Najpopularniejsze kolory szminek na świecie

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska
Zdję­cia:
tumblr.com

main.original

Duże lot­ni­ska to miej­sca, gdzie cze­ka­jąc na swój lot, moż­na zoba­czyć nagro­ma­dze­nie ludzi prze­róż­nych naro­do­wo­ści, zro­bić zaku­py w naj­bar­dziej luk­su­so­wych skle­pach a nawet zdo­być infor­ma­cje, któ­re trud­ne do zdo­by­cia są gdzie­kol­wiek indziej. Mówi­my tutaj o nie­ty­po­wym zesta­wie­niu przy­go­to­wa­nym w tym roku przez lot­ni­sko Heath­row w Lon­dy­nie. Przez Heath­row prze­cho­dzi oko­ło 200 tysię­cy ludzi każ­de­go dnia. Jest to świet­na oka­zja do przyj­rze­nia się temu co jest popu­lar­ne w kra­jach, z któ­rych pocho­dzą podróż­ni robią­cy zaku­py na lot­ni­sku.

gallery-1435444875-lipstick-booklet

Kobie­ty kocha­ją szmin­ki. Jest to nie­zbęd­nik prak­tycz­nie każ­dej z nas. Kil­ku­go­dzin­ne ocze­ki­wa­nie na samo­lot oraz nie­zwy­kle sze­ro­ka ofer­ta lot­ni­sko­wych skle­pów jest dosko­na­łą oka­zją na zakup wła­śnie tego kosme­ty­ku. Bio­rąc pod uwa­gę to, że zaku­pów doko­nu­ją kobie­ty z całe­go świa­ta,  Heath­row stwier­dzi­ło, że wyko­rzy­sta to do prze­ana­li­zo­wa­nia popu­lar­no­ści poszcze­gól­nych kolo­rów szmi­nek w róż­nych regio­nach kuli ziem­skiej. Po zebra­niu danych ze wszyst­kich skle­pów kosme­tycz­nych na lot­ni­sku, oka­za­ło się mię­dzy inny­mi, że kobie­ty z Nowe­go Jor­ku naj­czę­ściej wybie­ra­ły jasną, kla­sycz­ną czer­wień, któ­ra odpo­wia­da wize­run­ko­wi nowo­cze­snej, miej­skiej busi­nesswo­man. Do per­fek­cyj­ne­go Lon­don look jak się oka­zu­je naj­le­piej pasu­je sub­tel­na szmin­ka  nude, nato­miast Pary­żan­ki decy­do­wa­ły się kolor różo­wy, któ­ry ide­al­nie dopeł­nia kobie­cy styl miesz­ka­nek mia­sta miło­ści.

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
BACK TO SCHOOL W STYLU PREPPY
EMILY RATAJKOWSKI
CZARNE SNEAKERSY
MARCEL SABAT. NIE MA CZASU NA NUDĘ!
25 SPOSOBÓW NA BYCIE MĄDRZEJSZYM

 
Komentarze

komen­ta­rzy