Najsłynniejsze tatuaże modelek

Świat mody jest nie­prze­wi­dy­wal­ny, uwiel­bia łamać zasa­dy, roz­gry­zać kano­ny pięk­na, prze­su­wać gra­ni­ce. Jesz­cze nie­daw­no wyda­wa­ło się, że tatu­aże zdo­bią­ce cia­ła mode­lek prze­kre­śla­ją ich karie­rę już na star­cie. Choć malun­ki na cie­le nadal budzą wie­le skraj­nych emo­cji, mając tylu fanów, co prze­ciw­ni­ków, coraz wię­cej mode­lek decy­du­je się na ich wyko­na­nie. Nie ma jed­nak co ukry­wać, że te, któ­re zaj­mu­ją wyso­ką pozy­cję w świe­cie mode­lin­gu mogą pozwo­lić sobie na więk­sze tatu­ażo­we sza­leń­stwa.

Zobacz­cie, na jakie tatu­aże zde­cy­do­wa­ły się słyn­ne iko­ny mode­lin­gu.

1. Anja RubikAnja Rubik
Super­mo­del­ka na lewym nad­garst­ku ma wyta­tu­owa­ne­go małe­go szczur­ka. Tatu­aż powstał krót­ko po tym jak umar­ła uko­cha­na szczu­rzy­ca Anji – Pho­ebe.

2. Erin Wasson

Erin Was­son
Uza­leż­nio­na od tatu­aży Erin ma ich już ponad dwa­dzie­ścia, m.in.: piór­ko, ser­ce, strza­łę, a tak­że poje­dyn­cze wyra­zy: „shel­ter” na ple­cach, hawaj­skie „Ima Loa” na bicep­sie, czy fra­zę „the heart will start a riot in me”.

3. Abbey Lee Kershaw

Abbey Lee Ker­shaw
Austra­lij­ska model­ka rów­nież może pochwa­lić się spo­rą ilo­ścią tatu­aży. Jej środ­ko­wy palec pra­wej dło­ni zdo­bi mała sów­ka, na nad­garst­ku wid­nie­je imię sio­stry, a wewnątrz dło­ni Abbey wyta­tu­owa­ny ma znak poko­ju.

4. Freja Beha Erichsen

Fre­ja Beha Erich­sen
Fre­ja to praw­dzi­wa fan­ka malun­ków na skó­rze. Jej cia­ło zdo­bi 16 w więk­szo­ści drob­nych tatu­aży, m.in.: sym­bol trój­ką­ta na kar­ku, koła tuż za uchem, gwiaz­dy, krzy­ża, a tak­że rewol­wer po wewnętrz­nej stro­nie ramie­nia i napis „flo­at” po lewej stro­nie szyi.

5. Daria Werbowy

Daria Wer­bo­wy
Kana­dyj­ka może pochwa­lić się kil­ko­ma tatu­aża­mi, w tym maleń­ką kotwi­cą na pal­cu lewej ręki – sym­bo­lem jej miło­ści do żeglu­gi,  wężem na sto­pie i napi­sem na kar­ku.

6. Kate Moss

Kate Moss
Skó­rę Kate w dol­nej czę­ści ple­ców zdo­bią słyn­ne jaskół­ki – dzie­ło jed­ne­go z naj­słyn­niej­szych mala­rzy XX wie­ku Lucia­na Freu­da. Dodat­ko­wo model­ka ma wyta­tu­owa­ną na pra­wym ramie­niu kotwi­cę, któ­rą dum­nie pre­zen­to­wa­ła na okład­ce Vogue Paris.

7. Cara DelevingneCara Dele­vin­gne
Mimo mło­de­go wie­ku, Cara może już poszczy­cić się dość licz­ną kolek­cją tatu­aży. Model­ka zaczę­ła od wyta­tu­owa­nia sobie na ręce wła­snych ini­cja­łów CJD – „Cara Joce­lyn Dele­vin­gne”, póź­niej na jej pal­cu wska­zu­ją­cym poja­wi­ła się gło­wa lwa. Trze­ci tatu­aż Cary to napis „Made In England” na pod­bi­ciu sto­py.

8. Jourdan Dunn

Jour­dan Dunn
Naj­więk­szym tatu­ażem Jour­dan jest egip­ska bogi­ni Izis, sym­bol miło­ści i macie­rzyń­stwa, a tak­że napis po wewnętrz­nej stro­nie pra­we­go ramie­nia „You owe it to your­self, set the world on fire”.

9. Chanel Iman

Cha­nel Iman
Model­ka, obok swo­je­go nazwi­ska,  wyta­tu­owa­ła sobie wie­szak  – jako sym­bol wyko­ny­wa­ne­go zawo­du.

10. Karmen Pedaru

Kar­men Peda­ru
A=X+Y+Z na nad­garst­ku model­ki nawią­zu­je do zna­ne­go cyta­tu Alber­ta Ein­ste­ina: “Jeśli A ozna­cza szczę­ście, to A=X+Y+Z; X – to pra­ca, Y – roz­ryw­ki, Z – umie­jęt­ność trzy­ma­nia języ­ka za zęba­mi”.

For Vers-24
Komentarze

komen­ta­rzy