Najlepsze zabiegi kosmetyczne na ciało

Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża się wio­sna, a nim zdą­ży­my się obej­rzeć, cze­ka nas lato! Waż­ne, by pra­wi­dło­wo dbać o cia­ło przez cały rok, ale nasza skó­ra po zimie potrze­bu­je podwój­nie inten­syw­nej pie­lę­gna­cji. Zdro­wa, zbi­lan­so­wa­na die­ta i ruch to nie wszyst­ko- nie­zbęd­ne mogą oka­zać się rów­nież zabie­gi kosme­tycz­ne, któ­re pozwo­lą nam odpo­wied­nio przy­go­to­wać syl­wet­kę na nadej­ście cie­płych dni.

lux1463sp.37304

Koniecznie skorzystajcie z któregoś z nich. Efekty będą zadowalające!

1.Vectus – inteligentna depilacja

Gład­kie cia­ło nie tyl­ko latem, ale i cały rok. Laser dio­do­wy Vec­tus zapew­nia szyb­ki, kom­for­to­wy, a przede wszyst­kim bez­piecz­ny i sku­tecz­ny zabieg bez koniecz­no­ści uprzed­nie­go zapusz­cza­nia wło­sów. Emi­tu­je wiąz­kę świa­tła, któ­ra natych­miast jest pochła­nia­na przez barw­nik wło­sa. Na laser reagu­ją jedy­nie te w fazie wzro­stu, czy­li do 30% widocz­ne­go owło­sie­nia, dla­te­go koniecz­ne jest wyko­na­nie mini­mum dwóch zabie­gów, w odstę­pie co naj­mniej 2 mie­się­cy. Inte­li­gent­ny czyt­nik mela­ni­ny Skin­tel indy­wi­du­al­nie dobie­ra para­me­try zabie­gu co pozwa­la zna­czą­co zwięk­szyć jego sku­tecz­ność,  a chło­dze­nie kon­tak­to­we mini­ma­li­zu­je uczu­cie cie­pła. Skó­ra po zabie­gu zwy­kle jest nie­znacz­nie zaczer­wie­nio­na. Przez pewien czas nale­ży tak­że uni­kać sola­rium, gorą­cych kąpie­li oraz sau­ny.

Dla uzy­ska­nia naj­lep­sze­go rezul­ta­tu reko­men­du­je się od 3 do 4 zabie­gów w odstę­pach od 4 do 10 tygo­dni.

2. Fraxel

Roz­stę­py to nie tyl­ko zmo­ra kobiet w cią­ży- obec­nie doty­czą nawet coraz młod­szych dziew­czyn! Jeśli chce­cie pozbyć się roz­stę­pów raz na zawsze, ten zabieg daje naj­więk­szą sku­tecz­ność i jest prze­ło­mem w medy­cy­nie este­tycz­nej.

Fra­xel jest cał­ko­wi­cie bez­bo­le­sny, wyczu­wal­ne jest jedy­nie cie­pło, a miej­sca znie­czu­la­my przed zabie­giem jedy­nie spe­cjal­ną maścią Każ­da z sesji trwa oko­ło 10 minut. Tem­pe­ra­tu­ra, jaką wytwa­rza skó­ra pod­czas zabie­gu wzma­ga zna­czą­co pro­duk­cję ela­sty­ny i kola­ge­nu, a skó­ra natych­miast się rege­ne­ru­je. Przez cały czas trwa­nia zabie­gu uak­tyw­nia się spe­cjal­ne chło­dziar­ki, któ­re zapew­nia­ją bez­pie­czeń­stwo przed popa­rze­nia­mi. Skó­ra, któ­ra natu­ral­nie po zabie­gu może być lek­ko zaczer­wie­nio­na i opuch­nię­ta, po kil­ku (zwy­kle dwóch lub trzech) dniach wra­ca do nor­my. Krót­ki okres rekon­wa­le­scen­cji, sku­tecz­ność i jego nie­in­wa­zyj­ny cha­rak­ter to cechy, za któ­re poko­cha­ły go kobie­ty w każ­dym wie­ku.

3. Masaż bańkami chińskimi

Tra­dy­cyj­ny, natu­ral­ny i od lat sto­so­wa­ny, nie­za­wod­ny spo­sób na cel­lu­lit.

Masa­żo­wi pod­da­je­my szcze­gól­nie bio­dra, poślad­ki, a tak­że ramio­na. Duże bań­ki sta­wia się na więk­szych powierzch­niach cia­ła, mniej­sze zaś na tych naj­bar­dziej wraż­li­wych.

Obo­wiąz­ko­wym ele­men­tem zabie­gu jest zasto­so­wa­nie olej­ku na maso­wa­ne czę­ści cia­ła, koniecz­nie cie­pły­mi dłoń­mi tak, by jak naj­bar­dziej zmniej­szyć ból i uła­twić prze­miesz­cza­nie bań­ki na skó­rze. Kolej­no usta­wia się bań­ki na odpo­wied­nie miej­sca i zassa­ne, koli­sty­mi rucha­mi prze­su­wa się po cie­le. Powin­no się wyko­ny­wać od 10 do 12 serii z mak­sy­mal­nie 3-dnio­wy­mi odstę­pa­mi pomię­dzy nimi. Dla utrzy­ma­nia efek­tu moż­na go sto­so­wać przy­naj­mniej raz na tydzień. Czas trwa­nia całe­go zabie­gu to od oko­ło 15 do 30 minut.

Montage-Deer-Valley-Smores-and-Spa-12

4. Body shaping

2w1. Marzysz o pięk­nie wymo­de­lo­wa­nym cie­le bez gra­ma tłusz­czu i cel­lu­li­tu? Body sha­ping jest dla Cie­bie.

Zabieg pole­ga na ubra­niu kosmicz­ne­go kom­bi­ne­zo­nu  pod­łą­czo­ne­go do urzą­dze­nia, któ­re  emi­tu­je wiąz­ki cie­pła. W ten spo­sób pro­mie­nie pod­czer­wo­ne przy­śpie­sza­ją całość pro­ce­sów zwią­za­nych z prze­mia­ną mate­rii w naszym orga­ni­zmie.

Przy­jem­ny (o ile moż­na tak okre­ślić jaki­kol­wiek zabieg) i zupeł­nie bez­bo­le­sny. Jedy­ne, co musisz robić to…po pro­stu się zre­lak­so­wać. I to nie żart!

5. Ultracontour

Masz pro­blem z uciąż­li­wą tkan­ką tłusz­czo­wą, szcze­gól­nie na brzu­chu? Nie­zwy­kle sku­tecz­ny, pozwa­la na roz­bi­cie komó­rek tłusz­czo­wych w miej­scach, gdzie jest to szcze­gól­nie trud­ne. Z pew­no­ścią Cię nie zawie­dzie!

Bez­piecz­ny i bez­bo­le­sny zabieg. Dzię­ki spe­cjal­ne­mu urzą­dze­niu wysy­ła­ne są fale ultra­dź­wię­ko­we, któ­re roz­bi­ja­ją komór­ki tłusz­czo­we nie uszka­dza­jąc przy tym naczyń krwio­no­śnych czy ner­wów. Cały zabieg trwa oko­ło pół­to­rej godzi­ny.

Co, gdy chcesz zatrzy­mać efek­ty zabie­gu na dłu­żej? Koniecz­nie spo­ży­waj do 2 l wody mine­ral­nej dzien­nie, zwiększ aktyw­ność fizycz­ną i sta­raj się utrzy­my­wać die­tę nisko­tłusz­czo­wą. W ten spo­sób odcią­żysz wątro­bę i przy­spie­szysz wyda­la­nie tłusz­czu ze swo­je­go orga­ni­zmu.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: pinterest.com
Komentarze

komen­ta­rzy