Naukowy zawrót głowy! 19. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik

19. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik odbędzie się 9 maja. To już dziewiąta edycja największej plenerowej imprezy naukowej w Warszawie. Na stoiskach zaprezentują się instytucje naukowe nie tylko z Polski, ale także z zagranicy. Piknik łączy wszystkie dyscypliny naukowe – od nauk humanistycznych do nauk ścisłych. W tym roku tematem przewodnim imprezy będzie ŚWIATŁO.

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

67579c7b-84d4-4c19-9f5d-e7bb3e5b2e01

Pierw­szy Pik­nik Nauko­wy zor­ga­ni­zo­wa­ny został w 1997 roku na Ryn­ku Nowe­go Mia­sta przez Pol­skie Radio Bis. Zapre­zen­to­wa­ło się wte­dy jedy­nie 17 war­szaw­skich insty­tu­cji nauko­wych, zaś licz­ba odwie­dza­ją­cych wynio­sła oko­ło trzech tysię­cy.  Dziś impre­za jest zde­cy­do­wa­nie bar­dziej popu­lar­na.  W 2008 roku orga­ni­za­cję wyda­rze­nia prze­ję­ło Pol­skie Radio oraz Cen­trum Nauki Koper­nik, a od 2013 roku jest ono orga­ni­zo­wa­ne na Sta­dio­nie Naro­do­wym. Co roku ma inny temat prze­wod­ni –  w tym roku jest to ŚWIATŁO. Cze­ka na nas pra­wie 800 poka­zów nauko­wych przy­go­to­wa­nych przez ponad 150 insty­tu­cji pol­skich i zagra­nicz­nych.

Co war­to zoba­czyć?

 • Sta­no­wi­sko D17 i F29 – Kra­kow­skie Kon­sor­cjum Nauko­we im. Maria­na Smo­lu­chow­skie­go „Mate­ria-Ener­gia-Przy­szłość” – Bio­dru­kar­ka 3D (meto­da wytwa­rza­nia trój­wy­mia­ro­wych mode­li z uży­ciem żywych komó­rek), obser­wa­cja Słoń­ca, mie­rze­nie pręd­ko­ści świa­tła w róż­nych sub­stan­cjach, doświad­cze­nie przed­sta­wia­ją­ce sztucz­ną foto­syn­te­zę, jak dzia­ła­ją i cho­ru­ją nasze oczy.
 • Sta­no­wi­sko E3 – Muzeum Inży­nie­rii Miej­skiej w Kra­ko­wie oraz Ogród Doświad­czeń im. St. Lema – dowie­my się jak powsta­je obraz, któ­ry widzi­my, w jaki spo­sób oko widzi kolo­ry i dla­cze­go kocie oczy świe­cą w ciem­no­ści.
 • Sta­no­wi­sko F12 – Koło Nauko­we Robo­ty­ków KNR – ste­ro­wa­nie mani­pu­la­to­rem opar­tym o kon­struk­cję robo­ta chi­rur­gicz­ne­go, inte­rak­tyw­ny pokaz robo­ta edu­ka­cyj­ne­go podą­ża­ją­ce­go za linią, pre­zen­ta­cja moż­li­wo­ści dru­ku 3D.
 • Sta­no­wi­sko B2 – Cen­trum Nauki Koper­nik – jak widzą zwie­rzę­ta, jak zamie­nić smart­fon w mikro­skop, sło­necz­ny design, czym jest kolor, jak zała­mu­je się świa­tło?
 • Sta­no­wi­sko A30 – Szko­ła Wyż­sza Psy­cho­lo­gii Spo­łecz­nej – za pomo­cą urzą­dze­nia hap­tycz­ne­go dotknie­my obiek­tów 3D znaj­du­ją­cych się w prze­strze­ni wir­tu­al­nej, jak za pomo­cą tech­no­lo­gii wyra­zić miłość, neu­ro­gry mobi­li­zu­ją­ce umysł, wykry­wacz kłamstw.

Pro­po­zy­cje poka­zów dla dzie­ci:

 • Sta­no­wi­sko A52 – Mały Inży­nier Ewa Bed­na­rek – zaba­wa z robo­tem spo­łecz­nym Zosia (Zosia ma 1,3 m wzro­stu i potra­fi naśla­do­wać ruchy sto­ją­ce­go przed nią czło­wie­ka), gra­nie na har­fie za pomo­cą lase­ra, pre­zen­ta­cja zała­ma­nia świa­tła z wyko­rzy­sta­niem socze­wek.
 • Sta­no­wi­sko A29 – Fun­da­cja Aka­de­mia Mło­dych Odkryw­ców – pod­sta­wy spek­tro­sko­pii, jak zbu­do­wać pery­skop, dla­cze­go czło­wie­ko­wi potrzeb­na jest para oczu, czy oczy moż­na oszu­kać, czy moż­na ugo­to­wać obiad dzię­ki świa­tłu Słoń­ca?
 • Sta­no­wi­sko E61 – Sto­wa­rzy­sze­nie Del­ta – ewo­lu­cja oka, dino­zau­ry żyją­ce pod koniec okre­su kre­do­we­go, warsz­ta­ty geo­lo­gicz­ne.
 • Sta­no­wi­sko A64 – Wydział Tech­no­lo­gii Drew­na – zdję­cie na kawał­ku drew­na, drew­no pod mikro­sko­pem, puz­zle i ukła­dan­ki 3D z drew­na, poka­zy che­micz­ne, kon­kurs wie­dzy o drew­nie.
 • Sta­no­wi­sko F6 – Koło Nauko­we Bio­tech­no­lo­gów HERBION – jak dzia­ła mikro­skop, czym jest kuch­nia mole­ku­lar­na, świe­cą­ce pro­bów­ki, orga­ni­zmy emi­tu­ją­ce świa­tło.

Prak­tycz­ne infor­ma­cje dla odwie­dza­ją­cych:

 • Wstęp jest bez­płat­ny i nie wyma­ga reje­stra­cji
 • Płat­ny par­king będzie czyn­ny od godzi­ny 9 do 21 (bile­ty dostęp­ne w sprze­da­ży inter­ne­to­wej na stro­nie https://sklep.stadionnarodowy.org.pl/)
 • Infra­struk­tu­ra Sta­dio­nu jest przy­sto­so­wa­na do wóz­ków dzie­cię­cych oraz wóz­ków dla osób nie­peł­no­spraw­nych
 • Na tere­nie pik­ni­ku będzie 8 punk­tów infor­ma­cyj­nych oraz licz­ni wolon­ta­riu­sze
 • Punk­ty gastro­no­micz­ne zlo­ka­li­zo­wa­ne będą wśród pik­ni­ko­wych namio­tów, dostęp­na będzie tak­że część punk­tów gastro­no­micz­nych w bry­le sta­dio­nu, przy przej­ściach na try­bu­ny
 • Wyspy wypo­czyn­ko­we” prze­zna­czo­ne na odpo­czy­nek będą roz­miesz­czo­ne na tere­nie pik­ni­ku, otwar­te będą tak­że try­bu­ny Sta­dio­nu
 • Brak szat­ni oraz moż­li­wo­ści prze­cho­wy­wa­nia baga­żu.

19. Pik­nik Nauko­wy Pol­skie­go Radia i Cen­trum Nauki Koper­nik

Czas: 9 maja 2015 roku, godz. 11.00–20.00

Miej­sce: Sta­dion Naro­do­wy w War­sza­wie

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy