Najlepsze stylizacje festiwalu Coachella 2015

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska
Zdję­cia: vogue.com, ilovefashionnews.nl, instagram.com

fg

Coachel­la Val­ley Music and Art Festi­val to jeden z naj­więk­szych i naj­po­pu­lar­niej­szych wyda­rzeń muzycz­nych na świe­cie, jego począt­ki się­ga­ją 1999 roku i co roku przy­cią­ga coraz więk­szą licz­bę osób. Co roku, fani muzy­ki i sztu­ki zbie­ra­ją się licz­nie w sło­necz­nej Kali­for­nii, żeby razem bawić się na ple­ne­ro­wych kon­cer­tach, naj­więk­szych gwiazd estra­dy (na tego­rocz­nej sce­nie wystą­pi­li m.in AC/DC, Flo­ren­ce and the Machi­ne, Chet Faker, Aze­alia Banks, Hozier, czy Dra­ke) Coachel­la to nie tyl­ko uczta dla ucha, nazy­wa­ny jest jed­nym z naj­ład­niej­szych tego typu wyda­rzeń, ponie­waż orga­ni­za­to­rzy ogrom­ną uwa­gę przy­wią­zu­ją do wizu­al­nej stro­ny pro­jek­tu, kolo­ro­we efek­ty świetl­ne, tęczo­we pal­my, papie­ro­we zwie­rzę­ta, dia­bel­ski młyn, a nawet ory­gi­nal­ne kosze na śmie­ci np. w kształ­cie zabaw­ne­go reki­na,  to ele­men­ty, któ­re doda­ją uro­ku festi­wa­lo­we­mu mia­stecz­ku, czy­niąc go wyjąt­ko­wym. Kil­ka scen i wie­le dodat­ko­wych atrak­cji, spra­wia­ją, że do Emi­pre Polo Club co roku zjeż­dża tysią­ce osób, w tym śmie­tan­ka towa­rzy­ska, któ­ra upodo­ba­ła sobie festi­wal. Prze­glą­da­jąc umiesz­cza­ne na bie­żą­co zdję­cia i fil­my, może­my wró­cić do lat 70-tych, czy­li ery hip­pi­sów i podzi­wiać sta­ran­nie prze­my­śla­ne, acz fry­wol­ne sty­li­za­cje gwiazd, ponie­waż Coachel­la Festi­val to raj dla fanów mody, a przede wszyst­kim sty­lu boho. Nie bra­ku­je tu frędz­li, koro­nek i kwia­tów w róż­nej posta­ci. Gwiaz­dy porzu­ca­ją zna­ne nam z czer­wo­ne­go dywa­nu szpil­ki, na rzecz kow­bo­jek i mod­nych w tym sezo­nie gla­dio­to­rek, a my z cie­ka­wo­ścią wypa­tru­je­my kolej­nych sty­li­za­cji i zazdro­ści­my udzia­łu w całym wyda­rze­niu. Timo­thy Leary- pre­kur­sor ruchu hip­pi­sów, był­by dum­ny, bo goście festi­wa­lu bawią się bez­tro­sko! W tam­tym roku na Coachel­li poja­wi­ło się 579 tysię­cy osób, dzię­ki cze­mu wyda­rze­nie przy­nio­sło rekor­do­wy zysk, ponad 78 milio­nów dola­rów.

Czas na sty­li­za­cje gwiazd:

Zacznij­my od Ken­dall Jen­ner, któ­ra w ostat­nim cza­sie jest nie­kwe­stio­no­wa­ną kró­lo­wą wybie­gów, sztur­mem zdo­by­ła rów­nież festi­wa­lo­we mia­stecz­ko. Dru­gie­go dnia wyglą­da­ła jak praw­dzi­wa hipi­ska, pod­kre­śla­jąc swo­ją uro­dę zło­tą opa­ską i krót­ka koszu­lą, któ­ra odsła­nia­ła nie tyl­ko brzuch, ale też ramio­na cele­bryt­ki. Czar­na, zwiew­na spód­ni­ca z roz­cię­cia­mi i masyw­nym paskiem, to ide­al­nie roz­wią­za­nie na godzi­ny spę­dzo­ne pod sce­ną.

kendall-jenner-2015-coachella-music-festival-day-2-empire-polo-grounds-indio_1_thumbnail

Katy Per­ry zna­na jest z odważ­nych i barw­nych sty­li­za­cji, tym razem zachwy­ci­ła poja­wia­jąc się w czar­nym zesta­wie, któ­ry uzu­peł­nia­ły prze­zro­czy­sto­ści i bia­łe kwia­ty. Wyglą­da­ła pięk­nie i zmy­sło­wo, a dzię­ki san­da­łom sty­li­za­cja była ide­al­na na festi­wal.

HH78-2989

Rosie Hun­ting­ton-Whi­te­ley ocza­ro­wa­ła nas swo­ją bia­łą sukien­ką od Chloe. Model­ka zna­na jest z per­fek­cyj­ne­go gustu, nie zawio­dła i tym razem. Tak jak Katy, Rosie pre­zen­to­wa­ła się ele­ganc­ko, a jed­no­cze­śnie odpo­wied­nio do oka­zji. Całość ide­al­nie ze sobą współ­gra, a kumu­la­cja pięk­na model­ki i jej ubra­nia z pew­no­ścią nie pozwo­li­ła przejść jej nie­zau­wa­żo­ną wśród tysię­cy uczest­ni­ków wyda­rze­nia.

Rosie-HW

Chia­ra Fer­ra­gni chy­ba naj­po­pu­lar­niej­sza obec­nie blo­ger­ka modo­wa, jest fan­ką festi­wa­lu i co roku poja­wia się w Kali­for­ni, pre­zen­tu­jąc wła­sne sty­li­za­cje, któ­re utwier­dza­ją nas w prze­ko­na­niu, że nie bez powo­du osią­gnę­ła taki suk­ces w swo­jej bran­ży. Chia­ra pierw­sze­go dnia wybra­ła dziew­czę­cy zestaw skła­da­ją­cy się z koszul­ki w bia­ło-czar­ne paski, jean­so­wej spód­ni­cy z rzę­dem guzi­ków i czer­wo­nych, dużych oku­la­rów, sty­li­za­cję dopeł­ni­ła zabaw­nych ple­ca­kiem ze swo­jej kolek­cji, cha­rak­te­ry­stycz­na para mru­ga­ją­cych oczu poja­wia­ła się wcze­śniej na mode­lach butów, tym razem ozdo­bi­ła skó­rza­ny, czar­ny ple­cak. Kolej­ny dzień obec­no­ści Chia­ry na festi­wa­lu to połą­cze­nie, któ­re bar­dzo lubi­my, czy­li ubra­nia z ogól­no­do­stęp­nych sie­ció­wek, z pro­po­zy­cja­mi od pro­jek­tan­tów. Fer­ra­gni wybra­ła zestaw z naj­now­szej kolek­cji H&M, zapro­jek­to­wa­nej na festi­wal Coachel­li, połą­czy­ła go z limi­to­wa­ną tor­bą Cha­nel, któ­ra powsta­ła spe­cjal­nie na tę oka­zję. To dowo­dzi nie tyl­ko świet­ne­go gustu blo­ger­ki, ale też popu­lar­no­ści festi­wa­lu, któ­ry docze­kał się kolek­cji na swo­ją cześć.

chiara-ferragni-al-coachella-2015

1513328_797660766953638_5944447947482409820_n-2

Pozo­sta­jąc w sfe­rze blo­ge­rek war­to zwró­cić uwa­gę na sty­li­za­cję Julie Sari­na­na, lepiej zna­nej jako Sin­ce­re­ly Jules, któ­ra posta­wi­ła na wygo­dę. W jej sty­li­za­cji głów­ną rolę odgry­wa­ją jean­so­we ogrod­nicz­ki od Revo­lve Clo­thing, do któ­rych blo­ger­ka doda­ła bia­łą koszu­lę z odsło­nię­ty­mi ramio­na­mi i klap­ki, któ­rych Sin­ce­re­ly jest fan­ką. Wygod­ne i mod­ne zesta­wie­nie, w któ­rym wyglą­da dziew­czę­co na pew­no spraw­dzi­ło się na festi­wa­lu.

11142356_354153128127242_1556806875_n

Kolej­na cie­ka­wa pro­po­zy­cja to ta, któ­rą przed­sta­wi­ła Jour­dan Dunn, model­ka wybra­ła total black look, któ­ry prze­ła­ma­ła masyw­nym naszyj­ni­kiem i żół­tą toreb­ką, to co zwra­ca uwa­gę to nie tyl­ko nie­bo­tycz­nie dłu­gie nogi model­ki, ale też czar­ny kape­lusz i wysta­ją­ce spod nie­go siwe wło­sy, czy­li naj­mod­niej­szy kolor far­by w ostat­nim cza­sie.

jourdan

Cha­nel Iman zapre­zen­to­wa­ła prze­ci­wień­stwo czer­ni i ubra­ła się cała na bia­ło. Na opa­lo­nym cie­le model­ki pięk­nie pre­zen­to­wa­ły się koron­ko­wa spód­ni­ca i top, a całość uzu­peł­nio­na zosta­ła bia­ły­mi gla­dia­tor­ka­mi, któ­ry­mi udo­wod­ni­ła, że panu­ją­ce w modzie tren­dy nie są jej obce.

10690352_797661436953571_3418293541902298881_n

Sty­li­za­cja Mor­go­and­me to kolej­ny dowód na to, że moż­na wyglą­dać ele­ganc­ko, nie tra­cąc przy tym na kom­for­cie. Jen­ny wybra­ła nie­bie­ską, pro­stą sukien­kę zakoń­czo­ną frędz­la­mi, do któ­rej dobra­ła uko­cha­ny przez gwiaz­dy model toreb­ki Chloe, brą­zo­we gla­dia­tor­ki i nie­bie­ski wia­nek z kwia­ta­mi, czy­li ide­al­ny ele­ment na festi­wa­lu.

11101987_843771995694926_237639913_n
Komentarze

komen­ta­rzy