Uroda

Naturalne piękno z kosmetykami i suplementami Polana

Polska firma branży spożywczej „Herbapol-Lublin” S.A. już od ponad przeszło 70 lat zajmuje pierwsze miejsce w segmencie syropów, herbatek owocowych, ziołowych, czerwonych, funkcjonalnych, białych oraz drugie miejsce w kategorii herbat zielonych i dżemów. Marka nie poprzestaje jednak jedynie na wyrobach spożywczych, dbając o nasze naturalne piękno nie tylko od wewnątrz, ale i od zewnątrz.

kosmetyki wege Polana

Tak powsta­ła Pola­na: trzy wyjąt­ko­we pro­gra­my natu­ral­nej pie­lę­gna­cji, dosto­so­wa­ne do róż­nych potrzeb skó­ry, a więc Nawil­ża­nie, Rewi­ta­li­za­cja, a tak­że Odmła­dza­nie. W każ­dym z pro­duk­tów zawar­to eks­trakt z czer­wo­nej koni­czy­ny, a ponad­to inne war­to­ścio­we skład­ni­ki zio­ło­we i roślin­ne zba­wien­ne dla naszej uro­dy, m.in. cha­ber bła­wa­tek, sto­krot­ka czy mak lekarski.

Zgod­nie z kon­cep­tem dwu­kie­run­ko­wej pie­lę­gna­cji, zewnętrz­ne dzia­ła­nie kosme­ty­ków Pola­na uzu­peł­nia­ją suple­men­ty die­ty dostęp­ne w posta­ci sasze­tek z prosz­kiem do roz­pusz­cza­nia w wodzie w trzech sma­kach: grusz­ki, mali­ny i czar­nej porzecz­ki, boga­te w wycią­gi roślin­ne, wita­mi­ny i skład­ni­ki mine­ral­ne, połą­czo­ne z kwa­sem hia­lu­ro­no­wym, koen­zy­mem Q10 lub kola­ge­nem, któ­re dba­ją o nasze pięk­no i zdro­wy wygląd skó­ry od wewnątrz.

Skąd taki kon­cept mar­ki? Natu­ra od same­go począt­ku jest naszym sprzy­mie­rzeń­cem nie tyl­ko w tro­sce o dobre samo­po­czu­cie, a tak­że o uro­dę, a w poszu­ki­wa­niu sku­tecz­nych, ale jed­no­cze­śnie bez­piecz­nych spo­so­bów pie­lę­gna­cji coraz czę­ściej zwra­ca­my się w kie­run­ku jak naj­mniej prze­two­rzo­nych kosme­ty­ków, nie­te­sto­wa­nych na zwie­rzę­tach, wegań­skich, o natu­ral­nych skła­dach. Nie od wczo­raj wia­do­mo tak­że, że opra­co­wu­jąc swój indy­wi­du­al­ny, codzien­ny rytu­ał pie­lę­gna­cyj­ny, nale­ży dbać o cia­ło nie tyl­ko od zewnątrz, ale przede wszyst­kim od środ­ka. 

Mar­ka Pola­na łączy w sobie nowa­tor­skie, holi­stycz­ne podej­ście do pie­lę­gna­cji skó­ry, opar­te na dobro­czyn­nych wła­ści­wo­ściach natu­ral­nych skład­ni­ków, a wie­dza, doświad­cze­nie i pasja do natu­ry pozwo­li­ła Her­ba­po­lo­wi-Lublin na stwo­rze­nie inno­wa­cyj­ne­go kon­cep­tu dwu­kie­run­ko­wej pie­lę­gna­cji, któ­ra dba o kon­dy­cję skó­ry od zewnątrz – dzię­ki kosme­ty­kom, ale i od wewnątrz – dzię­ki suple­men­tom die­ty. Głów­nym skład­ni­kiem pro­duk­tów Pola­na jest czer­wo­na koni­czy­na, zwa­na rośli­ną kobiet. Choć z wyglą­du nie­po­zor­na, wewnątrz skry­wa moc skład­ni­ków aktyw­nych, któ­re w połą­cze­niu z inny­mi eks­trak­ta­mi roślin­ny­mi sku­tecz­nie wspie­ra­ją kobie­ty w tro­sce o kon­dy­cję i pięk­no skó­ry. Czer­wo­na koni­czy­na od lat rośnie na pol­skich łąkach, a jej trzy­list­ko­we liście oraz kwiat skry­wa­ją w sobie moc doce­nia­ną przez zwo­len­nicz­ki świa­do­mej pie­lę­gna­cji. Ta cen­na dla kobiet rośli­na nie tyl­ko posia­da wła­ści­wo­ści regu­lu­ją­ce gospo­dar­kę hor­mo­nal­ną, ale pozwa­la tak­że korzyst­nie wpły­wać na układ krwio­no­śny czy rege­ne­ro­wać skó­rę, opóź­nia­jąc pro­ces jej sta­rze­nia się. Wszyst­ko to za spra­wą zawar­tych w eks­trak­cie z koni­czy­ny izo­fla­wo­nów, któ­re pozy­tyw­nie wpły­wa­ją na sieć włó­kien kola­ge­no­wych i ela­sty­nę, redu­ku­jąc ilość wol­nych rod­ni­ków. Dodat­ko­wo, izo­fla­wo­ny chro­nią przed słoń­cem oraz sty­mu­lu­ją syn­te­zę kola­ge­nu, co jed­no­cze­śnie prze­kła­da się na zapew­nie­nie skó­rze odpo­wied­niej ela­stycz­no­ści oraz odmło­dzo­ny, pro­mien­ny wygląd. Fla­wo­no­idy i anto­cy­ja­ny zawar­te w koni­czy­nie dzia­ła­ją anty­ok­sy­da­cyj­nie, prze­ciw­za­pal­nie i wpły­wa­ją na zmniej­sze­nie wysu­sze­nia naskór­ka, wyrów­nu­jąc przy tym kolo­ryt skóry.

Wśród pro­duk­tów Pola­ny znaj­dzie­my m.in. kre­mo­wy ole­jek do mycia twa­rzy, któ­ry zapew­nia sku­tecz­ne oczysz­cza­nie skó­ry z jed­no­cze­snym nawil­że­niem i nada­niem cerze pro­mien­ne­go wyglą­du; serum dla cer miesz­ka­nych, skon­cen­tro­wa­ne na reduk­cji nie­do­sko­na­ło­ści skó­ry, wygła­dze­nie i zmniej­sze­nie widocz­no­ści porów,  w 96,6% skła­da­ją­ce się ze skład­ni­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go; odmła­dza­ją­ce serum zmniej­sza­ją­ce widocz­ność zmarsz­czek i porów prze­zna­czo­ne dla każ­de­go rodza­ju skó­ry; znacz­nie bar­dziej inten­syw­nie rege­ne­ru­ją­ce­go i nawil­ża­ją­ce­go serum ole­jo­we­go popra­wia­ją­ce­go uela­stycz­nie­nie skó­ry; sku­tecz­nie oczysz­cza­ją­cy i odświe­ża­ją­cy płyn mice­lar­ny; pie­lę­gna­cyj­ną pomad­ka przy­wra­ca­ją­ca ustom mięk­kość i odży­wie­nie, a ponad­to odży­wia­ją­ca i rege­ne­ru­ją­ca zmę­czo­ną skó­rę masecz­ka do twa­rzy, przy­wra­ca­ją­ca zdro­wy wygląd.

kosmetyki wege Polana

Pola­na to nie tyl­ko pol­skie pro­duk­ty, ale przede wszyst­kim wegań­skie, któ­rych opa­ko­wa­nia są przy­ja­zne dla śro­do­wi­ska. Co wię­cej, ich sku­tecz­ność zosta­ła potwier­dzo­na bada­nia­mi. Zarów­no kosme­ty­ki, jak i suple­men­ty Pola­na dostęp­ne są m.in. na ofi­cjal­nej stro­nie mar­ki www.e‑polana.com.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka

 

Komentarze

komentarzy