Niezwykły pokaz Ten Pieces na Mercedes-Benz Fashion Week Australia

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska
Zdję­cia: dailymail.co.uk

Ten_Pieces_04

Domy mody uwiel­bia­ją zaska­ki­wać nie­zwy­kły­mi sce­no­gra­fia­mi swo­ich poka­zów. Cza­sem zda­rza się tak, że ich kon­cept i orga­ni­za­cja jest tak wyjąt­ko­wa, że sku­pia na sobie więk­szość uwa­gi odbior­ców, sta­wia­jąc jed­no­cze­śnie pre­zen­to­wa­ne ubra­nia na dru­gi plan. Tak też było i tym razem.

Podczas australijskiego tygodnia mody pokaz marki Ten Pieces odbył się w… opróżnionym specjalnie na tę okazję słynnym basenie Bondi’s Icebergs Club w Sydney.

opener_Ten_Pieces

Z orga­ni­za­cją nie było żad­ne­go pro­ble­mu, gdyż pro­jek­tant mar­ki Mau­ri­ce Terzi­ni jest rów­nież restau­ra­to­rem Ice­bergs. Wraz ze swo­ją part­ner­ką, Lucy Hinck­fuss, Terzi­ni stwo­rzył kolek­cję uni­sex skła­da­ją­cą się z 10 ele­men­tów, któ­re moż­na łączyć na róż­ne spo­so­by. Tym razem pro­jek­tan­ci inspi­ro­wa­li się japoń­skim pun­kiem oraz spor­ta­mi taki­mi jak boks, czy par­ko­ur. Ubra­nia były pro­ste, mini­ma­li­stycz­ne i nie­zwy­kle prak­tycz­ne. Czerń i biel – tyl­ko takie bar­wy moż­na było zoba­czyć na wybie­gu. Nie było prin­tów, ani nadru­ków. Moty­wem prze­wod­nim były paski, zdo­bią­ce luź­ne, prze­waż­nie oversize’owe ubra­nia. Ich pro­sta for­ma i asce­tycz­ny cha­rak­ter dosko­na­le pre­zen­to­wa­ły się na suro­wym tle opróż­nio­ne­go base­nu a w odda­li, oce­anu. Zarów­no kre­acje, jak i kli­mat całej impre­zy był nie­zwy­kle swo­bod­ny. Goście zgro­ma­dze­ni wokół 50-cio metro­we­go base­nu, podzi­wia­ją­cy pokaz, czę­sto­wa­ni byli prze­ką­ska­mi i napo­ja­mi przy­go­to­wa­ny­mi przez San­ta Vit­to­ria.

Sce­no­gra­fia jest z pew­no­ścią nie­zwy­kle istot­na pod­czas poka­zów mody. Powin­na być tłem, któ­re nie tyl­ko będzie pięk­nie kom­po­no­wać się z pre­zen­to­wa­ny­mi ubra­nia­mi, ale też pod­kre­śli ich cha­rak­ter. Czy pro­jek­tan­ci wymy­śla­jąc coraz to bar­dziej fan­ta­zyj­ne oto­cze­nie do pre­zen­ta­cji swo­ich kolek­cji posu­wa­ją się już za dale­ko? Podo­ba Wam się kon­cep­cja ory­gi­nal­nych sce­no­gra­fii, czy wole­li­by­ście podzi­wiać kre­acje na kla­sycz­nym wybie­gu? Podziel­cie się z nami swo­imi opi­nia­mi!

Ten_Pieces_01
Ten_Pieces_02
Ten_Pieces_003
Ten_Pieces_002
Ten_Pieces_03
Ten_Pieces_005

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
CO MÓWI O TOBIE ULUBIONA KAWA?
HAMAKI I KSIĄŻKI NAD WISŁĄ, W RAMACH PROJEKTU OTWARTA WARSZAWA
SIOSTRZANE MARKI H&M
7 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO ZOBACZYĆ FILM O IRIS APFEL
WIEK? TO BEZ ZNACZENIA!Komentarze

komen­ta­rzy