Natalia Siódmiak w kampanii AW 18/19 marki Simple CP

Tej jesie­ni Sim­ple CP wycho­dzi ze stu­dia na osnu­te mro­kiem uli­ce War­sza­wy i pre­zen­tu­je naj­now­szą kolek­cję na foto­gra­fiach wyko­na­nych ana­lo­go­wym apa­ra­tem przez Aldo­nę Karcz­mar­czyk. Boha­ter­ką kam­pa­nii na sezon AW18/19 zosta­ła Nata­lia Siód­miak, któ­ra w eks­pre­syj­ny i non­sza­lanc­ki spo­sób uka­zu­je cha­rak­ter kolek­cji mar­ki Sim­ple CP.

Na zdję­ciach czuć atmos­fe­rę uśpio­ne­go mia­sta, któ­re sta­no­wi auten­tycz­ny ele­ment nar­ra­cji sesji. W kon­tra­ście do noc­nej, wyci­szo­nej War­sza­wy, Nata­lia Siód­miak jest dyna­micz­na i pew­na sie­bie, a wyko­rzy­sta­ne w kam­pa­nii sty­li­za­cje pod­kre­śla­ją jej zmy­sło­wość i kobie­cość. Pozy model­ki nie są wystu­dio­wa­ne, kolej­ne zdję­cia mają wcią­gnąć w nie­oczy­wi­stą opo­wieść, któ­rej tłem jest War­sza­wa i gru­pa mode­li, towa­rzy­szą­ca boha­ter­ce na wybra­nych uję­ciach.

Wszyst­kie zdję­cia zosta­ły wyko­na­ne za pomo­cą ana­lo­go­we­go apa­ra­tu, co nada­ło im arty­stycz­ny rys, ale przede wszyst­kim ory­gi­nal­ność. Oprócz tra­dy­cyj­nej meto­dy foto­gra­fii, pod­czas sesji wyko­rzy­sta­no mię­dzy inny­mi kame­rę VHS, dzię­ki któ­rej powstał krót­ki modo­wy film, uzu­peł­nia­ją­cy tego­rocz­ną kam­pa­nię. Mrocz­ne, nie­co sza­lo­ne video poka­zu­je noc boha­ter­ki w odwró­co­nej kolej­no­ści, celo­wo zabu­rza sekwen­cję zdjęć. Jest rodza­jem prze­ry­wa­ne­go, nie­li­ne­ar­ne­go wspo­mnie­nia, dzię­ki któ­re­mu widz może zoba­czyć to, co kry­je się za samy­mi foto­gra­fia­mi.

W naj­now­szej kolek­cji Sim­ple CP pro­mu­je kolo­ro­we płasz­cze wyko­na­ne z naj­wyż­szej jako­ści tka­nin, nie zabrak­nie rów­nież dobrze skro­jo­nych weł­nia­nych gar­ni­tu­rów w inten­syw­nych odcie­niach fio­le­tu i tur­ku­su. Dodat­ko­wo, oprócz koron­ki, poja­wia się kra­ta, uzu­peł­nio­na skó­rza­ny­mi akce­so­ria­mi.

ZDJĘCIA:

Model: Nata­lia Siód­miak / Model Plus
Models: Pawel Bin­czak / AS Mana­ge­ment, Ejmont / Rebel Models, Dariusz / Rebel Models
Pho­to: Aldo­na Karcz­mar­czyk / Van Dor­sen Arti­sts
Sty­list: Olga Roth / Sim­ple CP
Hair: Michał Bie­lec­ki
Make up: Patry­cja Dobrze­niec­ka
Mani­cu­re: Wio­la Zawa­da / Malu Malu
Back­sta­ge: Kata­rzy­na Pogo­dziń­ska / Sim­ple CP
Reto­uch: Domi­nik Her­man
Pro­duc­tion: Van Dor­sen Arti­sts
Art Direc­tor: Damian Adam­ski / Sim­ple CP

 
Komentarze

komen­ta­rzy