UrodaWłosy

Najlepsze kosmetyki zwiększające objętość włosów

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we­/Vers-24
Gra­fi­ka: Ivan Torchilov

VAM1a

Sen­scien­ce®  Volume

Seria do zadań spe­cjal­nych – pomo­że na nor­mal­ne, cien­kie i kru­che wło­sy. Doda im obję­to­ści, wzmoc­ni, a tak­że odży­wi, nie obcią­ża­jąc kosmyków.

Senscience-Volume-Shampoo_Jpg_HR_Org
Sen­scien­ce® Volu­me szampon

Szam­pon wzmac­nia­ją­cy czu­pry­nę z deli­kat­ną for­mu­łą oczysz­cza­ją­co – nawil­ża­ją­cą. Cze­go chcieć wię­cej? Po zasto­so­wa­niu zapo­mnisz o kosz­ma­rze zimy: elek­try­zo­wa­niu się wło­sów. Będą lśnią­ce i mięk­kie.  Ich nowy kolor tak­że nie ucierpi.

 Senscience-Volume-Conditioner_Jpg_HR_Org

Sen­scien­ce® Volu­me odżywka

Odżyw­ka rewi­ta­li­zu­ją­ca wło­sy, gwa­ran­tu­ją­ca  mak­sy­mal­ną obję­tość. Dzię­ki for­mu­le, któ­ra szyb­ko wni­ka w głąb wło­sa, zapew­nia odpo­wied­ni poziom nawil­że­nia.  Roz­cze­sy­wa­nie nie może być łatwiejsze!

Lemon Sage Thickening Spray

Lemon Sage Thic­ke­ning Spray 

Lek­ki spray doda­ją­cy wło­som obję­to­ści. Odda­je ci peł­ną kon­tro­lę, chro­niąc je przed wil­go­cią i pro­mie­nio­wa­niem UV . Co jesz­cze cię prze­ko­na? Kok­tajl z pan­te­no­lu i skład­ni­ków sty­li­za­cyj­nych pogru­bia­ją­cy pasma przy skó­rze głowy.

Thicken Up 200ml

Paul Mit­chell Thic­ken Up

Spe­cjal­ny płyn, opra­co­wa­ny na bazie nasion rośli­ny Meadow­fo­am, odbu­du­je znisz­czo­ne wło­sy. Zawar­ty w nim pan­te­nol uła­twi ich uło­że­nie i zre­du­ku­je roz­dwa­ja­nie powsta­wa­nie roz­dwo­jo­nych koń­có­wek.  Zawie­ra tak­że fil­try, chro­nią­ce przed nisz­czą­cym dzia­ła­niem słońca.

A_HydroMistBlowOut_noBG

Hydro­Mist Blow-Out Spray™ Spray Nada­ją­cy Objętość

Wyjąt­kowt wydaj­ny spray, po któ­rym wło­sy wyglą­da­ją i rze­czy­wi­ście są zdrow­sze. Natu­ral­ne wycią­gi z Awa­pu­hi i mio­du nawil­ża­ją i eli­mi­nu­ją pusze­nie wło­sów. Pro­dukt zapew­nie też dłu­go­trwa­łe wykoń­cze­nie fry­zu­ry, odpor­ne na dzia­ła­nie wilgoci.

SERIA JOICO BODY LUXE - Gwaran­cja obję­to­ści dla wło­sów cien­kich i słabych

For­mu­ła Oat Pro­te­in Com­plex zawie­ra pro­te­iny i ami­no­kwa­sy owsa, któ­re są odpo­wie­dzial­ne za pogru­bia­nie wło­sów oraz uno­sze­nie ich u samej nasa­dy.  Dzię­ki temu sta­ją się one lżej­sze i pięk­nie się ukła­da­ją. Kosme­ty­ki BODY LUXE akty­wo­wa­ne są cie­płem, co spra­wia, że efekt utrzy­mu­je się dłu­go i niezmiennie.

Body-Luxe-Shampoo-300ml_Jpg_HR_Org

Joico Body Luxe szampon

Szam­pon nada­je gru­bo­ści każ­de­mu pasmu wło­sa oraz jed­no­cze­śnie deli­kat­nie je oczysz­cza,  prze­zna­czo­ny jest raczej do wło­sów cien­kich.  Moż­na sto­so­wać go codzien­ne pod­czas deli­kat­ne­go mycia. Nie sta­no­wi zagro­że­nia dla far­by, nawil­ża czu­pry­nę i poma­ga w jej ułożeniu.

Body-Luxe-Conditioner-300ml_Jpg_HR_Org

Joico Body Luxe odżywka

Odżyw­ka roz­plą­tu­ją­ca, nawil­ża­ją­ca i dodat­ko­wo pogru­bia­ją­ca. Pole­ca­na dla wło­sów cien­kich i nor­mal­nych, podob­nie jak szam­pon, prze­zna­czo­na do codzien­nej pie­lę­gna­cji. Daje natych­mia­sto­we uczu­cie pogrubienia.

Body-Luxe-Root-Lift-300ml_Jpg_HR_Org

Joico Body Luxe Root Lift pianka

Root Lift Foam doda­je jesz­cze wię­cej gru­bo­ści i obję­to­ści, poziom utrwa­le­nia 4. Pole­ca­na jest do zwięk­sze­nia obję­to­ści i cało­dnio­we­go utrwa­le­nia.  Zapew­nia też ochro­nę wło­som pod­czas suszenia.

Body-Luxe-Volume-Elixir-200ml_Jpg_HR_Org

Joico Body Luce Volu­mi­zing Elixir

Volu­mi­zing Eli­xir prze­obra­ża cien­kie, sła­be wło­sy w pięk­ne i gru­be. Ponad­to uła­twia ich roz­cze­sy­wa­nie. Korzy­ści? Obję­tość, połysk i blask.

STRUCTURE-Animate-200ml_Jpg_LR

 Joico Struc­tu­re animate

Lek­ki krem o zapa­chu cukier­ków zwięk­sza obję­tość, zapew­nia­jąc deli­kat­ne utrwa­le­nie oraz sub­tel­ny połysk. Jest bar­dzo wydaj­nym pro­duk­tem, któ­ry nale­ży apli­ko­wać na osu­szo­ne wło­sy i sty­li­zo­wać za pomo­cą szczot­ki i suszar­ki. Gwa­ran­tu­je deli­kat­ne utrwa­le­nie, dosko­na­le spraw­dza się w przy­pad­ku cien­kich wło­sów, poma­ga też w uzy­ska­niu gład­kiej fry­zu­ry. Ponad­to chro­ni je przed dzia­ła­niem  wyso­kich tem­pe­ra­tur i dzia­ła­niem wilgoci.

 

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

 

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Jak poprawnie myć skórę głowy i włosy? 

Każ­de­mu z nas wyda­je się, że mycie skó­ry gło­wy i wło­sów mamy wręcz opa­no­wa­ne do per­fek­cji. Nie­ste­ty, oka­zu­je się, że wie­le osób te czyn­no­ści wyko­nu­je nie­po­praw­nie, zarów­no ze wzglę­du na tech­ni­kę, jak i pro­duk­ty, których…
Więcej
Uroda

Permanentna koloryzacja włosów w 10 minut – NOWOŚĆ od JOICO

Per­ma­nent­na kolo­ry­za­cja, któ­ra zakry­je 100% siwi­zny, utrzy­ma się na wło­sach tyle, co stan­dar­do­wa kolo­ry­za­cja oraz nada wło­som blask – to wszyst­ko, i… wię­cej, otrzy­masz z NOWOŚCIĄ od JOICO, czy­li abso­lut­nym hitem JOICO Lumi10. Obec­ne realia…
Więcej
Uroda

Dbaj o włosy i pomagaj!

Fir­ma Per­fect Salon, pol­ski dys­try­bu­tor pro­fe­sjo­nal­nych kosme­ty­ków do wło­sów (JOICO, Paul Mit­chell i Sexy­Ha­ir), jest orga­ni­za­to­rem akcji „Dbaj o wło­sy i poma­gaj!”.  Przez cały paź­dzier­nik możesz kupić wybra­ne pro­duk­ty JOICO w pro­mo­cyj­nej cenie, wspie­ra­jąc przy…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *