Uroda

Naturalne kosmetyki na święta

Naturalne kosmetyki Naturativ to idealna opcja na świąteczne upominki. Dla niej, dla niego, dla nich, a nawet dla najmłodszych. W portfolio marki znajdziemy produkty, które zachwycą jakością, zapachem i działaniem każdego członka rodziny. 

NATURALNE NA ŚWIĘTA

Natu­ral­ne kosme­ty­ki Naturativ

Natu­ra­tiv bez­kom­pro­mi­so­wo pod­cho­dzi do natu­ral­no­ści kosme­ty­ków – mogą się w nich zna­leźć tyl­ko skład­ni­ki dozwo­lo­ne do uży­cia przez jed­ną z naj­bar­dziej zna­nych euro­pej­skich cer­ty­fi­ka­cji – NATRUE. Oprócz tego liczy się oczy­wi­ście sku­tecz­ność, a tak­że przy­jem­ność uży­wa­nia, co tak­że zapew­nią nam pro­duk­ty mar­ki Naturativ.

Pierw­szy śnieg, pierw­sze deko­ra­cje, zasły­sza­ne na co dru­gim rogu sło­wa pio­sen­ki „All I want for Chri­st­mas…” i świą­tecz­ny, zaku­po­wy szał. W naszych gło­wach poja­wia się wte­dy mnó­stwo pytań, jaki pre­zent wybrać dla bli­skich i przy­ja­ciół. Kosme­ty­ki, a do tego natu­ral­ne, to zawsze dobry pomysł, zwłasz­cza zimą, kie­dy nasza skó­ra potrze­bu­je wię­cej uwa­gi i tro­ski. Mar­ka Natu­ra­tiv na ten wyjąt­ko­wy czas w roku, przy­go­to­wa­ła spe­cjal­ne ofer­ty i zesta­wy, któ­re spraw­dzą się ide­al­nie jako prezent.

Zestaw dla niej – SELF LOVE – otu­la­ją­cy rytu­ał pie­lę­gna­cyj­ny, zawie­ra­ją­cy wani­lio­wy scrub cukro­wy, odży­wia­ją­cy bal­sam do rąk oraz eko­aro­ma­tycz­ną świe­cę o zapa­chu cyna­mo­nu, goź­dzi­ka i pomarańczy.

Naturativ kosmetyki

Zestaw Natu­ra­tiv SELF LOVE

Zestaw MEN – a w nim natu­ral­ne trio, skła­da­ją­ce się z szam­po­nu do wło­sów, żelu pod prysz­nic oraz nawil­ża­ją­ce­go bal­sa­mu do rąk.

Zestaw MEN Naturativ

Zestaw Natu­ra­tiv MEN

Dla malusz­ka – zestaw – SWEET SWEET LOVE -  zawie­ra­ją­cy pro­duk­ty do deli­kat­nej pie­lę­gna­cji dla naj­młod­szych, czy­li z szam­pon i płyn do kąpie­li w jed­nym oraz nawil­ża­ją­cy bal­sam do ciała.

 

Zestaw Naturativ SWEET SWEET LOVE

Zestaw Natu­ra­tiv SWEET SWEET LOVE

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy