Najmodniejsze okulary przeciwsłoneczne na sezon wiosna/lato 2017

Szukasz idealnych okularów przeciwsłonecznych? Zobacz nasz przegląd trendów na wiosnę/lato 2017.

Kolorowe aviatorki

Kochasz modę rodem z lat 90.? Koniecz­nie spraw sobie w tym sezo­nie oku­la­ry-avia­tor­ki z kolo­ro­wy­mi szkła­mi. Naj­mod­niej­sze to te, przez któ­re deli­kat­nie widać spoj­rze­nie. War­to rozej­rzeć się za szkła­mi w kolo­rze różu lub posta­wić na abso­lut­ny hit tego sezo­nu – żół­te avia­tor­ki w sty­lu vin­ta­ge.

Oprawki w zwierzęcy wzór

To kolej­ny bar­dzo sil­ny trend tego sezo­nu. Duże oku­la­ry z opraw­ka­mi w pan­ter­kę nosi­my do kla­sycz­nych sty­li­za­cji. Wyglą­da­ją one nie­zwy­kle sty­lo­wo, dla­te­go na pew­no przy­pad­ną do gustu oso­bom, któ­re cenią sobie kla­sy­kę i lubią ponad­cza­so­we roz­wią­za­nia. Co wię­cej, ten typ oku­la­rów doda­je tajem­ni­czo­ści i pasu­je do każ­de­go typu uro­dy.

W stylu vintage

Moc­ne inspi­ra­cje modą lat 70.obserwujemy już od kil­ku sezo­nów, ale teraz są one sil­niej­sze niż kie­dy­kol­wiek. Abso­lut­ny must have to okrą­głe, cien­kie opraw­ki w sty­lu vin­ta­ge. Strza­łem w dzie­siąt­kę będą Ray Ban’y, model RB3447.  W poszu­ki­wa­niu nowej pary oku­la­rów war­to też poszpe­rać w skle­pach vin­ta­ge – tam moż­na zna­leźć praw­dzi­we pereł­ki.

Lustrzanki

Oku­la­ry lustrzan­ki już od kil­ku sezo­nów pozo­sta­ją na topie. Poko­cha­ły je blo­ger­ki i fashio­nist­ki z całe­go świa­ta. Nada­ją świe­że­go i mło­dzień­cze­go wyglą­du, tym samym będąc nie­od­łącz­ną czę­ścią waka­cyj­nych eska­pad. Naj­mod­niej­sze są te w paste­lo­wych kolo­rach i z bar­dzo moc­nym, lustrza­nym efek­tem. W tych szkłach powi­nien odbi­jać się nawet naj­drob­niej­szy detal!

Okulary „na bogato”

Ten trend lan­su­ją w tym sezo­nie nie­mal wszyst­kie domy mody. Fen­di zachwy­ca oku­la­ra­mi w geo­me­trycz­ne wzo­ry, Stel­la Mccart­ney sta­wia na wężo­wy print, a Guc­ci wysa­dza opraw­ki pereł­ka­mi i zło­ty­mi dże­ta­mi. W tym tren­dzie na mini­ma­lizm nie ma miej­sca, więc to ide­al­na pro­po­zy­cja dla osób, któ­re lubią się wyróż­nić. Fan­ki boga­to zdo­bio­nych oku­la­rów na pew­no poko­cha­ją pro­po­zy­cje Dolce&Gabbana oraz Miu Miu.

Tekst: Mar­ty­na Urbań­ska

Kolaż: Lau­ra Osa­ko­wicz
Komentarze

komen­ta­rzy