Nic o mnie nie wiecie. Kendall Jenner

Dla jednych jest przedstawicielką nowej fali supermodelek, dla innych to dziewczyna, która wyłącznie dzięki nazwisku wspięła się na modowe wyżyny. Przez ostatni rok zarobiła 4 miliony dolarów i wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek. Można ją za to kochać albo nienawidzić - tak czy inaczej obok Kendall Jenner trudno przejść obojętnie.

Tekst: Karo­li­na Błasz­kie­wicz
Zdję­cia: fashiongonerogue.com

keeping-up-with-kendall-vogue-december-2014-03

Rodzi­ny się nie wybie­ra

Wycho­wa­łam się w świe­tle fle­szy. Jestem przy­zwy­cza­jo­na do sła­wy na tyle, ile moż­na być – przy­zna­je. Wie, że dzię­ki rodzin­nym kono­ta­cjom zna­la­zła się na liście „it-girls”, cho­ciaż czę­sto pod­kre­śla: Cięż­ko pra­co­wa­łam na swój suk­ces.

Zacznij­my od począt­ku. Ken­dall przy­szła na świat w jed­nej z naj­bar­dziej zna­nych, ame­ry­kań­skich rodzin. Klan Kar­da­shian-Jen­ner sła­wę zawdzię­cza obrot­nej mat­ce, Kris, któ­ra od momen­tu pozna­nia Rober­ta Kar­da­shia­na, wie­dzia­ła do cze­go dąży. Zna­ny praw­nik o ormiań­skich korze­niach nie­ko­niecz­nie podzie­lał jej marze­nia i może wła­śnie dla­te­go doszło do roz­wo­du. Kris już mie­siąc po roz­sta­niu wyszła za mąż za spor­to­wą legen­dę, Bruce’a Jen­ne­ra. Nie­dłu­go póź­niej uro­dzi­ła mu dwie cór­ki: Ken­dall i Kylie.

Dziew­czyn­ki od naj­młod­szych lat dora­sta­ły pod obstrza­łem apa­ra­tów. Patrzy­ły na star­sze sio­stry, któ­re z apro­ba­tą Kris, robi­ły wszyst­ko, by zaist­nieć w mediach.

W wyścigu wygrała Kim, która dzięki seks-taśmie, mogła podpisać kontrakt na reality-show.

To był prze­ło­mo­wy moment dla całej rodzi­ny. Mała Ken­dall szyb­ko zaak­cep­to­wa­ła fakt, że nie­mal każ­dy krok reje­stru­ją kame­ry. Od począt­ku spra­wia­ła jed­nak wra­że­nie wyco­fa­nej, nie­śmia­łej dziew­czyn­ki, tak bar­dzo nie­po­dob­nej do gło­śnej Khloe czy histe­rycz­nej Kim, gwiaz­dy pro­gra­mu.

Dziew­czyn­ka, któ­ra wsty­dzi­ła się roz­ma­wiać o intym­nych spra­wach z rodzeń­stwem, po cichu marzy­ła o zosta­niu świa­to­wej sła­wy model­ką. Mia­ła ku temu odpo­wied­nie pre­dys­po­zy­cje: wyra­sta­ła na kla­sycz­ną pięk­ność, do tego prze­wyż­sza­ła o gło­wę sław­ne sio­stry. Mat­ka szyb­ko zauwa­ży­ła, że Ken­dall to kolej­ne, cudow­ne dziec­ko, na któ­rym moż­na zaro­bić. Zaczę­ła więc zała­twiać pierw­sze sesje zdję­cio­we. I lawi­na ruszy­ła, a Ken­dall mówi dziś, że gdy­by nie Kris, nie zaszła­by tak dale­ko.

calvin-klein-jeans-s15-mycalvins-denim-series_ph_alasdair-mclellan-sg01

Naro­dzi­ny gwiaz­dy

Jen­ner swój pierw­szy kon­trakt pod­pi­sa­ła w wie­ku 14 lat. Tra­fi­ła pod skrzy­dła jed­nej z naj­lep­szych agen­cji na świe­cie, Wil­hel­mi­na Models. Wkrót­ce pozo­wa­ła już dla odzie­żo­wej mar­ki Fore­ver 21, a potem tra­fi­ła na okład­kę Teen Vogue. W 2012 roku poszła w swo­im pierw­szym poka­zie – debiut zali­czy­ła pod­czas Mer­ce­des-Benz Fashion Week. Rok póź­niej zmie­ni­ła agen­cję na The Socie­ty Manag­ment. Fala ruszy­ła wio­sną 2014 roku:  dosta­ła zapro­sze­nia od Mar­ca Jacob­sa, Given­chy i Cha­nel. Karl Lager­feld zoba­czył w niej swo­ją gwiaz­dę i nie minę­ło dużo cza­su, zanim inni też tak ją ochrzci­li.

Ken­dall wyra­sta­ła na raso­wą model­kę i wyglą­da­ło na to, że nic jej nie powstrzy­ma, nawet nie­na­wiść kole­ża­nek po fachu.

Krążyły plotki, że niektóre niemal plują dziewczynie w twarz, a inne ostentacyjnie ją ignorują i nie widzą w niej nikogo więcej, niż celebrytkę, której jedynym atutem jest nazwisko.

W listo­pa­dzie 2014 roku Ari­sce Wan­zer, model­ka napi­sa­ła do mło­dej Jen­ner pełen oskar­żeń list. Oto jego frag­men­ty:

Dro­ga Ken­dall,

choć na chwi­lę wyobraź sobie, że nie znaj­du­jesz się w swo­jej obec­nej sytu­acji. Wyobraź sobie, że nie wie­dziesz życia w prze­py­chu. Wyobraź sobie, że jesteś z małe­go mia­sta (albo kra­ju Trze­cie­go Świa­ta), a jedy­nym spo­so­bem na zmia­nę Two­jej sytu­acji eko­no­micz­nej, osią­gnię­cie swo­ich marzeń, otrzy­ma­nia zie­lo­nej kar­ty albo zdo­by­cia jakiej­kol­wiek pra­cy jest mode­ling. (…) Udaj­my, że jesteś w takiej sytu­acji, dobrze? I nagle poja­wia się świa­teł­ko w tune­lu – nad­cho­dzi Fashion Week – two­ja ostat­nia nadzie­ja. To może być prze­łom!

I nagle po dzie­siąt­kach razy, kie­dy sły­szysz NIE, odbie­rasz TEN tele­fon. Twój agent uma­wia Cię na 8 rano z Mar­kiem Jacob­sem.

To może być wiel­ki prze­łom, pod warun­kiem, że w ostat­niej chwi­li nie posta­no­wią dra­stycz­nie zmie­nić two­je­go wize­run­ku (bar­dzo czę­sta prak­ty­ka, jaką się sto­su­je na nie­zna­nych model­kach). Trzy­masz kciuki!Nadchodzi dzień poka­zu, metro wypeł­nio­ne jest model­ka­mi, agen­ta­mi, kup­ca­mi i ludź­mi ze świa­ta mody. Wszy­scy są wyczer­pa­ni, ale goto­wi do pra­cy”.

Back­sta­ge poka­zu to kom­bi­na­cja wiszą­cych ubrań, zapra­co­wa­nych fry­zje­rów, maki­ja­ży­stów, wrza­sków, wywia­dów i… prze­ła­do­wa­ne­go Instagrama.Ale chwi­la, czy tam nie jest malo­wa­na i cze­sa­na dziew­czy­na z reali­ty-show? Tak, bez wąt­pie­nia jest to sio­stra Kar­da­shian, czy jakoś tak. Czy ona przy­je­cha­ła metrem? Nie pamię­tam jej z castin­gu. W któ­rej agen­cji pra­cu­je? Nie widzia­łam ją w zeszłym sezo­nie… Czy potrze­bu­je jesz­cze wię­cej blich­tru, pie­nię­dzy? A może zie­lo­nej kar­ty? Ta dziew­czy­na nie zro­bi­ła poło­wy rze­czy i nie prze­szła poło­wy sytu­acji, przez któ­re ty musia­łaś przejść, by się tu zna­leźć, to jest pew­ne”.

kendall-jenner-bruce-weber-dujour01

Nie prze­pro­szę za to kim jestem

Ken­dall na list nigdy nie odpo­wie­dzia­ła, ale pró­bu­je udo­wod­nić, że nie zna­la­zła się na wybie­gu przy­pad­kiem. – Nie wyko­rzy­stu­ję swo­je­go nazwi­ska, nie mam żad­nych przy­wi­le­jów z tego tytu­łu. Mój suk­ces nie spadł mi z nie­ba, cięż­ko zapra­co­wa­łam na swo­ją pozy­cję w świe­cie mody – powie­dzia­ła.

Nie pod­kre­śla swo­je­go pocho­dze­nia, podob­nie do innych, musi cho­dzić na castin­gi i wal­czyć o pra­cę. Jedy­ne, co odróż­nia Jen­ner jest fakt, że towa­rzy­szą jej hor­dy papa­raz­zi, a na poka­zy z jej udzia­łem przy­jeż­dża­ła nie­mal cała rodzi­na, z Kim Kar­da­shian na cze­le. Przy­jeż­dża­ła, bo 19-lat­ka zabro­ni­ła takich „odwie­dzin”. Nie odci­na się jed­nak cał­ko­wi­cie od rodzi­ny, o któ­rej moż­na powie­dzieć wszyst­ko, ale na pew­no nie to, że ich bli­skość jest wyre­ży­se­ro­wa­na. Ostat­nio Kar­da­shia­no­wie udo­wod­ni­li to wspie­ra­jąc prze­mia­nę Bruce’a Jen­ne­ra w Caitlyn. Ken­dall wie­le zawdzię­cza trans płcio­we­mu ojcu, któ­ry nauczył ją sza­cun­ku do pra­cy i pie­nię­dzy. Mimo tej całej cele­bryc­kiej otocz­ki, Ken­dall zda­je się twar­do stą­pać po zie­mi, doce­nia­jąc to kim jest.

Nie­daw­no maga­zyn For­bes opu­bli­ko­wał listę naj­bo­gat­szych mode­lek – Ken­dall zna­la­zła się na niej tuż obok Cary Dele­vin­gne, Kate Moss i Gise­le Bund­chen, z zarob­ka­mi rzę­du 4 mln dola­rów. Popu­lar­no­ścią zaczy­na prze­bi­jać sio­stry, ale na pry­wat­nych zdję­ciach cza­sem przy­po­mi­na nie­śmia­łą dziew­czyn­kę z pierw­szych sezo­nów rodzin­ne­go reali­ty-show.

- Ktoś może powiedzieć, że ja i moi bliscy nie doceniamy ulotności chwil. A prawda jest zupełnie inna. Szczerze, uwielbiam wychodzić wieczorem na zewnątrz i patrzeć w niebo. Nie należę do dziwaków, ale od czasu do czasu po prostu nim bywam – stwierdziła w rozmowie z Interview Magazine.

2-Kendall-Jenner-by-David-Sims-for-Vogue-Magazine-January-2015
Kendall-Jenner-By-Ben-Toms-For-Dazed-Winter-2014-10
kendall-jenner-by-inez-van-lamsweerde-vinoodh-matadin-for-vogue-us-september-2015-1.jpg&h=985
Kendall Jenner for US Vogue (December 2014) photo shoot by Patrick Demarchelier
Kendall-Jenner-US-Vogue-December-photo-shoot2
kendall-jenner-vogue-december-2014-03
kendall-jenner-vogue-january-2015-photoshoot03

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
CAŁA PRAWDA O ZAWODZIE MODELKI
SEKRETNE ŻYCIE JULII BIJOCH
PRZESTARZAŁE TRENDY, CZYLI Z JAKICH ZAKUPÓW WARTO ZREZYGNOWAĆ W TYM SEZONIE?
POZNAJCIE EMILY RATAJKOWSKI
BIŻUTERIA MINIMALISTKI – ZEGAREK DANIEL WELLINGTON
8 PRODUKTÓW, KTÓRE POWINNAŚ MIEĆ W DOMU, GDY CHCESZ SCHUDNĄĆ
DZIEŃ Z BŁAŻEJEM BAARKomentarze

komen­ta­rzy