Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niej

Początek lutego może oznaczać tylko jedno: oficjalny początek sezonu zakochanych! Jednocześnie, to także intensywny czas  poszukiwań prezentów walentynkowych. Kwiaty, słodkości,  bielizna, a może luksusowe kosmetyki?

14 lute­go to nie tyl­ko tra­dy­cyj­ny dzień zako­cha­nych. Ten dzień może być tak­że oka­zją, by spra­wić miły upo­mi­nek tak­że naszym Mamom, Sio­strom czy Przyjaciółkom!

I mimo, że nie dla każ­de­go języ­kiem miło­ści jest dawa­nie pre­zen­tów, oka­za­nie w ten spo­sób wdzięcz­no­ści – wła­śnie w dniu 14 lute­go – z pew­no­ścią nie pozo­sta­nie nie­zau­wa­żo­ny. Oprócz pre­zen­tów, war­to tak­że poda­ro­wać uko­cha­nej oso­bie krót­ki, oso­bi­sty liścik, czy po pro­stu wspól­nie spę­dzo­ny czas.

Nie jest tajem­ni­cą, że aby zna­leźć miłość, w pierw­szej kolej­no­ści nale­ży poko­chać sie­bie. Dla­cze­go więc nie zafun­do­wać sobie zasłu­żo­nej pie­lę­gna­cji? Poświe­cić rano wię­cej cza­su na maki­jaż ulu­bio­ny­mi kosmetykami?

Nie wszyst­kie gesty muszą być prze­cież wiel­kie. Pomi­mo nie­wiel­kich roz­mia­rów, kosme­ty­ki do pie­lę­gna­cji czy maki­ja­żu do jej kosme­tycz­ki zawsze oka­żą się tra­fio­nym wybo­rem! A jeśli nie zna­cie się jesz­cze dobrze, a chcesz być pew­ny, że walen­tyn­ko­wy pre­zent z pew­no­ścią będzie tra­fio­ny, kosme­ty­ki Cha­nel z pew­no­ścią zro­bią wrażenie.

Od kla­sy­ków (na przy­kład jedwa­bi­ste­go i nawil­ża­ją­ce­go olej­ku do cia­ła Coco Made­mo­isel­le), po  wyjąt­ko­wo uro­czy, poręcz­ny krem do rąk On Hand Cre­am No 5 L’E­au, pod­kre­śla­ją­cy kolor, odżyw­czy bal­sam do ust i policz­ków No 1 de Cha­nelaż po znie­wa­la­ją­cy zapach Le Exc­lu­sifs de Cha­nel Syco­mo­re, któ­ry prze­trwa cały dzień, pięk­ny, czer­wo­ny zestaw z serum i boga­tym kre­mem rewi­ta­li­zu­ją­cym No 1 de Cha­nel Duet, czy doda­ją­cy bla­sku puder roz­świe­tla­ją­cy w for­ma­cie maxi Les Sym­bo­les de Cha­nel Les Per­les – pew­no­ścią znaj­dziesz coś wyjątkowego.

Lista najlepszych prezentów walentynkowych dla Niej, o których marzymy:

Lista naj­lep­szych pre­zen­tów walen­tyn­ko­wych dla Niej, o któ­rych marzy­my: CHANEL  jedwa­bi­sty i nawil­ża­ją­cy ole­jek do cia­ła Coco Made­mo­isel­le, CHANEL puder roz­świe­tla­ją­cy w for­ma­cie maxi Les Sym­bo­les de Cha­nel Les Per­les, znie­wa­la­ją­cy zapach Le Exc­lu­sifs de Cha­nel Syco­mo­re, czer­wo­ny zestaw z serum i boga­tym kre­mem rewi­ta­li­zu­ją­cym No 1 de Cha­nel Duet, odżyw­czy bal­sam do ust i policz­ków No 1 de Cha­nel, Cha­nel krem do rąk On Hand Cre­am No 5 L’Eau.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niego

Nie da się ukryć, że miłość wisi w powie­trzu! Nie­za­leż­nie od tego, czy Walen­tyn­ki obcho­dzo­ne 14 lute­go to dla Was wyjąt­ko­we świę­to, na próż­no unik­nąć w tym mie­sią­cu sym­bo­li miło­ści. Pozo­sta­ły ostat­nie dni, aby zdobyć…
Więcej
Uroda

4 najpiękniejsze zapachy Chanel

Przy­wo­dzą na myśl naj­pięk­niej­sze wspo­mnie­nia, uwo­dzą, koją i cza­ru­ją – zapa­chy towa­rzy­szą nam każ­de­go dnia i potra­fią sil­nie oddzia­ły­wać na nasz nastrój. Mimo, że może­my wybie­rać spo­śród tysią­ca naj­róż­niej­szych zapa­chów, żaden z nich nie zada…
Więcej
Uroda

5 sprawdzonych produktów do pielęgnacji i makijażu CHANEL

Cha­nel od wie­lu lat jest wio­dą­cą, a zara­zem jed­ną z naj­bar­dziej popu­lar­nych na świe­cie marek ofe­ru­ją­cych pro­duk­ty do pie­lę­gna­cji i maki­ja­żu. Jed­no­cze­śnie, mar­ka dba o wszyst­kie rodza­je skó­ry i posia­da jed­ne z naj­bar­dziej lek­kich, przyjaznych…
Więcej