UrodaVers24 favorites

Najnowszy matowy podkład w rodzinie Double Wear od Estee Lauder – Double Wear Light

Rodzina kultowych podkładów Estee Lauder Double Wear właśnie powiększyła się o Double Wear Light w zupełnie nowej, matowej wersji, która zapewnia trwałość do 24 godzin.

 

Najnowszy matowy podkład Estee Lauder

For­mu­ła naj­now­sze­go pod­kła­du nie zawie­ra ole­ju i jest odpor­na na ście­ra­nie, pot, wodę czy wil­goć. Zmniej­sza widocz­ność porów, nie zaty­ka­jąc ich i per­fek­cyj­nie masku­je  nie­do­sko­na­ło­ści. Dostęp­ny w kil­ku­dzie­się­ciu chłod­nych, neu­tral­nych i cie­płych odcie­niach Double Wear Light jest lek­ki – zapew­nia skó­rze świe­żość, kom­fort a mimo mato­we­go wykoń­cze­nia nie wysu­sza dzię­ki zawar­to­ści skon­cen­tro­wa­ne­go kwa­su hia­lu­ro­no­we­go, któ­ry kon­tro­lu­je tak­że wydzie­la­nie sebum. Dzię­ki natu­ral­ne­mu kry­ciu od lek­kie­go do śred­nie­go, pod­kład ide­al­nie dopa­so­wu­je się do kolo­ru skó­ry i jest nie­mal nie­wi­docz­ny. 

Tekst/zdjęcia: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Nowość od Estée Lauder - Advance Night Repair Synchronized Multi - Recovery Complex 

Po raz kolej­ny mar­ka Estée Lau­der posta­no­wi­ła ulep­szyć swo­je kul­to­we serum, nada­jąc mu szyb­ko wchła­nia­ją­ce się wła­ści­wo­ści napraw­czo-odmła­dza­ją­ce.  Naj­now­sza for­mu­ła Advan­ced Night Repa­ir Syn­chro­ni­zed Mul­ti-Reco­­ve­­ry Com­plex chro­nio­na paten­tem do 2033 roku zosta­ła opar­ta o prawdziwe…
Więcej
MakijażNewsroomUroda

POKŁAD ESTÉE LAUDER DOUBLE WEAR STAY-IN-PLACE MAKEUP

  Jeże­li marzysz o nie­ska­zi­tel­nej cerze przez cały dzień, koniecz­nie wypró­buj best­sel­le­ro­wy i kul­to­wy pod­kład w pły­nie od Estée Lau­der – Double Wear Stay-in-Pla­ce Makeup, któ­ry zapew­ni Two­jej skó­rze kry­cie przez okrą­głą dobę.  Double Wear…
Więcej
MakijażUroda

ESTÉE LAUDER SUMPTUOUS REBEL LENGTH + LIFT MASCARA

NOWOŚĆ! Estée Lau­der Sump­tu­ous Rebel Length + Lift Masca­ra łamie wszel­kie zasa­dy! W roli głów­nej wysmu­kła szczo­tecz­ka dostar­cza­ją­ca rzę­som mega­daw­ki tuszu. Efekt? Natu­ral­na dłu­gość, brak ubyt­ków i pod­nie­sio­ne rzę­sy. Masca­ra nie odpa­da, smu­gi nie pojawiają…
Więcej