Uroda

Najpiękniejszy dzień życia wypełniony zapachem Jo Malone London – Jo Malone Bridal

Jak uczynić dzień ślubu jeszcze piękniejszym? Roztoczyć aurę zniewalającego zapachu, który w mgnieniu oka przeniesie nas do najmilszych wspomnień. Ślub spersonalizowany zapachem? To prawdziwe wyzwanie dla zespołu Jo Malone London, który podobnie jak specjaliście pomagający Pannie Młodej i Panu Młodemu w planowaniu tej wyjątkowej uroczystości,  przygotują niepowtarzalny, wyjątkowy zapach,  który już zawsze będzie kojarzył się Młodej Parze, ale także gościom z tym jednym, wyjątkowym dniem. 

Jo Malone Bridal

Od sper­so­na­li­zo­wa­ne­go zapa­chu towa­rzy­szą­ce­go Pan­nie Mło­dej w dro­dze do ołta­rza, aż po aro­ma­tycz­ne, peł­ne bla­sku świe­ce – pozwól, aby to Jo Malo­ne Lon­don zadba­ło o wyjąt­ko­wy kli­mat Two­jej prze­strze­ni ślubnej.

Jak wybrać ten jeden, naj­pięk­niej­szy zapach? Pierw­szy kto to zna­le­zie­nie pod­pi­su zapa­cho­we­go Pan­ny Mło­dej na dzień ślu­bu, w czym poma­ga­ją szcze­gó­ły takie jak jej oso­bo­wość, styl suk­ni ślub­nej, pora roku, pod­czas któ­rej odbę­dzie się uro­czy­stość, prze­wod­nia kolo­ry­sty­ka oraz kwia­ty, któ­re cudow­nie będą współ­grać z wybra­nym zapa­chem. Swój zapach musi odna­leźć tak­że Pan Mło­dy, przy uwzględ­nie­niu, że zapa­chy Pary Mło­dej muszą wza­jem­nie współ­grać i się uzu­peł­niać. To dla­te­go, dobie­ra­jąc odpo­wied­ni zapach dla Pana Mło­de­go zespół Jo Malo­ne wypy­tu­je o  szcze­gó­ły, a więc oso­bo­wość, styl oraz wygląd gar­ni­tu­ru. Kolej­ny krok w dobo­rze zapa­chu to omó­wie­nie spo­so­bów na wpro­wa­dze­nie zapa­chu do miej­sca, w któ­rym odbę­dzie się uro­czy­stość, a więc wypeł­nia­ją­ce prze­strzeń świe­ce, spraye czy dyfu­zo­ry zapa­cho­we. Roz­to­cze­nie w takiej prze­strze­ni wyjąt­ko­we­go, znie­wa­la­ją­ce­go zapa­chu pozwo­li stwo­rzyć nie­po­wta­rzal­ną i roman­tycz­ną aurę. Obec­ność gości przez cały czas trwa­nia uro­czy­sto­ści mogą uzu­peł­niać sper­so­na­li­zo­wa­ne i indy­wi­du­al­nie wybra­ne przez nich świe­ce będą­ce for­mą pamiąt­ki. Pomoc w przy­go­to­wa­niu upo­min­ków wrę­cza­nych na przy­ję­ciu, w podzię­ko­wa­niu rodzi­com bądź oso­bom, któ­re pomo­gły w orga­ni­za­cji wyda­rze­nia oraz gościom to pięk­ny gest, zaś este­tycz­nie zapa­ko­wa­ne dowo­dy wdzięcz­no­ści będą gwa­ran­cją zado­wo­le­nia i speł­nią ocze­ki­wa­nia nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych gości, a przy tym już zawsze będą im się koja­rzy­ły z tym nie­po­wta­rzal­nym dniem.

Jo Malo­ne Lon­don pro­po­nu­je sper­so­na­li­zo­wa­ne, stwo­rzo­ne z miło­ścią i dba­ło­ścią o deta­le przez mistrzów ręko­dzie­ła Home Can­dles, któ­re spraw­dzą się jako pre­zent dla dru­hen oraz naj­bar­dziej kul­to­we zapa­chy mar­ki. Prócz tego, dla Pan­ny Mło­dej Jo Malo­ne Lon­don pro­po­nu­je tak­że relak­su­ją­cy rytu­ał przed­ślub­ny, a więc wie­czor­ną kąpiel w wan­nie z pięk­nie pach­ną­cym olej­kiem do kąpie­li pie­lę­gnu­ją­cym skó­rę, spry­ska­nie podu­szek spray­em do tka­nin o relak­su­ją­cym zapa­chu lawen­dy, a tak­że zapa­le­nie w sypial­ni  świe­cy z ulu­bio­nym zapachem.

Aby umó­wić się na wyjąt­ko­wy ser­wis dobie­ra­nia zapa­chów dla Pan­ny Mło­dej i/lub Pana Mło­de­go, jak i kre­owa­nie zapa­chem prze­strze­ni ślub­nej, wystar­czy udać się do buti­ku Jo Malo­ne Lon­don. Spo­tka­nie z kon­sul­tan­tem moż­na tak­że zare­zer­wo­wać oso­bi­ście w wybra­nej Per­fu­me­rii Douglas na sto­isku marki.

Jo Malone Bridal Jo Malone Bridal Jo Malone Bridal Jo Malone Bridal Jo Malone Bridal

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy