Niezwykłe stylizacje na Halloween

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska
Zdję­cia:
pinterest.com, instagram.com

gatsby

Hal­lo­we­en to świę­to uwiel­bia­ne nie tyl­ko przez dzie­ci, ale tak­że przez doro­słych. Być może nie mówi­my o tym otwar­cie, ale jest to świet­na oka­zja do tego, żeby cho­ciaż przez chwi­lę powró­cić do cza­sów dzie­ciń­stwa, zapo­mnieć o codzien­no­ści i posza­leć z wybo­rem kre­acji. Jeże­li tyl­ko pla­nu­je­cie wybrać się na hal­lo­we­eno­wą impre­zę, zacznij­cie myśleć nad kostiu­mem już teraz. Wca­le nie cho­dzi o to, żeby wygla­dać strasz­nie. To jest szan­sa na prze­mia­nę w zupeł­nie inną oso­bę, w postać, któ­ra od daw­na nas fascy­no­wa­ła.

Razem z nami poszukaj inspiracji na ten wyjątkowy wieczór.

Breakfast-at-Tiffanys_Hero-Image1

Dziewczyna od Tiffaniego

Mała czar­na, olśnie­wa­ją­ca biżu­te­ria, cien­ki papie­ros na dłu­giej luf­ce… to zna­ki roz­po­znaw­cze Hol­ly Gol­li­gh­tly, głów­nej boha­ter­ki śnia­da­nia u Tif­fa­nie­go. Z pew­no­ścią zro­bisz furo­rę, jeśli na impre­zie poja­wisz się wła­śnie w takiej sty­li­za­cji.

grease_57263449-2000x1339-2000x1339

Grease

Sza­lo­ne lata 50-te, mło­dzień­cza miłość i Sta­ny Zjed­no­czo­ne. Jeże­li chcesz wyglą­dać niczym postać z tego legen­dar­ne­go musi­ca­lu, zaopatrz się w krót­ką, krę­co­ną peru­kę, tan­det­ne oku­la­ry prze­ciw­sło­necz­ne, obci­słe czar­ne body i czer­wo­ną szmin­kę.

carriemuliganmiumiu

The Great Gatsby

Jeśli fascy­nu­ją Cię lata dwu­dzie­ste i jesteś wiel­ką fan­ką „Wiel­kie­go Gatsby’ego”, wybierz strój zain­spi­ro­wa­ny sty­lem wła­śnie z tam­te­go okre­su. Pod­po­wie­dzi możesz poszu­kać w fil­mie, któ­ry za kostiu­my zdo­był w 2014 roku Osca­ra.

gossip-girl

Gossip girl

Mun­dur­ki szkol­ne w posta­ci mini­spód­ni­czek, wyłącz­nie wyso­kie obca­sy, ubra­nia od naj­lep­szych pro­jek­tan­tów. Tak wyglą­da­ła gar­de­ro­ba głów­nych boha­te­rek słyn­ne­go seria­lu „Gos­sip girl”. Jeśli jesteś fan­ką seria­lu, masz teraz świet­ną oka­zję do tego, aby poczuć się jak Bla­ir, czy Sere­na.

Anjelica Huston Directed byBarry Sonnenfeld

Pani Addams

Jeże­li jed­nak decy­du­jesz się na nie­co mrocz­niej­sze kli­ma­ty, strza­łem w dzie­siąt­kę będzie zain­spi­ro­wa­nie się kul­to­wą rodzi­na Addam­sów. W koń­cu to Hal­lo­we­en… Zde­cy­duj się na tą pro­po­zy­cję jeże­li idziesz na tra­dy­cyj­ną impre­zę ze żło­bio­ny­mi dynia­mi, papie­ro­wy­mi ducha­mi.

black-swan-movie-photo-01

Czarny łabędź

Jeśli tak jak my jesteś zachwy­co­na kostiu­ma­mi z fil­mu „Czar­ny łabędź”, możesz zain­spi­ro­wać się posta­cią, w któ­rą wcie­li­ła się Nata­lie Port­man i prze­mie­nić się w balet­ni­cę. Być może zdo­by­cie tego kostiu­mu może być nie­ma­łym wyzwa­niem, ale efekt koń­co­wy z pew­no­ścią będzie tego wart. Zadbaj tak­że o maki­jaż, gdyż odgry­wa on dużą rolę w całej cha­rak­te­ry­za­cji.

sw2

Gwiezdne wojny

Innym świet­nym pomy­słem może być wcie­le­nie się w jed­ną z posta­ci z kul­to­we­go fil­mu „Gwiezd­ne woj­ny”. Wybie­ra­jąc taki kostium wyka­żesz się dużą kre­atyw­no­ścią, jed­nak musisz się liczyć z tym, że będzie on wyma­gał dużej ilo­ści pra­cy.

Pretty-Woman-Red-Dress-Portable

Pretty woman

Pamię­tasz prze­pięk­ne sukien­ki, któ­re nosi­ła Julia Roberts na pla­nie „Pret­ty woman”? Ele­ganc­ka suk­nia też jest jed­ną z opcji na któ­rą możesz się zde­cy­do­wać. Ta pro­po­zy­cja jest przede wszyst­kim dla dziew­czyn, któ­re wybie­ra­ją się na nie­co bar­dziej for­mal­ną impre­zę Hal­lo­we­eno­wą.

Tej nocy liczy się przede wszystkim świetna zabawa. Przy wyborze kostiumu nie miej żadnych zahamowań, tym razem kreatywność i pomysłowość ceniona jest ponad wszystko.

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
NIC O MNIE NIE WIECIE. KENDALL JENNER
TOP 5 NAJBARDZIEJ POPULARNYCH I PRZYDATNYCH GADŻETÓW W MIESZKANIU MĘŻCZYZNY
CAŁA PRAWDA O ZAWODZIE MODELKI
SEKRETNE ŻYCIE JULII BIJOCH
8 PRODUKTÓW, KTÓRE POWINNAŚ MIEĆ W DOMU, GDY CHCESZ SCHUDNĄĆ
RESTAURACJE Z NAJPIĘKNIEJSZYMI WIDOKAMI NA ŚWIECIEKomentarze

komen­ta­rzy