Najmodniejsze buty na wiosnę

Zasta­na­wia­cie się jakie buty wybrać na wio­snę? Redak­cja Vers-24 przej­rza­ła wszyst­kie tren­dy na nowy sezon i wybra­ła dla was naj­cie­kaw­sze pro­po­zy­cje. Szpil­ki na kil­ku­na­sto­cen­ty­me­tro­wym obca­sie scho­waj­cie na dno sza­fy – teraz buty muszą być przede wszyst­kim wygod­ne, aby­śmy mogły w nich zajść jak naj­da­lej.

Klap­ki Loafer­sy

W poprzed­nim sezo­nie poko­cha­ły je wszyst­kie fashio­nist­ki i blo­ger­ki, a wszyst­ko wska­zu­je na to, że teraz poko­cha je uli­ca. Z przo­du wyglą­da­ją jak kla­sycz­ne moka­sy­ny, a odróż­nia je jedy­nie odkry­ta pię­ta. Naj­bar­dziej pożą­da­ne to te z met­ką Guc­ci, ale nie zabra­kło ich rów­nież na poka­zie duetu Dolce&Gabbana, czy na wybie­gu Mar­ni.

Nosi­my je do wszyst­kie­go, zupeł­nie jak moka­sy­ny. To buty nie­zwy­kle wygod­ne, któ­re tak samo dobrze wyglą­da­ją w towa­rzy­stwie spodni, jak i roman­tycz­nych sukie­nek.

Buty spor­to­we

Kie­dyś koja­rzy­ły się wyłącz­nie z fit­nes­sem, teraz są syno­ni­mem miej­skiej mody. Już daw­no prze­sta­ły­śmy nosić je wyłącz­nie do ubrań spor­to­wych. W tym sezo­nie naj­mod­niej­sze są bia­łe tramp­ki, na deli­kat­nej plat­for­mie. Świet­nie kom­po­nu­ją się z bie­liź­nia­ny­mi sukien­ka­mi, gar­ni­tu­ra­mi w męskim sty­lu lub noszo­ne do kla­sycz­ne­go tren­cza. Nada­ją sty­li­za­cji luzu i non­sza­lan­cji.

Naj­więk­sze domy mody już wpro­wa­dzi­ły do swo­jej ofer­ty spor­to­we obu­wie. My uwiel­bia­my bia­łe tramp­ki z meta­licz­ny­mi gwiazd­ka­mi Saint Lau­rent, spek­ta­ku­lar­ne tramp­ki Guc­ci lub te zapro­jek­to­wa­ne przez blo­ger­kę, Chia­re Fer­ra­gni. Jeże­li nie wie­cie jak na co dzień nosić spor­to­we obu­wie pole­ca­my bli­żej przyj­rzeć się stre­et­sty­lo­wym zdję­ciom z Lon­dy­nu, Medio­la­nu czy Nowe­go Jor­ku – naj­słyn­niej­sze it-girls już zamie­ni­ły nie­wy­god­ne szpil­ki na tramp­ki i wyglą­da­ją napraw­dę świet­nie!

Fan­ta­zyj­ne klap­ki

Wyda­wać by się mogło, że bir­ken­stoc­ki to naj­dziw­niej­sze klap­ki jakie przy­szło nam nosić, ale ten sezon przy­no­si praw­dzi­wą rewo­lu­cję. Klap­ki z per­ła­mi od Miu Miu czy puszy­ste klap­ki z futer­kiem to abso­lut­ne hity na wio­snę. Tak napraw­dę im wię­cej się na nich dzie­je, tym lepiej. Teraz to klap­ki będą głów­nym ele­men­tem sty­li­za­cji, więc nie bój­cie się kupić tych naj­bar­dziej sza­lo­nych. Znaj­dzie­cie je nie tyl­ko w ofer­cie naj­więk­szych domów mody, ale tak­że w popu­lar­nych sie­ciów­kach takich jak: Zara, Stra­di­va­rius, Top­shop.

Niski obcas

Dobra wia­do­mość dla wszyst­kich kobiet zmę­czo­nych cało­dzien­nym cho­dze­niem w butach na nie­bo­tycz­nym obca­sie. Nosze­nie wyso­kich szpi­lek może­my w tym sezo­nie spo­koj­nie odpu­ścić. Pro­jek­tan­ci pro­po­nu­ją buty na nie­wy­so­kim obca­sie – mak­sy­mal­nie do 5 cen­ty­me­trów. Zmniej­sza­my obcas, ale nasz styl na tym nie tra­ci. W takich butach moż­na wybrać się na napraw­dę dłu­gi spa­cer. Co wię­cej, to naj­mod­niej­sze buty tego sezo­nu, więc będzie­my czu­ły się w nich nie tyl­ko kom­for­to­wo, ale rów­nież mod­nie.

Wyso­ki połysk

 

Mato­wa skó­ra to ponad­cza­so­wy kla­syk, ale w tym sezo­nie zastę­pu­je­my ją praw­dzi­wy blask. Buty wyko­na­ne z meta­licz­nej skó­ry będą abso­lut­nym hitem. Nosi­my nie tyl­ko te w kolo­rach zło­ta lub sre­bra – teraz sta­wia­my na blask w napraw­dę tęczo­wych bar­wach. Mogą być to tramp­ki, szpil­ki, moka­sy­ny lub bot­ki – naj­bar­dziej liczy się bar­dzo moc­ny połysk. Nam bar­dzo spodo­ba­ła się meta­licz­na skó­ra w kolo­rze fuk­sji. Takie buty łączy­my wyłącz­nie z kla­sycz­ny­mi ele­men­ta­mi gar­de­ro­by. Same w sobie są już wystar­cza­ją­co stroj­ne, więc nie potrze­bu­ją dodat­ko­wych ozdób.

Tekst: Mar­ty­na Urbań­ska
Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz

 

 

 

 

 

 

 
Komentarze

komen­ta­rzy