Najzdrowsze odmiany ryżu

 

Obok ziemniaków i makaronu, ryż jest równie częstym dodatkiem do obiadu. Ale czy ktokolwiek z was słyszał o czerwonym, czarnym lub dzikim ryżu? Dziś przedstawiamy wam mało popularne gatunki ryżu, których koniecznie musicie spróbować.

Naj­czę­ściej spo­ty­ka­nym w skle­pach rodza­jem ryżu jest ryż krót­ko­ziar­ni­sty, któ­re­go małe zia­ren­ka łatwo chło­ną wodę i po ugo­to­wa­niu mają mięk­ką i lep­ką tek­stu­rę. Kolej­nym rodza­jem jest ryż śred­nio­ziar­ni­sty, któ­ry nie jest tak mięk­ki i lep­ki jak jego poprzed­nik, ale jego ziar­na mają deli­kat­ną struk­tu­rę i łatwo przy­le­ga­ją do sie­bie. Ryż dłu­go­zia­ri­ni­sty (basma­ti) ma dłu­gi i smu­kły kształt oraz nie skle­ja się po ugo­to­wa­niu. Róż­ne wiel­ko­ści zia­ren ryżu wpły­wa­ją na jego kle­istość, struk­tu­rę oraz czas goto­wa­nia. Amy­lo­za jest skład­ni­kiem skro­bi, któ­rej zawar­tość zmie­nia się w zależ­no­ści od rodza­ju ryżu. Nasz orga­nizm stra­wi ryż o wyż­szej zawar­to­ści amy­lo­zy (ryż dłu­go­ziar­ni­sty) znacz­nie wol­niej, niż ryż o niskiej zawar­to­ści amy­lo­zy (ryż krót­ko­ziar­ni­sty).

Ryż ma na ogół wyso­ki IG (indeks gli­ke­micz­ny), jed­nak róż­ne rodza­je ryżu mają róż­ne pozio­my IG. Ryż brą­zo­wy jest jed­nym z typów ryżu o niż­szym pozio­mie IG (ok. 55), dzię­ki cze­mu orga­nizm tra­wi go wol­niej i nie powo­du­je gwał­tow­ne­go wzro­stu pozio­mu cukru we krwi w porów­na­niu do bia­łe­go ryżu.

Który ryż jest najzdrowszy?

Ryż brązowy – brą­zo­wy ryż wystę­pu­je w dłu­go­ziar­ni­stych, śred­nio­ziar­ni­stych i krót­ko­ziar­ni­stych odmia­nach. Nie tak popu­lar­ny, jak bia­ły ryż, ma dłuż­szy czas goto­wa­nia i krót­szy okres prze­cho­wy­wa­nia. Jest dobrym źró­dłem magne­zu, fos­fo­ru, sele­nu, a tak­że nie­sa­mo­wi­tym źró­dłem man­ga­nu (pokry­wa do 88% dzien­ne­go spo­ży­cia). Zawie­ra tak­że wita­mi­ny: tia­mi­nę, nia­cy­nę i wita­mi­nę B6. Poma­ga obni­żyć poziom cho­le­ste­ro­lu, zmniej­sza ryzy­ko wystą­pie­nia raka oraz zacho­ro­wa­nia na cukrzy­cę.

Ryż czar­ny – zna­ny w Chi­nach jako “zaka­za­ny ryż”, ponie­waż był upra­wia­ny tyl­ko dla cesa­rzy.

Boga­ty w biał­ko, błon­nik, prze­ciw­u­tle­nia­cze, wita­mi­nę E i żela­zo. Ryż czar­ny, podob­nie jak brą­zo­wy, jest boga­ty w prze­ciw­u­tle­nia­cze, jed­nak tyl­ko ten pierw­szy zawie­ra anto­cy­ja­ny, któ­re popra­wia­ją naszą pamięć, zmniej­sza­ją ryzy­ko wystą­pie­nia cho­rób ser­ca i raka.

Jeśli masz pro­ble­my z ser­cem, nad­ci­śnie­niem i cukrzy­cą, ten ryż będzie dla cie­bie naj­lep­szym roz­wią­za­niem.

Ryż czer­wo­ny – jeśli cho­dzi o zawar­tość skład­ni­ków odżyw­czych jest w skła­dzie podob­ny do brą­zo­we­go ryżu. Ma słod­ka­wy smak i lek­ko orze­cho­wy aro­mat. Kolor zia­ren jest zwią­za­ny z obec­no­ścią natu­ral­ne­go, czer­wo­ne­go pig­men­tu w łusce. Jest bar­dzo dobrym źró­dłem błon­ni­ka pokar­mo­we­go, któ­ry wzma­ga­jąc uczu­cie syto­ści, poma­ga nam zacho­wać pra­wi­dło­wą masę cia­ła (ryż czer­wo­ny jest pole­ca­ny oso­bom na die­tach reduk­cyj­nych).

Ryż dzi­kima cha­rak­te­ry­stycz­ny orze­cho­wy aro­mat i jest naj­droż­szą i naj­trud­niej dostęp­ną odmia­ną ryżu. Jest boga­tym źró­dłem wita­min: B1, B2 i B6 oraz mine­ra­łów: żela­za, magne­zu, cyn­ku, fos­fo­ru oraz kwa­su folio­we­go. W porów­na­niu do ryżu brą­zo­we­go ma wię­cej żela­za, mie­dzi, błon­ni­ka oraz biał­ka, zaś mniej węglo­wo­da­nów (ma niż­szy indeks gli­ke­micz­ny).

Ryż czy ziemniaki?

Ryż jest dobrym źró­dłem pota­su, żela­za, magne­zu i cyn­ku. Ponad­to zawie­ra wita­mi­ny z gru­py B, wita­mi­nę E oraz błon­nik pokar­mo­wy. Nie zawie­ra glu­te­nu (podob­nie jak maka­ron ryżo­wy), dla­te­go mogą go spo­ży­wać oso­by cho­re na celia­kię. Kalo­rycz­ność ryżu to oko­ło 350 kalo­rii na 100 gra­mów suchej masy, nato­miast po ugo­to­wa­niu – oko­ło 130 kalo­rii. Ziem­nia­ki dostar­cza­ją ich znacz­nie mniej – oko­ło 70 kalo­rii przed i po ugo­to­wa­niu. Ponad­to są dobrym źró­dłem wita­mi­ny C. War­to zatem jako doda­tek do obia­du sto­so­wać zarów­no ryż, jak i ziem­nia­ki. Jed­nym sło­wem – jak kto woli.

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak

Źró­dło zdjęć: Prin­te­rest
Komentarze

komen­ta­rzy