(Nie)łatwe początki. Jak znane modelki zaczynały swoją karierę?

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: pinterest.com

Dziś są gwiaz­da­mi wybie­gów, kam­pa­nii rekla­mo­wych i mediów spo­łecz­no­ścio­wych. Zanim do tego doszło, prze­szły dłu­gą lub nie­co krót­szą dro­gę, pro­wa­dzą­cą do miej­sca, w któ­rym znaj­du­ją się teraz. O nie­któ­re z nich dopo­mi­na­li się wła­ści­cie­le czo­ło­wych agen­cji mode­lin­go­wych, inne wytrwa­le i z upo­rem wal­czy­ły o swo­je. Poznaj­cie kuli­sy karie­ry Miran­dy Kerr, Kar­lie Kloss, Cary Dele­vin­gne i wie­lu innych top mode­lek!

306023-zero
Dout­zen Kro­es

Holen­der­ska blond pięk­ność swo­je zdję­cia do agen­cji mode­lek wysła­ła w wie­ku 18 lat. Natych­miast pod­pi­sa­no z nią kon­trakt, a jej pozy­cję w bran­ży zde­cy­do­wa­nie ugrun­to­wa­ła sesja okład­ko­wa do wło­skie­go Vogue’a, wyko­na­na przez same­go Ste­ve­na Meise­la.

candice-swanepoel-hairstyle4

Can­di­ce Swa­ne­po­el

Pocho­dzi z Afry­ki Połu­dnio­wej, a dokład­niej z Mooi River w pro­win­cji Kwa­Zu­lu-Natal. Jej uro­da i poten­cjał do zawo­du model­ki zosta­ły zauwa­żo­ne pod­czas zaku­pów na … pchlim tar­gu. Mając 16 lat roz­po­czy­na­ła już swo­ją przy­go­dę z mode­lin­giem w sto­li­cy mody – Pary­żu.

1304425434_alessandra-ambrosio-1920x1200

Ales­san­dra Ambro­sio

Lek­cje mode­lin­gu zaczę­ła brać jako 13-lat­ka w rodzi­mej Bra­zy­lii. Rok póź­niej zosta­ła fina­list­ką kon­kur­su Eli­te Model Look. Dziś śmia­ło moż­na zali­czyć ją do ikon bran­ży mode­lin­go­wej.

elite.style

Beha­ti Prin­sloo

Sco­ut z agen­cji mode­lek zauwa­żył ją, gdy była z dziad­ka­mi na waka­cjach w Kapsz­ta­dzie. Zapi­sał na kart­ce numer swo­je­go tele­fo­nu, jed­nak Beha­ti ani jej rodzi­ce nigdy z nie­go nie sko­rzy­sta­li. Pod­czas kolej­nej wizy­ty w tym mie­ście znów zosta­ła zacze­pio­na, tym razem przez cór­kę wła­ści­ciel­ki agen­cji Storm (nale­żą­cej do Sary Doukas, tej sama, któ­ra zwró­ci­ła uwa­gę na Carę Dele­vin­gne). Baha­ti pod­pi­sa­ła z nią kon­trakt i jesz­cze tego same­go lata zosta­ła wysła­na na kon­trakt do Lon­dy­nu.

 cara-delevingne-reserved-campaign24

Cara Dele­vin­gne

Mode­ling nie był jej marze­niem i podob­nie jak w przy­pad­ku więk­szo­ści mode­lek jej karie­ra roz­po­czę­ła się przez przy­pa­dek. Zawdzię­cza to swo­jej przy­ja­ciół­ce z dzie­cię­cych lat Gene­vie­ve Gar­ner, a wła­ści­wie jej mamie Sarze Doukas z agen­cji Storm Model Mana­ge­ment. Sara zwró­ci­ła uwa­gę na Carę, gdy pew­ne­go dnia odbie­ra­ła cór­kę ze szko­ły.

 Karlie-Kloss-800px

Kar­lie Kloss

Model­ką zosta­ła w wie­ku 13 lat. Pierw­szy pokaz, w któ­rym wzię­ła udział, został zor­ga­ni­zo­wa­ny cha­ry­ta­tyw­nie w jej rodzin­nym mie­ście Mis­so­uri. Nie­ca­łe dwa lata póź­niej szła już po wybie­gu Calvi­na Kle­ina.

anja-rubik-joan-smalls-hugo-boss-dailyfemalemodels-09_0

 Joan Smalls

Decy­zja o wybo­rze zawo­du model­ki była świa­do­ma od naj­młod­szych lat. Joan uro­dzi­ła się w Puer­to Rico i wła­śnie tam sta­wia­ła swo­je pierw­sze kro­ki w mode­lin­gu. Mimo począt­ko­wych nie­po­wo­dzeń nie pod­da­ła się. Jej karie­ra nabra­ła tem­pa po prze­pro­wadz­ce do Nowe­go Jor­ku, gdzie wyszła w poka­zie Given­chy Hau­te Coutu­re w 2010 roku.

jourdan-dunn-russh-hot-810552849
Jour­dan Dunn

Odkry­ta pod­czas zaku­pów w lon­dyń­skim Pri­mar­ku, przez przed­sta­wi­cie­li agen­cji Storm Model, dokład­nie tej samej, któ­ra repre­zen­to­wa­ła Kate Moss. Jako 16-lat­ka zade­biu­to­wa­ła w poka­zach Mar­ca Jacob­sa i Ral­pha Lau­re­na w Nowym Jor­ku.

img-thing

Cha­nel Iman

Ta dłu­go­wło­sa Ame­ry­kan­ka z kore­ań­sko-afry­kań­ski­mi korze­nia­mi od dzie­ciń­stwa marzy­ła o tym, by pew­ne­go dnia sta­nąć na wybie­gu. Razem z cio­cią odwie­dzi­ła w swo­im rodzin­nym mie­ście Los Ange­les wszyst­kie agen­cje mode­lin­go­we, a kon­trakt pod­pi­sa­ła z agen­cją Ford. Dziś jest jed­nym z olśnie­wa­ją­cych anioł­ków Victoria’s Secret.

Coco-Rocha-Model

Coco Rocha

27-lat­ka o twa­rzy nasto­lat­ki bra­ła kie­dyś udział w kon­kur­sie tań­ca irlandz­kie­go. Mia­ła wte­dy 14 lat. Pamię­ta, jak pod­szedł do niej pewien męż­czy­zna (jak wte­dy myśla­ła – pan z ochro­ny) i zapy­tał, czy kie­dyś myśla­ła o mode­lin­gu. Coco do tej pory wspo­mi­na, jak wszy­scy, razem z nią, myśle­li, że to żart, albo że męż­czy­zna, któ­ry ją zacze­pił nie miał oku­la­rów!

Miranda-Kerr-WonderBra-01-620x827

Miran­da Kerr

Anio­łek VS o kocich oczach i pro­mien­nej twa­rzy. Dziś Miran­da Kerr jest doj­rza­łą kobie­tą, choć na 33-lat­kę wca­le nie wyglą­da. Już w wie­ku 13 lat wygra­ła kon­kurs dla mode­lek maga­zy­nu Dol­ly. Pierw­sze zle­ce­nie zre­ali­zo­wa­ła dla fir­my Bil­la­bong.

rs_600x600-130822155129-600.Gisele2.jl.082213
Gise­le Bund­chen

Choć jej uro­da budzi­ła róż­no­rod­ne opi­nie, nie ma wąt­pli­wo­ści, że mało któ­ra gwiaz­da mode­lin­gu tak jak ona do tego fachu jest stwo­rzo­na. Sco­ut agen­cji mode­lin­go­wej wypa­trzył ją w cen­trum han­dlo­wym w Sao Paolo. Dziś Gise­le pra­cu­je w tej bran­ży na wła­snych zasa­dach i tyl­ko z naj­lep­szy­mi.

5498a161bc7c4_-_hbz-naomi-campbell-cheetah-promo
Naomi Camp­bell

Jej uro­dę dostrze­gła Beth Boldt, sco­ut­ka agen­cji Pen­ning­ton Models. Pierw­szym zle­ce­niem Naomi była sesja zdję­cio­wa dla bry­tyj­skie­go Elle.

LilyAldridgeASH_DENIM_056rtfnl-1

Lily Aldri­ge

W świat mody weszła kam­pa­nią dla mło­dzie­żo­wej mar­ki Abercrombie&Fitch, sfo­to­gra­fo­wa­ną przez Bruce’a Webe­ra. Dostrze­żo­no ją w dość nie­ty­po­wym miej­scu, bo na … szkol­nym kar­na­wa­le!

356132-admin

Rosie Hun­ting­ton-Whi­te­ley

Od kie­dy tyl­ko pamię­ta chcia­ła zostać pro­jek­tant­ką. Zanim jed­nak do tego doszło, zosta­ła … model­ką.

tumblr_mx7164DA0m1r06q46o1_1280
Lin­da Evan­ge­li­sta

Począt­ków swo­jej karie­ry nie wspo­mi­na dobrze. Zapi­sa­ła się na kurs dla mode­lek, z któ­re­go wysła­no ją na kon­trakt do Japo­nii. Rodzi­ce, któ­rzy do tej pory zabra­nia­li jej póź­nych powro­tów do domu i bywa­li restryk­cyj­ni, zgo­dzi­li się na ten wyjazd. Na miej­scu oka­za­ło się, że Lin­da pozo­wać ma … nago. Była prze­ra­żo­na i szyb­ko zwró­ci­ła się do kana­dyj­skiej amba­sa­dy, któ­ra pomo­gła jej wró­cić do domu. Myśla­ła, że to już koniec jej przy­go­dy
z mode­lin­giem. Tak się jed­nak nie sta­ło, w wie­ku 12 lat wygra­ła kon­kurs Miss Teen Nia­ga­ra, a póź­niej dosta­wa­ła już pierw­sze pro­fe­sjo­nal­ne zle­ce­nia.

663_8757150decbd89b0f5442ca3db4d0e0e
Chri­sty Tur­ling­ton

Kie­dy jako 14-lat­ka wybra­ła się na wyści­gi kon­ne, wypa­trzył ją foto­graf. Już rok póź­niej zaczę­ła pra­cę model­ki w Pary­żu.

katemoss (65)

Kate Moss

Sara Doukas z agen­cji Storm mia­ła nosa, gdy na lot­ni­sku JFK w Nowym Jor­ku, a wła­ści­wie już w samo­lo­cie, wypa­trzy­ła 14-let­nią wów­czas Kate podró­żu­ją­cą z tatą. Dziś Doukas wspo­mi­na, że pode­szła do Kate zaraz po lądo­wa­niu, kie­dy tyl­ko w samo­lo­cie prze­sta­ły świe­cić się zna­ki prze­strze­ga­ją­ce przed zapię­ciem pasów w trak­cie lądo­wa­nia.

Julia-Nobis-by-Scott-Trindle-Jewel-Purpose-UK-Vogue-July-2013-1

Julia Nobis

Do tej pory trud­no jej uwie­rzyć, że to na przy­stan­ku auto­bu­so­wym ktoś po raz pierw­szy zapro­po­no­wał jej start w mode­lin­gu. Myśla­ła, że kobie­ta zmie­rza­ją­ca w jej kie­run­ku pra­gnie tyl­ko zapy­tać o dro­gę, lecz to ona posta­no­wi­ła wska­zać dro­gę, ale do karie­ry Julii.

 

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
KSIĄŻKI, KTÓRE TRZEBA ZNAĆ (I PRZECZYTAĆ)
DZIEŃ Z MAJĄ NASKRĘTSKĄ…
LANBERRY. NOWA GENERACJA WOJOWNICZEK!
ZA KULISAMI ŚWIATA MODY
KONTUROWANIE TWARZY: 10 TRIKÓW
ROBERTO DE ROSA WYWIAD DLA VERS-24Komentarze

komen­ta­rzy