Najlepsze kreacje na MET GALA 2015

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska
Zdję­cia: style.com

Rihanna-Met-Gala-2015

Corocz­ny bal w Museum of Art w Nowym Jor­ku sku­pia na sobie uwa­gę całe­go świa­ta. Nazy­wa­ny jest Osca­ra­mi świa­ta mody. Jest to jed­no z tych wyda­rzeń, pod­czas któ­rych może­my podzi­wiać naj­więk­sze gwiaz­dy w nie­zwy­kle fan­ta­zyj­nych, bajecz­nych kre­acjach. Tego roku muzeum świę­tu­je otwar­cie nowej wysta­wy „Chi­na – Thro­ugh the Looking Glass”. Z tej oka­zji uczest­ni­cy balu, wybie­ra­jąc sty­li­za­cje nawią­za­li do kul­tu­ry i oby­cza­jów Chin. Jak zawsze, było pięk­nie, cie­ka­wie i róż­no­rod­nie.

Specjalnie dla Was redakcja Vers wybrała ponad 10 najbardziej interesujących kreacji.

Jennifer Lawrence

Jen­ni­fer Law­ren­ce jako amba­sa­dor­ka Dio­ra wystą­pi­ła w suk­ni mar­ki z kolek­cji Hau­te Coutu­re. Pre­zen­to­wa­ła się nie­zwy­kle szy­kow­nie i kobie­co.

Alexa Chung

Ale­xa Chung ocza­ro­wa­ła nas boga­to zdo­bio­ną suk­nią mar­ki Erdem, któ­ra wspa­nia­le nawią­zy­wa­ła do chiń­skie­go wzor­nic­twa.

Brie Larson, Courtney Eaton, Annabelle Wallis

Zde­cy­do­wa­nie naj­ja­śniej­szym punk­tem czer­wo­ne­go dywa­nu były pozu­ją­ce ze sobą trzy aktor­ki – Brie Lar­son, Court­ney Eaton, Anna­bel­le Wal­lis. Każ­da z nich posta­wi­ła na bajecz­ną suk­nię od Dolce&Gabbana.

Amal Clooney

Amal Clo­oney wybra­ła czer­wo­ną suk­nię z kolek­cji Coutu­re domu mody Maison Mar­gie­la. Kre­acja pod­kre­śli­ła ide­al­ną figu­rę Amal, a jej mister­na kon­struk­cja spra­wi­ła, że cięż­ko było ode­rwać od niej wzrok.

kendall-jenner-81

Ken­dal Jen­ner zde­cy­do­wa­ła się na suk­nię z kolek­cji mar­ki Calvin Kle­in. Pre­zen­to­wa­ła się bar­dzo szy­kow­nie i ele­ganc­ko. Kuszą­ce wycię­cia po bokach pod­kre­śli­ły pięk­ną figu­rę model­ki i nada­ły kre­acji cha­rak­te­ru.

Kim Kardashian

Kim Kar­da­shian zachwy­ca­ła w zmy­sło­wej kre­acji Rober­to Caval­li. Bar­dzo spodo­ba­ła nam się pro­sta fry­zu­ra w posta­ci koń­skie­go ogo­na, któ­ra ide­al­nie kom­po­no­wa­ła się z boga­to zdo­bio­ną kre­acją.

Beyonce

Bey­on­ce posta­wi­ła na dosyć odważ­ną suk­nię. Nie­któ­rzy mogą uznać ją za zbyt wul­gar­ną, jed­nak naszym zda­niem kre­acja Given­chy pre­zen­to­wa­ła się kobie­co i pod­kre­śli­ła dosko­na­łą figu­rę pio­sen­kar­ki.

Miranda Kerr

Miran­da Kerr była jed­ną z nie­wie­lu gwiazd, któ­re mogli­śmy podzi­wiać w nie­co krót­szej suk­nien­ce. Model­ka odsło­ni­ła pięk­ne nogi w zja­wi­sko­wej kre­acji od Louis Vuit­ton. Plus za kla­sycz­ne szpil­ki od Giu­sep­pe Zanot­ti i nie­wiel­ką ilość biżu­te­rii.

Karen Elson

Karen Elson zro­bi­ła furo­rę, wybie­ra­jąc spek­ta­ku­lar­ną kre­ację od Dolce&Gabbana. Pre­zen­to­wa­ła się niczym śre­dnio­wiecz­na księż­nicz­ka.

Anna Wintour

Na koniec wspo­mi­na­my o naj­waż­niej­szej posta­ci tego balu. Anna Win­to­ur zde­cy­do­wa­ła się na kre­ację od Tai Tai. Widać, że tego roku tema­ty­ka impre­zy wyraź­nie przy­pa­dła kró­lo­wej mody do gustu. Win­to­ur pre­zen­to­wa­ła się zja­wi­sko­wo.

Rihanna

Naj­więk­szą uwa­gi sku­pi­ła na sobie jed­nak Rihan­na, wybie­ra­jąc dłu­gą, obszer­ną suk­nię autor­stwa chiń­skie­go pro­jek­tan­ta Guo Pei. Ponoć kre­acja mia­ła być inspi­ro­wa­na słyn­ną baj­ką „Pięk­na i bestia”. Słyn­na laty­no­ska zgi­nę­ła pod fał­da­mi inten­syw­nie żół­te­go mate­ria­łu, któ­ry zara­zem zupeł­nie przy­ćmił jej uro­dę. Nie­ste­ty w efek­cie słyn­na pio­sen­kar­ka tym razem bar­dziej przy­po­mi­na­ła ‘bestię’ niż ‘pięk­ną’. To jest dosko­na­ły przy­kład tego, że naj­bar­dziej oka­za­ła kre­acja wca­le nie ozna­cza ‘naj­pięk­niej­sza’.

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
CO MÓWI O TOBIE ULUBIONA KAWA?
HAMAKI I KSIĄŻKI NAD WISŁĄ, W RAMACH PROJEKTU OTWARTA WARSZAWA
SIOSTRZANE MARKI H&M
KOBIETA NIEZALEŻNA – CZYLI KRÓTKA HISTORIA #CHLOÉGIRLKomentarze

komen­ta­rzy