Nessi w rytmie miasta

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

650poster-wer2-3

Podob­no wszyst­ko dobre, co się dobrze koń­czy. Zatem teraz przy­cho­dzi czas, aby dać odpo­cząć oczom od wyra­zi­stych, let­nich kolo­rów i doce­nić kla­sycz­ną czerń i sza­ro­ści. Kolor? Owszem, ale tyl­ko jako akcent. To jeden z gorą­cych nur­tów nad­cho­dzą­ce­go sezo­nu.

Kostiu­my kąpie­lo­we i sło­mia­ne kape­lu­sze wra­ca­ją po urlo­pie do sza­fy, a wraz z nimi ich wyra­zi­ste bar­wy. Do łask wra­ca umiar kolo­ry­stycz­ny i ponad­cza­so­wa ele­gan­cja. Pro­jek­tan­ci wzo­ru­ją się na miej­skich kla­sy­kach, ale nie wie­je nudą – na pierw­szym miej­scu sta­wia­ją na cie­ka­wy krój i wyra­zi­ste, duże dodat­ki. Miło­śni­cy czer­ni mogą ode­tchnąć z ulgą i odko­pać swo­ją ulu­bio­ną jesien­ną gar­de­ro­bę po sza­lo­nym lecie. Ostat­ni kwar­tał tego roku prze­bie­gnie pod zna­kiem miej­skich suro­wych linii, over­sie­zo­wych pro­por­cji, mięk­kiej i cie­płej baweł­ny w połą­cze­niu z uwiel­bia­ny­mi już od kil­ku sezo­nów rur­ka­mi. Ubie­ra­nie się na cebul­kę prze­ży­je swój rene­sans dając pole do stwo­rze­nia wła­sne­go, nie­po­wta­rzal­ne­go sty­lu.

Mar­ka obuw­ni­cza Nes­si świet­nie odna­la­zła się w tym nur­cie, pro­po­nu­jąc w naj­now­szej kolek­cji ory­gi­nal­ne faso­ny utrzy­ma­ne przede wszyst­kim w odcie­niu głę­bo­kiej czer­ni. Sze­ro­ka gama pro­duk­tów zagwa­ran­tu­je nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cym Klien­tom spo­ry wybór naj­mod­niej­szych mode­li. Roc­ko­wej pikan­te­rii doda­ją kolek­cji meta­licz­ne dodat­ki – łań­cu­chy, klam­ry i blasz­ki w odcie­niach sre­bra i zło­ta. Te ostat­nie wspa­nia­le będą kore­spon­do­wa­ły z wyra­zi­stą biżu­te­rią, bez któ­rej nie obę­dzie się żad­na odważ­na sty­li­za­cja.

Wszyst­kie mode­le obu­wia Nes­si powsta­ją z naj­lep­szych mate­ria­łów, zgod­nie z hasłem „buty są dla nas naj­waż­niej­sze”. Już wkrót­ce odbę­dzie się pokaz naj­now­szej kolek­cji, a foto­re­la­cja z nie­go poja­wi się na fanpage’u mar­ki na Face­bo­oku. Zapo­wia­da się gorą­cy nastrój, tym bar­dziej, że obu­wie Nes­si noszo­ne i chwa­lo­ne jest przez coraz szer­sze gro­no wyma­ga­ją­cych klien­tek. Nale­żą do nich rów­nież takie gwiaz­dy jak: Bar­ba­ra Kur­dej – Sza­tan, Andże­li­ka Pie­cho­wiak, Lidia Kopa­nia, Olga Borys, Jadwi­ga Gryn, Ilo­na Feli­cjań­ska, Moni­ka Mro­zow­ska, Ewa Błasz­czyk, Anna Samu­sio­nek, Oli­via Anger­ste­in, Aga­ta Niziń­ska i wie­le innych.

Tym­cza­sem, dla zaostrze­nia ape­ty­tu, zapra­sza­my do obej­rze­nia sesji wize­run­ko­wej pro­mu­ją­cej nad­cho­dzą­cą kolek­cję.

650poster-wer2

Płasz­cze, kurt­ki i mary­nar­ki z kolek­cji jesien­nych wyglą­da­ją jak zdję­te ze star­sze­go bra­ta. W cenie będą sze­ro­kie ramio­na i faso­ny bez wcię­cia w talii.

W pry­szłym sezo­nie będzie­my szu­kać w skle­pach wyjąt­ko­wych ręka­wi­czek. Nie jest waż­na ich funk­cja, a efekt “wow”, któ­ry ma wykań­czać całą sty­li­za­cję. W wie­lu poka­zach poja­wi­ły się bar­dzo dłu­gie ręka­wicz­ki ze skó­ry, noszo­ne nawet bez okryć wierzch­nich.

Zapo­mnij­cie o kol­czy­kach, przy­naj­mniej do poka­zu Dolce & Gab­ba­na. Jesie­nią naj­waż­niej­szym ele­men­tem biżu­te­rii są naszyj­ni­ki: efek­tow­ne roz­ło­ży­ste kolie albo dłu­gie wisio­ry. Mają być wyjąt­ko­we i przy­po­mi­nać małe dzie­ła sztu­ki, tak jak w inspi­ro­wa­nym sece­sją poka­zie Tory Burch.

Kra­ta jak zawsze w modzie! Nie zawio­dła roc­ko­wa Vivien­ne Westwo­od, ale nawet w mini­ma­li­stycz­nej kolek­cji Vic­to­rii Bec­kham znaj­dzie­my płaszcz w kra­tę. Altuz­za­ra szo­ku­je moc­nými bar­wa­mi, a u Jil San­der kra­ta jest bar­dzo deli­kat­na. Giles pokry­wa nią over­si­zo­we płasz­cze i zesta­wia z mar­ten­sa­mi. U Simo­ne Rocha nawet fal­ban­ki są w krat­kę.

Kra­tę nosi­my odważ­nie, zesta­wia­jąc ją z dodat­ka­mi w tym samym wzo­rze. W sezo­nie jesień-zima 2014/2015 kró­lu­je raczej na outwe­arach, niż na koszu­lach. Więc na roc­ko­wych kon­cer­tach nie zosta­wiaj płasz­cza w szat­ni!

Czerń to naj­bar­dziej uni­wer­sal­ny i typo­wy kolor dla nad­cho­dzą­ce­go sezo­nu, któ­ry nosi­my naj­czę­ściej w wer­sji total look. W tym roku pro­jek­tan­ci pro­po­nu­ją łączyć ją z trans­pa­rent­ny­mi wstaw­ka­mi.

Czerń jest na sta­łe wpi­sa­na w kolo­ry­stycz­ne tren­dy jesien­no – zimo­wych kolek­cji, więc i w tym sezo­nie jej nie zabra­kło. Co wię­cej, poja­wi­ła się prak­tycz­nie na każ­dym wybie­gu. Mogli­śmy ją zoba­czyć w każ­dym wyda­niu m. in. u Dio­ra, Elie Saaba, Jason Wu czy Hervé Léger.

650poster-wer2-2

W sezo­nie jesień/zima u Nata­lii Jaro­szew­skiej domi­nu­je czerń, ponad­cza­so­we faso­ny i luk­su­so­we tka­ni­ny i skó­ry. Dla pro­jek­tant­ki naj­waż­niej­szy jest kom­fort i spój­ność ele­men­tów kolek­cji, dla­te­go połą­cze­nie dżer­se­ju ze skó­rza­ny­mi ele­men­ta­mi sta­ło się moty­wem prze­wod­nim kolek­cji.

Nowa odsło­na kolek­cji jesien­no-zimo­wej to przede wszyst­kim pro­jek­ty z mięk­kie­go dżer­se­ju. Utrzy­ma­ne w czer­ni sukien­ki o dłu­go­ści maxi i do kolan są ide­al­ną bazą dla miej­skich sty­li­za­cji. Cechu­je je pro­sta for­ma, uni­wer­sal­ność i krój, któ­ry pięk­nie pod­kre­śla kobie­ce kształ­ty. Uzu­peł­nie­niem mode­li z dżer­se­ju są skó­rza­ne topy, spodnie i spód­ni­ce, jak rów­nież bar­dziej ele­ganc­kie żakie­ty. Kolek­cja Nata­lii Jaro­szew­skiej na jesień i zimę sta­no­wi połą­cze­nie wygo­dy i pięk­na na co dzień.

Naj­now­sze pro­jek­ty na jesień i zimę są mono­chro­ma­tycz­ne, ale zara­zem bar­dzo sexy. W tym sezo­nie posta­wi­łam na dżer­sej, któ­ry świet­nie pod­kre­śla syl­wet­kę, a skó­rza­ne dodat­ki nada­ją cha­rak­te­ru miej­skiej sty­li­za­cji. Do kolek­cji wpro­wa­dzi­łam tak­że spodnie, któ­re w połą­cze­niu z ele­ganc­kim żakie­tem sta­no­wią alter­na­ty­wę dla biu­ro­we­go dress code’u” – powie­dzia­ła Nata­lia Jaro­szew­ska.

650poster-wer2-1

650poster-wer2-4

650poster-wer1-1

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
nessi.com.pl
POLECAJCIE:
Komentarze

komen­ta­rzy