(Nie)codzienny styl Taylor Swift

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: instyle.com, pinterest.com

taylor-swift-gabor-jurina-shoot02

Dziew­czy­na z sąsiedz­twa, ame­ry­kań­ska księż­nicz­ka muzy­ki pop, iko­na nie­wy­bred­ne­go sty­lu… Tay­lor Swift jest idol­ką nasto­la­tek na całym świe­cie, gwiaz­dą por­ta­li spo­łecz­no­ścio­wych (jej pro­fil na Insta­gra­mie obser­wu­je pra­wie 27 milio­nów użyt­kow­ni­ków!) oraz boha­ter­ką kolo­ro­wych pism, tak­że tych o modzie. To wła­śnie modo­we cza­so­pi­sma i por­ta­le inter­ne­to­we prze­ści­ga­ją się w two­rze­niu zesta­wień naj­lep­szych kre­acji uro­czej blon­dyn­ki uro­dzo­nej w Pen­syl­wa­nii w 1989 roku. Ten, kto zoba­czy ją po raz pierw­szy może odnieść wra­że­nie, że to jed­na z czo­ło­wych top mode­lek, bo na to wła­śnie wska­zu­je jej fizjo­no­mia – wzrost 178 cm, obłęd­na syl­wet­ka, falo­wa­ne blond wło­sy i pięk­na twarz, od któ­rej trud­no ode­rwać spoj­rze­nie. Gwiaz­da muzy­ki coun­try i pop repre­zen­tu­je styl rodem z modo­wych żur­na­li, nie bez powo­du zna­la­zła się nie­daw­no na okład­ce ame­ry­kań­skie­go Vogue’a wraz z przy­ja­ciół­ką, top model­ką Kar­lie Kloss, któ­rą pozna­ła pod­czas gościn­ne­go wystę­pu na gali Victoria’s Secret w grud­niu 2013 roku. Z mikro­fo­nem w ręku i na wybie­gu pre­sti­żo­wej mar­ki Tay­lor Swift jest jak naj­bar­dziej do twa­rzy!

taylor-swift-0212-VO-WELL29_110413199635-1024x859

Amerykańska wokalistka z powodzeniem łączy najnowsze trendy z wybiegów z ultra klasycznymi elementami w duchu retro.

Cha­rak­te­ry­stycz­ne są dla niej roz­klo­szo­wa­ne spód­ni­ce w zesta­wie­niu z pro­sty­mi koszu­la­mi, skó­rza­ny­mi kufra­mi i pła­ski­mi oks­ford­ka­mi. Tay­lor kocha kape­lu­sze melo­ni­ki, retro sukien­ki i szor­ty z wyso­ką talią. Dzię­ki takim sty­li­za­cjom 26 – let­nia artyst­ka wyglą­da niczym uczen­ni­ca college’u, ale umie­jęt­nie potra­fi zapre­zen­to­wać się tak­że w bar­dzo kobie­cej odsło­nie, tak jak m.in. pod­czas uro­czy­sto­ści wrę­cze­nia GRAMMY AWARDS na począt­ku 2015 roku, kie­dy to poja­wi­ła się w obłęd­nej błę­kit­nej suk­ni Elie Saab, zmie­nia­ją­cej swój odcień w róż­nych par­tiach kre­acji. Do ulu­bio­nych domów mody Tay­lor, poza Elie Saab, nale­żą rów­nież: Oscar De La Ren­ta, Kate Spa­de, Rebec­ca Tay­lor, &Other Sto­ries, Jim­my Choo czy Moni­que Lhu­il­lier.

Taylor_Swift_British_Vogue_--_6

Poza bez­błęd­nym wyczu­ciem sty­lu Tay­lor Swift dosko­na­le opa­no­wa­ła umie­jęt­ność eks­po­no­wa­nia naj­więk­szych atu­tów swo­jej syl­wet­ki. Spryt­nym zabie­giem jest czę­ste łącze­nie przez nią szor­tów z wyso­kim sta­nem z buta­mi na bar­dzo wyso­kim obca­sie, bądź zakła­da­nie płasz­czy w kształ­cie lite­ry „A” się­ga­ją­cych za bio­dra, dzię­ki cze­mu jej i tak dłu­gie nogi jesz­cze bar­dziej zysku­ją na atrak­cyj­no­ści.  Tay­lor pozo­sta­je wier­na kra­cia­stym i kwie­ci­stym prin­tom, dwu­czę­ścio­wym kostiu­mom, skła­da­ją­cym się z tzw. szor­tów tor­re­ado­ra i topów odsła­nia­ją­cych brzuch. Podzi­wia­jąc jej codzien­ne sty­li­za­cje nie spo­sób nie zauwa­żyć, że woka­list­ka ma szcze­gól­ne zami­ło­wa­nie do toreb kufrów, czę­sto sty­li­zu­je się na pin-up girl, choć jej wize­ru­nek, podob­nie jak muzy­ka, któ­ra ewa­lu­owa­ła z coun­try w stro­nę pop-u, sta­je się coraz bar­dziej kla­sycz­ny i kobie­cy.

Jed­nak nawet ubra­nie z met­ką naj­droż­sze­go pro­jek­tan­ta nie uczy­ni­ło­by z Tay­lor oso­by ema­nu­ją­cej tak pozy­tyw­ną ener­gią, któ­rej choć nie zna­my oso­bi­ście, to i tak uwiel­bia­my za jej nie­by­wa­ły urok i talent, któ­rym potra­fi dzie­lić się z publicz­no­ścią.

Tej czarującej, subtelnej blondynce udało się coś, czego od czasów Beatlesów nie osiągnął w Stanach Zjednoczonych żaden artysta – przez ponad 6 tygodni jej trzy kolejne albumy utrzymywały się na pierwszym miejscu amerykańskich list przebojów, a krążek 1989 znajdował się na najwyższym miejscu muzycznego podium przez prawie trzy miesiące!

Media nie prze­sta­ją pisać o Tay­lor Swift, a my wciąż pozo­sta­je­my pod ogrom­nym wra­że­niem jej kla­sy, sty­lu i umie­jęt­no­ści, i przy­zna­je­my, że dołą­czy­li­śmy do jej kil­ku­dzie­się­cio­mi­lio­no­we­go fan clu­bu, któ­re­go człon­ków przy­ję­ło się nazy­wać Swi­fties.

Taylor Swift
Taylor Swift4
Taylor Swift3
Taylor Swift2
Taylor Swift1

Who run the World? Taylor Swift!

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
10 MUST-HAVE NA SEZON WIOSNA/LATO 2015
WIOSNA W STYLU BOHO
TOP 10: SREBRNE AKCESORIA
ZOOM ON: HANNELI MUSTAPARTA
CV MODELKI – MARINE VACTH
COS – UBRANIA PRZESIĄKNIĘTE ARCHITEKTURĄ I DESIGNEMKomentarze

komen­ta­rzy