NAJMODNIEJSZE SPODNIE TEGO SEZONU

Dżin­so­wa rewo­lu­cja trwa! Gdy w poprzed­nim sezo­nie Vete­ments zapro­po­no­wa­ło pat­chwor­ko­we spodnie, zło­żo­ne z dwóch odcie­ni nie­bie­skie­go dżin­su z pro­sty­mi, nie­re­gu­lar­nie wykoń­czo­ny­mi nogaw­ka­mi – z tyłu dłuż­sze, z przo­du krót­sze, świat szyb­ko osza­lał na ich punk­cie. Nosi­li je abso­lut­nie wszy­scy! Cele­bryt­ki, blo­ger­ki, it-girls oraz dziew­czy­ny, któ­re na co dzień mija­li­śmy na uli­cach. Nic więc dziw­ne­go, że sie­ciów­ki szyb­ko pod­chwy­ci­ły ten sil­ny trend i doda­ły do swo­jej ofer­ty spodnie w sty­lu Vete­ments.

NAJMODNIEJSZE SPODNIE TEGO SEZONU, jeansy

Wyda­wać by się mogło, że pro­jek­tan­ci szyb­ko nie wymy­ślą cze­goś rów­nie eks­tra­wa­ganc­kie­go, a jed­nak w tym sezo­nie zno­wu zaska­ku­ją nas cał­kiem nowym mode­lem spodni. Wiel­ki powrót prze­ży­wa­ją tak zwa­ne „dzwo­ny”, ale w cał­kiem nowej, odświe­żo­nej odsło­nie. Nogaw­ki zamiast do zie­mi, się­ga­ją teraz lek­ko powy­żej kost­ki, a naj­mod­niej­sze są te zakoń­czo­ne fal­ban­ka­mi lub moc­no postrzę­pio­ne. Bar­dzo duży wybór takich spodni znaj­dzie­cie min. u Sonii Rykiel, ale podob­ne mode­le ofe­ru­ją tak­że naj­po­pu­lar­niej­sze sie­ciów­ki. Naj­więk­szy ich wybór znaj­dzie­cie oczy­wi­ście w Zarze, ale pod­czas poszu­ki­wań war­to zaj­rzeć rów­nież do Stra­di­va­riu­sa oraz Pull&Bear.

NAJMODNIEJSZE SPODNIE TEGO SEZONU

Jak nosić naj­mod­niej­sze spodnie sezo­nu?

Przede wszyst­kim nale­ży pamię­tać, że to nie­ste­ty model bar­dzo wyma­ga­ją­cy i może optycz­nie skra­cać nogi. Jak tego unik­nąć? Na zaku­pach radzi­my wybie­rać ciem­niej­sze kolo­ry (czerń, gra­nat) z jak naj­mniej­szą ilo­ścią prze­tarć. Co praw­da spodnie z niskim sta­nem znów wró­ci­ły do łask, ale nie­ste­ty nie są one naj­ko­rzyst­niej­sze dla kobie­cej figu­ry. Te z wyso­kim sta­nem optycz­nie wysmu­kla­ją syl­wet­kę. Do spodni z nogaw­ką 7/8 naj­le­piej dobie­rać buty na wyż­szym obca­sie, np. bot­ki na słup­ku, czy san­dał­ki na szpil­ce. Dzię­ki temu zacho­wa­my odpo­wied­nie pro­por­cję syl­wet­ki i nie skró­ci­my sobie nóg.

Dla tych, któ­re wciąż uwa­ża­ją, że ten model spodni to zbyt duża eks­tra­wa­gan­cja, pole­ca­my posta­wić na spraw­dzo­ne rur­ki, ale z moc­no postrzę­pio­ną nogaw­ką. Ten drob­ny detal kom­plet­nie odmie­ni ich wygląd, bez żad­nych szkód dla figu­ry. Mimo wszyst­ko na ten sezon kla­sycz­ne, czar­ne rur­ki radzi­my scho­wać na dno sza­fy, przy­naj­mniej na kil­ka mie­się­cy. War­to sko­rzy­stać z tego impo­nu­ją­ce­go wybo­ru napraw­dę ory­gi­nal­nych spodni, jaki pro­jek­tan­ci i popu­lar­ne sie­ciów­ki ofe­ru­ją nam w tym sezo­nie.

Tekst: Mar­ty­na Urbań­ska
Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz
Komentarze

komen­ta­rzy