Najlepsze okulary dla Twojej twarzy

Dobrze dopa­so­wa­ne i dobra­ne oku­la­ry prze­ciw­sło­necz­ne są ide­al­nym dopeł­nie­niem każ­dej sty­li­za­cji. Mogą spra­wić, że nawet w roz­cią­gnię­tym dre­sie wycho­dząc rano na spa­cer będziesz wyglą­dać sty­lo­wo. Two­rzą tajem­ni­czą aurę i poma­ga­ją skrzęt­nie skryć zmę­czo­ną twarz po nie­prze­spa­nej nocy. Do tego wszyst­kie­go każ­de­go dnia chro­nią Two­je oczy przed szko­dli­wy­mi pro­mie­nia­mi słoń­ca, dla­te­go war­to ide­al­nie dobrać je do nasze­go kształ­tu twa­rzy.

001m

Okrą­gła

Jeśli jesteś posia­dacz­ką twa­rzy okrą­głej, ide­al­ne dla Cie­bie będą wszyst­kie geo­me­trycz­ne kształ­ty. Ostre ramy i zakoń­cze­nia pomo­gą wydłu­żyć twarz (szcze­gól­ną uwa­gę zwróć na wszyst­kie „kocie” mode­le). Jakie spraw­dza­ją się naj­le­piej? Wybie­raj pro­sto­kąt­ne, kocie kształ­ty oraz popu­lar­ne pilot­ki

Sprawdź: Oli­ver Peoples Josa

003m

Kwa­dra­to­wa

Prze­ci­wień­stwo twa­rzy okrą­głej. W związ­ku z tym powin­naś uni­kać wszel­kich ostrych zakoń­czeń i kwa­dra­to­wych opra­wek. Bierz przy­kład z aktor­ki Oli­vii Wil­de- wybierz pilot­ki, oku­la­ry w kształ­cie skrzy­deł moty­la lub kocie, ale koniecz­nie zwróć uwa­gę, by były lek­ko zaokrą­glo­ne i nie wyostrza­ły dodat­ko­wo rysów twa­rzy

Sprawdź: Ray Ban Avia­tor, Oli­ver Peoples 71ST

002m
Ser­ce

Wąski pod­bró­dek i sze­ro­kie czo­ło to dwie cechy świad­czą­ce o tym, że Two­ja twarz ma kształt ser­ca. Wów­czas powin­naś zwra­cać uwa­gę na oku­la­ry z cięż­ki­mi a nawet wymyśl­ny­mi na dole ram­ka­mi. Pro­por­cjo­nal­ne, wysta­ją­ce poza owal pięk­nie pod­kre­ślą zarys szczę­ki. I tutaj świet­nym roz­wią­za­niem będą avia­to­ry rów­no­wa­żą­ce kształt ser­ca. Dobrze spraw­dzą się też pro­sto­kąt­ne i z cie­ka­wy­mi, prze­sad­ny­mi dol­ny­mi opra­wa­mi

Sprawdź: Fen­di Blink,Ray Ban Avia­tor

004m

Owal

Możesz nazwać się szczę­ścia­rą. Jesteś posia­dacz­ką ide­al­ne­go kształ­tu twa­rzy! A co naj­waż­niej­sze, kobie­ty o tym kształ­cie mają jak naj­więk­szy wybór i swo­bo­dę w dobo­rze oku­la­rów. Pra­wie w każ­dej parze będziesz wyglą­dać per­fek­cyj­nie! W zasa­dzie możesz nosić jakie tyl­ko Ci się spodo­ba­ją. Spraw­dzą się okrą­głe, zbyt duże, pro­sto­kąt­ne.

Sprawdź: Dior So Real

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe/polyvore.com
Komentarze

komen­ta­rzy