UrodaZdrowie

Naturalne olejki, które pomogą Ci zasnąć

Czas zimowy i krótki dzień sprawiają, że rano zwykle ciężko nam wstać. Mimo to, wieczorem nie zawsze potrafimy zadbać o prawidłową higienę snu. W dobie Netflixa i smartfonów, z którymi zwykle zasypiamy, eksperci biją na alarm i podkreślają, że jeżeli chodzi o sen, ważna jest nie tyle ilość, co jego jakość. 

Naturalne olejki, które pomogą Ci zasnąć

Natu­ral­ne olej­ki, któ­re pomo­gą Ci zasnąć: 100% Ole­jek Peace­ful Sle­ep NOW, Olbas Oil Orkla, THIS WORKS spray, ole­jek Pure & Natu­ral, relak­su­ją­cy ole­jek Ios­si, DE MAMIEL ole­jek, ole­jek Vera-Nord,  ole­jek lawen­do­wy ete­rycz­ny ETJA.

I cho­ciaż aro­ma­te­ra­pia jest meto­dą nie­kon­wen­cjo­nal­ną, zna­ną od lat sta­ro­żyt­nych, do dzi­siaj znaj­du­je swo­ich zwo­len­ni­ków. A co wię­cej, jest o wie­le bar­dziej sku­tecz­na, niż nie­jed­ne medy­ka­men­ty dla osób zma­ga­ją­cych się z zasy­pia­niem. Desty­lo­wa­ne, spe­cjal­nie wyse­lek­cjo­no­wa­ne esen­cje z aro­ma­tycz­nych roślin, któ­re moż­na sto­so­wać zarów­no miej­sco­wo, wziew­nie, jak i skra­plać nimi podusz­kę czy pościel, mogą sku­tecz­nie wpły­wać na nasze emo­cje, zacho­wa­nie, a tak­że reak­cje na stres. Wszyst­ko dla­te­go, że zmysł węchu bez­po­śred­nio zwią­za­ny jest z czę­ścią nasze­go mózgu, odpo­wia­da­ją­cą za kon­tro­lę naszych wszyst­kich, nie­świa­do­mych dzia­łań. W momen­cie wyczu­wa­nia zapa­chu, natych­miast wywo­łu­je on w nas rodzaj elek­trycz­nej sygna­li­za­cji, a w efek­cie nasz układ lim­bicz­ny wytwa­rza sub­stan­cje che­micz­ne, na któ­re skła­da­ją się hor­mo­ny wpły­wa­ją ce na nasze reakcje.

Jeśli wie­czo­rem nie możesz zasnąć, twój sen jest płyt­ki i budzisz się w środ­ku nocy, bądź mimo prze­spa­nia wie­lu godzin wciąż czu­jesz się nie­wy­spa­na, to naj­lep­szy dowód na to, że czas zadbać o odpo­wied­nią higie­nę snu, rów­nie, co o codzien­ną pie­lę­gna­cję skó­ry. 

Jakie olej­ki ete­rycz­ne będą naj­bar­dziej sku­tecz­ne w wal­ce z bez­sen­ny­mi noca­mi? War­to wybrać te z grejp­fru­ta, rumian­ku, szał­wii, czy lawen­dy. Naj­bar­dziej aktyw­ne mole­ku­ły, któ­re sty­mu­lu­ją nasz układ przy­współ­czul­ny i sprzy­ja­ją relak­so­wi to estry, któ­re znaj­dzie­my przede wszyst­kim w olej­ku z lawen­dy o wła­ści­wo­ściach roz­luź­nia­ją­cych, anty­skur­czo­wych, czy gorz­kiej poma­rań­czy, któ­ry dodat­ko­wo ma tak­że wła­ści­wo­ści uspo­ka­ja­ją­ce, relak­su­ją­ce i anty­de­pre­syj­ne! Ole­jek ze słod­kiej poma­rań­czy będzie za to dzia­łał nie tyl­ko anty­de­pre­syj­nie, ale i koją­co, a ole­jek ete­rycz­ny z rumian­ku szyb­ko zadzia­ła na układ ner­wo­wy, roz­luź­nia­jąc i pozwa­la­jąc się zrelaksować.

Jak sto­so­wać olej­ki ete­rycz­ne? Przed snem naj­le­piej skro­pić nimi chu­s­tecz­kę i wdy­chać aro­mat, sko­rzy­stać z dyfu­zy­to­ra, bądź oszczęd­nie skro­pić lek­ko pościel i podusz­kę. Możesz rów­nież dodać kil­ka kro­pli do żelu pod prysz­nic, ale pod żad­nym pozo­rem nie mie­szaj ich z wodą.  Na kil­ka minut przed poło­że­niem się do łóż­ka, ole­jek możesz tak­że roz­py­lić we wnę­trzu sypial­ni. Możesz też roz­py­lić ole­jek we wnę­trzu sypial­ni, na dzie­sięć minut przed poło­że­niem się do łóż­ka. 

Komentarze

komentarzy