze­mia­nie Thomp­son w pew­ną sie­bie i odno­szą­cą suk­ce­sy spor­t­smen­kę, któ­rą jest dzi­siaj.
‒ Zawsze powta­rza­ła mi, żebym niko­mu nie dała się powstrzy­mać i zawsze sta­wa­ła się tą oso­bą, któ­rą zechcę ‒ mówi Thomp­son. (Fra­ser-Pry­ce rów­nież pomo­gła Thomp­son w dopra­co­wa­niu stra­te­gii przed kry­tycz­ny­mi fina­ła­mi w Rio: ‒ Powie­dzia­ła mi, że musi­my pobiec swój wła­sny wyścig i nie wycho­dzić poza wyzna­czo­ny tor ‒ wspo­mi­na Thomp­son.)

Rozu­mie­jąc, jak waż­ne jest, by mieć odpo­wied­ni wzór do naśla­do­wa­nia, Thomp­son twier­dzi, że chcia­ła­by zosta­wić coś, co będzie inspi­ro­wać młod­sze kole­żan­ki do podą­ża­nia za wła­sny­mi marze­nia­mi. ‒ Chcia­ła­bym im uświa­do­mić, że rów­nież mogą tego doko­nać ‒ mówi bie­gacz­ka. Wysi­łek Thomp­son w dzie­le­niu się doświad­cze­nia­mi i inspi­ro­wa­niu mło­dych kobiet czę­ścio­wo odzwier­cie­dla nowa kolek­cja Nike Beau­ti­ful X Power­ful (dru­ga kolek­cja obu­wia Nike zain­spi­ro­wa­na spor­t­smen­ka­mi i ich prze­kra­cza­ją­cy­mi gra­ni­ce doko­na­nia­mi), któ­ra ma nawią­zy­wać do cięż­kiej pra­cy, pasji i zwy­cięstw odno­szo­nych przez sprin­ter­kę.

Kolek­cję two­rzy pięć iko­nicz­nych mode­li butów Nike, wyko­na­nych z bia­łej, per­fo­ro­wa­nej skó­ry natu­ral­nej ze zło­ty­mi dodat­ka­mi. Każ­dy but sygno­wa­ny jest życio­wą man­trą Ela­ine, któ­ra brzmi „jed­no życie, jed­na szan­sa” („one life, one chan­ce) oraz cza­sa­mi, któ­re uzy­ska­ła w bie­gach na 200 m (21:78) oraz 100 m (10.71).

Kolek­cja Nike Beau­ti­ful X Power­ful będzie dostęp­na od 1 czerw­ca!

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

NIKE AIR VAPORMAX FLYKNIT ZAPROJEKTOWANE PRZEZ JOHANNĘ SCHNEIDER

– Układ kolo­rów ma bez­po­śred­ni wpływ na to, jak czu­jesz się w danych butach – mówi Johan­na Schne­ider, zna­na pro­jek­tant­ka odzie­ży oraz Senior Design Direc­tor w Nike Spor­t­swe­ar Women’s Appa­rel. Syl­wet­kę nowe­go mode­lu Nike Air…
Więcej
ModaNewsroom

NIKE AIR MAX 97 LX "SWAROVSKI"

20 lat temu, mar­ka Nike zapre­zen­to­wa­ła model Air Max 97 – srebr­ny but zain­spi­ro­wa­ny indu­strial­ną sty­li­sty­ką rowe­rów gór­skich. Spe­cjal­nie dobra­ny mate­riał zapew­niał butom efekt lśnie­nia widocz­ny w szcze­gól­no­ści w bla­sku lam­py bły­sko­wej. Dwa lata póź­niej…
Więcej
ModaNewsroom

30-lecie Nike Air Max

Wszyst­ko zaczę­ło się pod koniec lat 80 dwu­dzie­ste­go wie­ku, kie­dy to 26 mar­ca powstał pierw­szy model butów Nike z widocz­ną gazo­wą podusz­ką będą­cy efek­tem licz­nych eks­pe­ry­men­tów amor­ty­za­cyj­nych, któ­ra wkrót­ce sta­ła się syno­ni­mem sty­lu i kla­sy.…
Więcej