NAJNOWSZĄ KOLEKCJĘ DLA H&M STWORZY ERDEM

H&M wyja­wi­ło wresz­cie pil­nie strze­żo­ny sekret: kolej­ną eks­klu­zyw­ną kolek­cję stwo­rzy dla nas ERDEM – miesz­ka­ją­cy w Lon­dy­nie pro­jek­tant uwiel­bia­ny zarów­no przez gwiaz­dy, jak i świat mody. Uni­kal­ną histo­rię tej kolek­cji przed­sta­wi wizjo­ner świa­ta fil­mu – Baz Luhr­mann. Kolek­cja ERDEM x H&M będzie dostęp­na w wybra­nych skle­pach sta­cjo­nar­nych oraz na hm.com od 2 listo­pa­da.

Pro­jek­tant stwo­rzył dla H&M nową kolek­cję dla kobiet oraz – po raz pierw­szy w swo­jej karie­rze – tak­że kolek­cję dla męż­czyzn. Erdem głę­bo­ko wie­rzy w siłę pięk­na, a każ­dy zapro­jek­to­wa­ny przez nie­go ele­ment czer­pie z bogac­twa histo­rii i jego oso­bi­stych doświad­czeń. ERDEM x H&M będzie nawią­zy­wać do ulu­bi onych moty­wów pro­jek­tan­ta z jego naj­gło­śniej­szych kolek­cji i rein­ter­pre­to­wać w nowa­tor­ski spo­sób cha­rak­te­ry­stycz­ne dla nie­go wzo­ry, mate­ria­ły oraz intry­gu­ją­ce deta­le.

Bar­dzo się cie­szę ze współ­pra­cy z H&M – dzię­ki niej mogłem po raz pierw­szy w swo­jej karie­rze­stwo­rzyć­ko­lek­cję­dla­męż­czyzn, a moje pro­jek­ty tra­fią do fanów mody z całe­go świa­ta. Mia­łem też nie­po­wta­rzal­ną szan­sę współ­pra­cy z Bazem Luhr­man­nem, jed­nym z naj­waż­niej­szych fil­mow­ców i wizjo­ne­rów naszych cza­sów” – powie­dział Erdem.

Moda to dla mnie dużo wię­cej niż tyl­ko ubra­nie – to spo­sób na wyra­ża­nie sie­bie i moż­li­wość two­rze­nia indy­wi­du­al­nych dzieł sztu­ki. Jestem nie­zwy­kle pod­eks­cy­to­wa­ny współ­pra­cą z ERDEM i H&M oraz moż­li­wo­ścią opo­wie­dze­nia histo­rii tej wyjąt­ko­wej kolek­cji” – powie­dział Baz Luhr­mann.

Wizja Erde­ma urze­kła mnie od same­go począt­ku, kie­dy tyl­ko zaczę­li­śmy oma­wiaćsz­cze­gó­ły tej współ­pra­cy. ERDEMxH&M prze­no­si­nas­do­ta­jem­ni­cze­go, magicz­ne­go świa­ta, peł­ne­go pięk­na, deli­kat­no­ści i urze­ka­ją­cych deta­li. To abso­lut­nie nie­po­wta­rzal­ne rze­czy, któ­re zagosz­czą w naszych gar­de­ro­bach na dłu­gie lata” – powie­dzia­ła Ann-Sofie Johans­son, Cre­ati­ve Advi­sor z H&M.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy