ModaNewsroom

NAJMODNIEJSZE KOLORY NA JESIEŃ 2018 – VALIANT POPPY I PINK PEACOCK

Poka­zy mody 2018 ofe­ru­ją­ce tren­dy jesien­ne aż kipia­ły od śmia­łej pale­ty kolo­ry­stycz­nej, nie zawsze koja­rzą­cej się z chłod­niej­szym sezo­nem. Tym razem jed­nak, obok kla­sycz­nej czer­ni, bie­li, sza­ro­ści oraz kolo­rów liści: mio­du, kasz­ta­no­we­go, czy zaru­mie­nio­nej czer­wie­ni, poja­wi­ły się dwa wibru­ją­ce i nie­ko­niecz­nie prze­wi­dy­wal­ne odcie­nie. Poznaj­cie bar­wy: Valiant Pop­py oraz Pink Peacock, któ­re przy­cią­gnę­ły nasze oko na wybie­gach! 

VALIANT POPPY – CZERWIEŃ W ODCIENIU MAKÓW 

W tym sezo­nie nie może­my przejść obo­jęt­nie obok czer­wie­ni Valiant Pop­py, któ­ra przy­po­mi­na maki, tak czę­sto malo­wa­ne przez Wyspiań­skie­go. Ten rodzaj czer­wie­ni jest ener­ge­tycz­ny, rześ­ki, a jed­no­cze­śnie ele­ganc­ki. Sta­no­wi for­mę kom­pro­mi­su pomię­dzy głę­bo­ki­mi wiśnio­wy­mi odcie­nia­mi, a jaskra­wy­mi tona­mi. Ubra­nia w kolo­rze Valiant Pop­py widzie­li­śmy na poka­zie Lanvin, czy domu mody Her­mes, a dzi­siaj szu­ka­my ich na płasz­czach o pudeł­ko­wym kształ­cie, swe­trach z łata­mi, spodniach z sze­ro­ką nogaw­ką i koza­kach. 

TK Maxx, SOLACE LONDONSOLACE LONDONSIES MARJAN, TK Maxx

PINK PEACOCK – WIBRUJĄCY RÓŻ

Cho­ciaż pudro­wy róż wciąż nie wycho­dzi z mody i z przy­jem­no­ścią łączy­my go z sza­ry­mi ubra­nia­mi, two­rząc har­mo­nij­ne zesta­wie­nia kolo­ry­stycz­ne, to nie pomi­ja­my pro­po­zy­cji świa­to­wych pro­jek­tan­tów. Jesie­nią 2018 obja­wie­niem kolo­ry­stycz­nym jest odcień Pink Peacock (Różo­wy Paw). Odważ­ny, magne­tycz­ny i elek­try­zu­ją­cy róż poja­wił się już na sukien­kach z bufia­sty­mi ręka­wa­mi, lek­kich, zwiew­nych jedwab­nych spód­ni­cach, bluz­kach z wykwit­ną kokar­dą, czy spodniach typu dzwo­ny. 

Jesie­nią 2018 wycho­dzi­my naprze­ciw modzie, sta­wia­jąc na nie­oczy­wi­ste bar­wy Valiant Pop­py i Pink Peacock. Może­cie je nosić w wer­sji total look i podob­nie jak Vic­to­ria Bec­kham pro­mo­wać mono­chro­ma­tyzm! 

Komentarze

komentarzy