NEW SPRING, WSPÓLNY PROJEKT COS I STUDIO SWINE NA DESIGN MIAMI/2017

W  grudniu, podczas Design Miami, kwitnąca rzeźba projektu COS x Studio Swine zawita na Florydę. New Spring, Miami, będzie pierwszym przystankiem wystawy po jej debiucie podczas mediolańskich targów Salone del Mobile. Instalacja, która podczas Mediolańskiego  Design Week-u zdobyła nagrodę  Najbardziej Angażującej Wystawy.

Pod­czas tar­gów w Mia­mi, pro­jekt będzie ofi­cjal­nym sate­li­tą tar­gów desi­gnu i zosta­nie odtwo­rzo­ny na więk­szą ska­lę. Insta­la­cja sta­nie w histo­rycz­nym budyn­ku „Tem­ple House” zbu­do­wa­nym w sty­lu art deco. Pro­jek­tem jasne­go i peł­ne­go świa­tła oto­cze­nia wysta­wy zaję­ło się Stu­dio Swi­ne.

Stu­dio Swi­ne to współ­pra­ca arty­stycz­na mię­dzy japoń­ską archi­tekt­ką Azu­sa Mura­ka­mi i bry­tyj­skim arty­stą Ale­xan­drem Gro­ve­sem. Insta­la­cja New Spring powsta­ła wokół rzeź­by ogni­sko­wej, któ­ra emi­tu­je „kwia­ty” wypeł­nio­ne mgłą, któ­re w kon­tak­cie ze  skó­rą pęka­ją  i wypa­ro­wu­ją, a dotknię­te przez tka­ni­nę pozo­sta­ją nie­znisz­czo­ne.

Pod­czas pierw­szej pre­zen­ta­cji pro­jek­tu na począt­ku roku, Stu­dio Swi­ne powie­dzie­li o insta­la­cji: „Chcie­li­śmy uchwy­cić całe spek­trum emo­cji w jed­nej chwi­li. Stwo­rzy­li­śmy wie­lo­zmy­sło­we, ulot­ne doświad­cze­nie, któ­re mia­ło za zada­nie jed­no­cze­śnie wzbu­dzać radość i żywio­ło­wość, nawet jeśli pozo­sta­ły­by one tyl­ko wspo­mnie­niem.”

Współ­twór­cy tak wypo­wia­da­li się na temat odtwo­rze­nia insta­la­cji w Mia­mi: „Kie­dy pra­cu­je się nad pro­jek­tem tego typu, jedy­ne na co moż­na liczyć, to to, że będzie on odtwa­rza­ny i powie­la­ny, dla jak naj­więk­szej publicz­no­ści. Nie może­my się docze­kać, aż podzie­li­my się naszą twór­czo­ścią z miesz­kań­ca­mi Mia­mi. Ener­gia i świet­ny styl tego mia­sta zain­spi­ro­wa­ły nas do stwo­rze­nia nowej edy­cji pro­jek­tu.”

Pierw­szy pro­jekt insta­la­cji bazo­wał na natu­rze i indu­stria­li­zmie, przy mini­mal­nym nakła­dzie surow­ców, two­rząc wie­lo­zmy­sło­we i wcią­ga­ją­ce wido­wi­sko. W nowej odsło­nie, głów­na? rzeź­ba zosta­nie wyko­rzy­sta­na ponow­nie, ale doda­ne zosta­ną do niej nowe ele­men­ty, pod­czas gdy sama prze­strzeń wysta­wy zmie­ni się dia­me­tral­nie.

Karin Gusta­fs­son, Dyrek­tor Kre­atyw­na mar­ki COS, tak wypo­wia­da się o pla­nach wysta­wy: „New Spring, Mia­mi, to dokład­ne odzwier­cie­dle­nie idei, któ­rą sta­ra­my się w COS prze­ka­zy­wać poprzez nasze arty­stycz­ne pro­jek­ty, któ­re dotrą do naj­więk­szej moż­li­wej licz­by odbior­ców oraz takie, któ­re będą począt­kiem dłu­go­trwa­łej współ­pra­cy. Alex i Azu­sa mają wyjąt­ko­wy talent, bar­dzo cie­szę się, że będzie­my mogli prze­nieść insta­la­cję do Mia­mi Beach.”

Design Mia­mi jest zaszczy­co­ne, że part­ne­rem edy­cji na 2017 rok zosta­ła wła­śnie mar­ka COS”, mówi Dyrek­tor Kre­atyw­ny Design Mia­mi, Rod­man Pri­mack. „Moż­li­wość doświad­cze­nia wido­wi­ska New Spring, owo­cu współ­pra­cy mar­ki COS i Stu­dio Swi­ne pod­czas Milan Design Week, było dla nas szcze­gól­nie waż­ne, ponie­waż w 2015 roku Stu­dio Swi­ne otrzy­ma­ło od Design Mia­mi nagro­dę „Desi­gners of the Futu­re”. Współ­pra­ca z tak otwar­tą, inno­wa­cyj­ną i wspie­ra­ją­cą mło­de talen­ty w desi­gnie mar­ką jaką jest COS, to dla nas praw­dzi­wa satys­fak­cja. Nie może­my się docze­kać, aż wszy­scy wiel­bi­cie­le desi­gnu w Mia­mi będą mogli doświad­czyć tej nie­zwy­kłej ener­gii i wizji, któ­rą nie­sie ze sobą wie­lo­zmy­sło­we wido­wi­sko stwo­rzo­ne przez Stu­dio Swi­ne.”

Tekst/zdjęcia: Infor­ma­cje pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy