Niezbędnik stylowej plażowiczki

Najwyższy czas złapać trochę oddechu po pracowitym roku! Słoneczna plaża, przezroczysta toń wody i niczym niezmącone niebo, to jest to, o czym marzymy teraz najbardziej. Przed wyjazdem musimy jednak zadać sobie pytanie, co powinno znaleźć się w naszym bagażu? Mamy dla Was kilka przydatnych i jakże stylowych wskazówek.

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: polyvore.com

PicMonkey Collage

 1. Kostium kąpie­lo­wy

Nie wiesz, jaki fason wybrać? W tym wzglę­dzie masz cał­ko­wi­tą dowol­ność i duży wybór – od biki­ni wią­za­nych na kokard­ki, przez dwu­czę­ścio­we kostiu­my w sty­lu pin – up, koń­cząc na jed­no­czę­ścio­wych stro­jach ze zwie­rzę­cy­mi lub humo­ry­stycz­ny­mi nadru­ka­mi. Co powiesz na marsz­czo­ny, gra­na­to­wy kostium z sze­ro­ką kokar­dą na pier­siach oraz wycię­ciem pod nią? Jeśli wolisz pro­po­zy­cję bar­dziej eks­tra­wa­ganc­ką, naj­lep­szy oka­że się strój z asy­me­trycz­nym ramie­nim i gra­fi­ką jak z waka­cyj­nej pocz­tów­ki.

TED BAKER 380ZL

Ted Baker, cena ok. 380 zł

ete-swim  Ete, cena ok. 1000 zł

 

2. Oku­la­ry prze­ciw­sło­necz­ne

W cza­sie waka­cji chro­ni­my oczy przed szko­dli­wy­mi pro­mie­nia­mi sło­necz­ny­mi, a przy oka­zji pozo­sta­je­my inco­gni­to. Oku­la­ry to doda­tek odzwier­cie­dla­ją­cy nasze modo­we zapa­try­wa­nia, dla­te­go ele­ganc­kie fashio­nist­ki wybio­rą te z koci­mi opraw­ka­mi, nie­za­leż­ne bun­tow­nicz­ki – oku­la­ry „lenon­ki” lub koro­we „lustrzan­ki”, a tajem­ni­cze damy lubią­ce przy­glą­dać się nie­zna­jo­mym zało­żą oku­la­ry z ciem­ny­mi szkła­mi, osła­nia­ją­ce pra­wie całą twarz. Któ­rym typem modyst­ki jesteś Ty?

 miu-miu-sunglassesMiu Miu, cena ok. 1225 zł

3. Nakry­cie gło­wy

Kape­lu­sze z sze­ro­ki­mi ron­da­mi, waka­cyj­ne pana­my czy kno­tier jak u fil­mo­we­go Jay’a Gatsby’ego? W waka­cje naj­le­piej spraw­dza­ją się nakry­cia w jasnych i soczy­stych kolo­rach oran­żu, fuk­sji i pista­cji, słom­ko­we kape­lu­sze prze­wią­za­ne ban­dam­ką lub sze­ro­kie dasz­ki zasła­nia­ją­ce oczy. Wło­sy, oczy i skó­ra twa­rzy są wte­dy pod naj­lep­szą ochro­ną prze­ciw­sło­necz­ną.

FOREVER 21, 45ZL

 

Forever 21, cena 45 zł

4. Tuni­ka

Para­do­wa­nie w stro­ju kąpie­lo­wym poza pla­żą uzna­je się za poważ­ne fáus pas. Kie­dy wycho­dzisz ze stre­fy nad­wod­nej załóż na kostium zwiew­ną tuni­kę w zwie­rzę­ce cęt­ki lub hipi­sow­ski wzór paisley. Dopa­suj do swo­jej syl­wet­ki odpo­wied­ni fason – wybierz pro­stą
i przy­le­ga­ją­cą do cia­ła lub nie­re­gu­lar­ną, asy­me­trycz­ną, swo­bod­nie powie­wa­ją­cą na wie­trze. W przy­pad­ku obszer­nych tunik możesz pod­kre­ślić talię cien­kim paskiem.

 

fendi 3290zl

Fendi, cena ok. 3290 zł

 

ROBERTO CAVALLI 16590ZL

Roberto Cavalli,  cena ok. 1659 zł

5. Waka­cyj­na lek­tu­ra

Mamy już nasz waka­cyj­ny best­sel­ler książ­ko­wy. To dzie­ło Toma Austi­na z przed­mo­wą Pame­li Fio­ri – „The Surf Club”. Na książ­kę skła­da­ją się wspo­mnie­nia z eli­tar­ne­go kuror­tu Mia­mi oraz luk­su­so­wej prze­strze­ni tytu­ło­we­go klu­bu, któ­re­go histo­ria zawie­ra wizy­ty takich zna­ko­mi­to­ści, jak para ksią­żę­ca Wind­so­ru, Win­ston Chur­chill, Eli­za­beth Tay­lor czy Tony Ben­nett. Czy­ta­jąc tę lek­tu­rę na chwi­lę może­my poczuć się, jak­by­śmy byli wśród nich.

 

ASSOULINE THE SURF CLUB

Wydawnictwo: Assouline
Cena ok. 300 zł

6. Kosme­tycz­ka

W tym przy­pad­ku waż­na jest zarów­no zawar­tość, jak i opa­ko­wa­nie. Zaczy­na­jąc od tego pierw­sze­go, pro­po­nu­je­my Ci, abyś zadba­ła o swo­ją skó­rę, któ­ra w sezo­nie let­nim nara­żo­na jest nie tyl­ko na pro­mie­nie UV, ale tak­że na nie­do­sko­na­ło­ści wyni­ka­ją­ce z inten­syw­nych kąpie­li mor­skich lub otarć. Nowo­ścią, któ­rą war­to zabrać ze sobą na wyjazd jest peeling sol­ny mar­ki Ole Hen­rik­sen, dopa­so­wa­ny do każ­de­go rodza­ju skó­ry. Do jego nie­wąt­pli­wych zalet nale­ży m.in. odna­wia­ją­co – napraw­cze dzia­ła­nie lawen­do­we­go olej­ku, odtru­wa­nie i łago­dze­nie napię­cia mię­śnio­we­go oraz oczysz­cza­nie skó­ry i jej mine­ra­li­za­cja. War­to sto­so­wać go przed opa­la­niem.
Powra­ca­jąc do tema­tu szy­kow­nej kosme­tycz­ki uści­ślij­my, że mamy na myśli jed­ną kon­kret­ną pro­po­zy­cję, a mia­no­wi­cie nie­wiel­ką bia­łą saszet­kę w kró­licz­ki zapro­jek­to­wa­ną przez Mar­ca Jacob­sa. I jesz­cze jed­no! Prze­cież musisz scho­wać ją do jakiejś więk­szej tor­by. Naj­le­piej, gdy­by była to słom­ko­wa Char­lot­te Olym­pia ze zło­co­nym uchwy­tem w kształ­cie kocich oku­la­rów.

 

Ole Henriksen Rub n' Buff Salt Scrub, $38

 

Ole Henriksen, Rub n’ buff salt scrub, cena ok. 150zł

2 kosmetyczka MARC BY MARC JACOBS

Marc by Marc Jacobs, cena ok.195 zł

charlotte-olympia

Charlotte Olympia,  cena ok.1215 zł

 

Z takim ekwipunkiem będziesz gotowa na relaks pod palmami lub po prostu na słodkie lenistwo nad morzem lub jeziorem. Miłego wypoczynku!

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy