Najlepsze kreacje polskich gwiazd w roku 2014

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska
Zdję­cia: styl.fm, paprockibrzozowski.com, pinterest.com

Wyty­po­wa­li­śmy już naj­pięk­niej­sze kre­acje gwiazd świa­to­we­go for­ma­tu, któ­re mogli­śmy podzi­wiać w ubie­głym roku. Teraz nad­szedł czas, aby przej­rzeć to, co dzia­ło się na naszych salo­nach. Pol­scy cele­bry­ci rów­nież wyka­za­li się ogrom­ną kla­są i kre­atyw­no­ścią. Jeste­śmy pew­ni, że wie­lu z nich zro­bi­ło­by furo­rę na roz­da­niu Osca­rów, czy Zło­tych Glo­bów. Poni­żej przed­sta­wia­my te, któ­re naszym zda­niem były naj­lep­sze.

Anja Rubik, La Mania

mw_20141217_01_218

Sukien­ka, któ­rą wybra­ła Anja na pokaz La Manii wywo­ła­ła wie­le kon­tro­wer­sji. Jed­ni uwa­ża­li, że odsła­nia­ła zbyt dużo cia­ła, innym wyda­wa­ła się zbyt pre­ten­sjo­nal­na… My uwa­ża­my, że model­ka pre­zen­to­wa­ła się w niej zja­wi­sko­wo. Była ory­gi­nal­na i ide­al­nie paso­wa­ła do sub­tel­nej uro­dy Rubik. Wyzna­ła póź­niej jak to się sta­ło, że wła­śnie w niej poja­wi­ła się na poka­zie.

Ja wpadłam półtorej godziny temu na backstage, i mówię: “Słuchaj Joanna, co mam założyć?” I z wieszaków ukradłam którejś z modelek właśnie strój, więc jednak, biedna dziewczyna nie weszła na wybieg przeze mnie. To jest nakrycie w moim stylu, ja uwielbiam takie rozcięcia na nodze, ten detal który Joanna sama zaprojektowała i został wyprodukowany dla La Manii, jest bardzo piękny”

Sty­li­za­cje Anji zawsze są nie­tu­zin­ko­we i kobie­ce. Nie może­my się docze­kać, co poka­że w roku 2015.

Agnieszka Szulim, Dawid Woliński

1505262_915689108443971_3298656591587252992_n

Agniesz­ka, pro­wa­dząc galę „Pola­cy z werwą” mia­ła na sobie pięk­ną, bia­łą suk­nię do zie­mi z efek­tow­nym wycię­ciem na przo­dzie. Dobra­ła do niej biżu­te­rię BELLER. Całość pre­zen­to­wa­ła się nie­zwy­kle ele­ganc­ko i szy­kow­nie. Malu­jąc usta na inten­syw­nie różo­wy kolor, dzien­ni­kar­ka oży­wi­ła nie­co sty­li­za­cję i nada­ła jej lek­ko­ści.

Magdalena Frąckowiak, Magda Butrym

najlepsze-stylizacje-gwiazd-polskich-w-2014-roku-magdalena-frackowiak-w-sukience-magda-butrym-na-victoria-s-secret-after-party-fot-serwis-prasowy

Na Victoria’s Secret after par­ty, model­ka wybra­ła czar­ną sukien­kę pro­jek­tu Mag­dy Butrym. Skła­da­ła się z wie­lu skó­rza­nych pasków, uło­żo­nych pozio­mo, odsła­nia­ją­cych w wie­lu miej­scach cia­ło anioł­ka. Kre­acja ide­al­nie paso­wa­ła do cha­rak­te­ru mar­ki – zmy­sło­wa, odważ­na, pod­kre­śla­ją­ca pięk­ną figu­rę model­ki.

Paulina Krupińska, Paprocki&Brzozowski

170_09_24_13_19_58_42_1

Kru­piń­ska jest muzą duetu Paprocki&Brzozowski, dla­te­go też na galę Flesz Fashion Night wybra­ła kre­ację ich pro­jek­tu. Miss Polo­nia pre­zen­to­wa­ła się zachwy­ca­ją­co w bia­łej, boga­to zdo­bio­nej suk­ni do zie­mi. Pre­cy­zja z jaką zosta­ła wyko­na­na, pió­ra przy ręka­wach oraz duża ilość koro­nek spra­wi­ły, że śmia­ło mogła­by kon­ku­ro­wać z kre­acja­mi hau­te coutu­re naj­lep­szych świa­to­wych pro­jek­tan­tów. Aby uzu­peł­nić sty­li­za­cję Pau­li­na zde­cy­do­wa­ła się jedy­nie na deli­kat­ny naszyj­nik oraz kol­czy­ki.

Katarzyna Herman

10931423_915689138443968_8836890105255604352_n

Na impre­zę „Róże Gali” aktor­ka posta­no­wi­ła zało­żyć  luź­ną, mali­no­wą mary­nar­kę, pod nią beżo­we body, szpil­ki w tym samym kolo­rze oraz czar­ną toreb­kę w żół­te pasy, zdo­bio­ną duży­mi ćwie­ka­mi. Tą kre­acją wpro­wa­dzi­ła odro­bi­nę luzu na salo­ny i poka­za­ła, że ma dystans do mody. Zde­cy­do­wa­ła się na odważ­ne połą­cze­nia, któ­re dały zaska­ku­ją­cy i cie­ka­wy efekt. Sty­li­za­cja spra­wi­ła, że gwiaz­da wyglą­da­ła świe­żo, nowo­cze­śnie i ory­gi­nal­nie.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:
Komentarze

komen­ta­rzy