Najnowszy matowy podkład w rodzinie Double Wear od Estee Lauder – Double Wear Light

Rodzina kultowych podkładów Estee Lauder Double Wear właśnie powiększyła się o Double Wear Light w zupełnie nowej, matowej wersji, która zapewnia trwałość do 24 godzin.

 

Najnowszy matowy podkład Estee Lauder

For­mu­ła naj­now­sze­go pod­kła­du nie zawie­ra ole­ju i jest odpor­na na ście­ra­nie, pot, wodę czy wil­goć. Zmniej­sza widocz­ność porów, nie zaty­ka­jąc ich i per­fek­cyj­nie masku­je  nie­do­sko­na­ło­ści. Dostęp­ny w kil­ku­dzie­się­ciu chłod­nych, neu­tral­nych i cie­płych odcie­niach Double Wear Light jest lek­ki – zapew­nia skó­rze świe­żość, kom­fort a mimo mato­we­go wykoń­cze­nia nie wysu­sza dzię­ki zawar­to­ści skon­cen­tro­wa­ne­go kwa­su hia­lu­ro­no­we­go, któ­ry kon­tro­lu­je tak­że wydzie­la­nie sebum. Dzię­ki natu­ral­ne­mu kry­ciu od lek­kie­go do śred­nie­go, pod­kład ide­al­nie dopa­so­wu­je się do kolo­ru skó­ry i jest nie­mal nie­wi­docz­ny. 

Tekst/zdjęcia: Vers-24
Komentarze

komen­ta­rzy