Nie do końca abstrakcyjne malarstwo Martina Wehmera

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska
Zdję­cia: artsy.net

martin-wehmer-09
Mar­tin Wehmer jest nie­miec­kim arty­stą dzia­ła­ją­cym obec­nie w Hong Kon­gu. Wystar­czy jeden rzut oka, by zauwa­żyć, że jego obra­zy są nie­zwy­kłe. Cechu­je je ory­gi­nal­na tech­ni­ka, któ­ra pole­ga na kom­po­no­wa­niu pocią­gnięć sze­ro­kim pędz­lem w gru­bej war­stwie far­by olej­nej. Dzie­ła przed­sta­wia­ją prze­waż­nie oso­by – por­tre­ty, czy poszcze­gól­ne czę­ści cia­ła. Wehmer sku­pia się na emo­cjach, sta­nie umy­słu towa­rzy­szą­cym ludziom pod­czas wyko­ny­wa­nia codzien­nych, zwy­kłych czyn­no­ści. Mimo że obra­zy wyda­ją się skom­pli­ko­wa­ne, tak napraw­dę ich budo­wa jest nie­zwy­kle pro­sta. War­to zwró­cić uwa­gę na suro­wość przed­sta­wia­nych obiek­tów oraz brak ele­men­tów dru­go­rzęd­nych.

martin-wehmer-04-1080x1648
Zakla­sy­fi­ko­wa­nie malar­stwa Wehme­ra do abs­trak­cji było­by błę­dem. Być może jego meto­da jest nie­co nie­kon­wen­cjo­nal­na, jed­nak nie zapo­mi­naj­my o tym, że dzie­ła przed­sta­wia­ją sce­ny z życia, któ­re napo­ty­ka­my na porząd­ku dzien­nym. Nie­zwy­kła jest szcze­rość z jaką malarz je przed­sta­wia. Nie bawi się w kolo­ry­zo­wa­nie, zabar­wia­nie, czy doda­wa­nie codzien­nym sce­nom wznio­sło­ści. Ta szcze­rość i praw­da są roz­bra­ja­ją­ce. Sto­so­wa­nie ory­gi­nal­nej tech­ni­ki przy przed­sta­wia­niu pro­stych obiek­tów umoż­li­wia arty­ście wyra­że­nie sie­bie, wła­snych opi­nii, poglą­dów. W ten spo­sób stwo­rzo­na zosta­je nowa wizja świa­ta, któ­ry tak dobrze zna­my. Pozwa­la odbior­com spoj­rzeć na to co nas ota­cza w nie­co inny spo­sób.

martin-wehmer-01

martin-wehmer-05

martin-wehmer-02 martin-wehmer-06 martin-wehmer-08 martin-wehmer-10

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:

NASZA KRÓTKA HISTORIA Z RAW DAY
HAUTE COUTURE FALL/WINTER 2015 – MAKE-UP TRENDS
7 NIEZBĘDNYCH DODATKÓW DO MIESZKANIA TYPU LOFT
ZWIĘKSZ SWOJĄ PRODUKTYWNOŚĆ!
Komentarze

komen­ta­rzy