Nienaganny styl Oli Rudnickiej- wyglądaj jak modelka!

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska
Zdję­cia: alixdebeer.com, pinterest.com, polyvore.com

ola-rudnicka

Ola Rud­nic­ka, czy­li pol­ska, blond wizy­tów­ka na wybie­gach i uli­cach świa­to­wych sto­lic mody. To co ją wyróż­nia, to cha­rak­te­ry­stycz­ne, pla­ty­no­we, wręcz bia­łe wło­sy, któ­re uczy­ni­ły z niej jed­ną z naj­bar­dziej pożą­da­nych nazwisk w bran­ży. Trze­ba przy­znać, że napraw­dę jej pasu­ją, a Miuc­cia Pra­da, któ­ra pole­ci­ła je prze­far­bo­wać nie myli­ła się, dostrze­ga­jąc poten­cjał model­ki. Jak sama przy­zna­je mia­ła oba­wy co do tego eks­tra­wa­ganc­kie­go kolo­ru. Ola ceni natu­ral­ność i nie lubi prze­sad­nie zwra­cać na sie­bie uwa­gę, ale odwa­ga w prze­far­bo­wa­niu wło­sów, zaowo­co­wa­ła licz­ny­mi kon­trak­ta­mi i roz­wo­jem karie­ry. Zaczę­ło się od poka­zu Miu Miu, a następ­nie kam­pa­nii mar­ki, któ­rą foto­gra­fo­wał Ste­ven Meisel, któ­re­go zachwy­ci­ła jej uro­da. Ola Rud­nic­ka łamie ste­reo­ty­pu, nie jest typo­wą model­ką, któ­ra jak zosta­ło utar­te ma w gło­wie tyl­ko ubra­nia, impre­zy i die­tę. Stu­diu­je pra­wo na pre­sti­żo­wej uczel­ni w Sor­bo­nie, chce zdo­być licen­cje pilo­ta, a jej sza­fa nie pęka w szwach od mar­ko­wych dodat­ków. To nie koli­du­je z jej poczu­ciem este­ty­ki, co nie­zmien­nie nas urze­ka. Jest wier­na wła­sne­mu sty­lo­wi, kla­sycz­nym ubra­niom, w któ­rym czu­je się kom­for­to­wo, a jed­no­cze­śnie mod­nie. Kie­dyś w wywia­dzie przy­zna­ła, że ma tyl­ko jed­ną parę szpi­lek, aż trud­no w to uwie­rzyć, bio­rąc pod uwa­gę, że na wybie­gu poru­sza się głów­nie na szpil­kach, może ma ich po pro­stu dość, ale jak sama mówi naj­le­piej czu­je się w gol­fach, swe­trach, dłu­gich spód­ni­cach i czar­nych pan­to­flach, na ich pod­sta­wie two­rzy sty­li­za­cje i naj­czę­ściej w nich widu­je­my model­kę. Ola kupu­je ponad­cza­so­we ubra­nia, nie zwa­ża­jąc na mar­ki, czy obo­wią­zu­ją­ce tren­dy. Mimo to pre­zen­to­wa­ne przez nią sty­li­za­cje intry­gu­ją i urze­ka­ją pro­sto­tą. Przy­go­to­wa­li­śmy dla Was nasze trzy ulu­bio­ne sty­li­za­cje Oli Rud­nic­kiej, razem z ich odpo­wied­ni­ka­mi, znaj­du­ją­cy­mi się obec­nie w skle­pach. To ubra­nia, któ­re moż­na łączyć na wie­le spo­so­bów i nosić w kolej­nych sezo­nach, bez obaw, że wyj­dą z mody.

ola rudnicka

Boho-chic

Zaczy­na­my od stro­ju na co dzień- pro­sty, sty­lo­wy, ale cie­ka­wy. Wystar­czy bia­ła koszu­la, któ­rą każ­da z nas powin­na mieć w sza­fie, jasne jean­sy boy­frien­dy- ulu­bio­ny model Oli oraz czar­ne pan­to­fle, któ­re są jej zna­kiem roz­po­znaw­czym, tak two­rzy­my bazę do ponad­cza­so­wej sty­li­za­cji. Dopeł­nie­niem wyglą­du i ele­men­tem, któ­ry będzie go wyróż­niał jest zamszo­wa kurt­ka, w hipi­sow­skim sty­lu, ide­al­na na nad­cho­dzą­cą wio­snę. Pierw­szy zestaw goto­wy! 

Downloads

Boy­friend Jeans Asos  €32,84 

Whi­te Shirt Paul Smith $615 

Leather Jac­ket Man­go 229zł

Black Flats Aldo $50 

 ola rudnicka2

Black Total Look

Black Total Look według Oli Rud­nic­kiej to połą­cze­nie dzia­ni­no­wej sukien­ki, o któ­rych pisa­ły­śmy, skó­rza­nej kurt­ki i lakie­ro­wa­nych butów w męskim sty­lu, żeby było zabaw­nie Ola zosta­ła wier­na kon­cep­cji i doda­ła czar­ne skar­pet­ki, któ­re doda­ją cha­rak­te­ru całej sty­li­za­cji.

rf

Black Leather Jac­ket Zara 899 zł 

Black Dress River Island £32

Black Slip­pers Top­shop $55 

 ola rudnicka3

W roli głów­nej pon­cho Bur­ber­ry

To co ceni­my w sty­li­za­cjach Oli to kon­se­kwen­cja i wier­ność wła­sne­mu sty­lo­wi. Jej pro­po­zy­cje są z pozo­ru pro­ste, kla­sycz­ne i opie­ra­ją się na podob­nym sche­ma­cie, ale to wła­snie zasłu­gu­je na wyróż­nie­nie. Mimo kla­sycz­nych jean­sów Ola wyróż­nia się z tłu­mu i przy­cią­ga nie tyl­ko naszą uwa­gę. To dodat­ki gra­ją tutaj klu­czo­wą rolę, meta­licz­ny ple­cak i pon­cho Bur­ber­ry, któ­re jest wisien­ką na tor­cie w całej sty­li­za­cji!

 ge

Boy­fi­rend Jeans Levis 501 CT $98 

Black Slip­per Sho­es Top­shop $26 

Colo­ur-block Vin­ta­ge Scarf  

Black Coat Zalan­do £160 

Silver Back­pack Asos €35,72

Whi­te Swe­ater Man­go 139zł 

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

 
Komentarze

komen­ta­rzy