Uroda

Najlepsze filtry SPF na lato

Właśnie jesteśmy na półmetku wakacji, a słoneczne dni sprawiają, że chcemy spędzać na zewnątrz jak najwięcej czasu. I o ile siedząc w domach podczas lockdownu zapominaliśmy o ochronie przeciwsłonecznej,  o tyle szczególnie należy teraz zadbać o ochronę skóry przed szkodliwym promieniowaniem UV. Przestawiamy najlepsze filtry SPF na lato!

Oto jedy­na­ście for­muł wybra­nych przez redak­cję Vers-24, z któ­ry­mi prze­trwasz całe lato, cie­sząc się słońcem.

Najlepsze filtry SPF na lato

Naj­lep­sze fil­try SPF na lato: Sisley Paris Super Soin Sola­ire Tin­ted Sun Care SPF 30, Cosme­dix Pep­ti­de Rich Defen­se Moistu­ri­zer SPF 50, La Mer The UV-Pro­tec­ting Flu­id – SPF 50, Der­ma­lo­gi­ca Pri­sma Pro­tect SPF 30, EAU THERMALE AVENE Sun­si­Stick KA 50+, Sisley Paris Soin Sola­ire Glo­bal Anti-Âge Préven­tion Taches SPF 50+ PA+++, Ses­der­ma Repa­skin Trans­pa­rent Spray Aero­sol SPF 50+, Ses­der­ma Repa­skin Silk Touch SPF 50, Murad City Skin Bro­ad Spec­trum SPF50, ZO® SKIN HEALTH SUNSCREEN + POWDER BROAD-SPECTRUM SPF 30, ZO® SKIN HEALTH SMART TONE SPF 50.

Najlepsze filtry SPF na lato

Cho­ciaż czę­sto o tym zapo­mi­na­my, to wła­śnie fil­try prze­ciw­sło­necz­ne sto­so­wa­ne przez cały rok są naj­sku­tecz­niej­szym spo­so­bem ochro­ny skó­ry nie tyl­ko przed pro­mie­nio­wa­niem ultra­fio­le­to­wym powo­du­ją­cym raka, ale tak­że przed przed­wcze­snym sta­rze­niem się, któ­re jest głów­ną przy­czy­ną zmarsz­czek, plam, prze­bar­wień i nie­pra­wi­dło­wej tek­stu­ry naszej skó­ry. Wszyst­kie­mu win­ne jest słoń­ce, któ­re tak kocha­my, a któ­re odpo­wia­da za więk­szość widocz­nych zmian na naszej cerze.

Po zimie i okre­sie, któ­ry w więk­szo­ści spę­dza­li­śmy w domach nasza skó­ra ma znacz­nie zmniej­szo­ną zdol­ność do ochro­ny przed szko­dli­wy­mi pro­mie­nia­mi UV, któ­re dla odmia­ny sta­ją się coraz sil­niej­sze. Ponad­to, nie­rzad­ko po pierw­szej eks­po­zy­cji na pro­mie­nio­wa­nie ultra­fio­le­to­we mogą wystę­po­wać reak­cje aler­gicz­ne, czy reak­cja nad­wraż­li­wo­ści na słoń­ce, obja­wia­ją­ce się naj­czę­ściej czer­wo­ną wysyp­ką w miej­scach wysta­wio­nych zwy­kle przez nas na słońce.

Czy na pew­no robisz wszyst­ko, aby w samym środ­ku lata sku­tecz­nie chro­nić swo­ją skó­rę? Koniecz­nie zaopatrz się w SPF o sze­ro­kim spek­trum -  30 (takim jak Super Soin Sola­ire Tin­ted Sun Care SPF 30 Sisley Paris o wyso­kiej ochro­nie i dzia­ła­niu odmła­dza­ją­cej, któ­ry dzię­ki kom­bi­na­cji super nowo­cze­snych fil­trów UVA-UVB oraz zaawan­so­wa­nym aktyw­nym skład­ni­kom ochron­nym gwa­ran­tu­je opty­mal­ną ochro­nę przed foto­sta­rze­niem i zabez­pie­cza kapi­tał sło­necz­ny skó­ry) lub wyż­szym. Nie zapo­mi­naj jed­nak, że kosme­ty­ki z SPF (takie jak La Mer The UV-Pro­tec­ting Flu­id – SPF 50) nie zastę­pu­ją kre­mu z fil­trem i nale­ży je nakła­dać dodat­ko­wo na war­stwę kre­mu prze­ciw­sło­necz­ne­go. W dobry krem z fil­trem war­to zain­we­sto­wać nawet wów­czas, gdy marzy­my o ide­al­nej, zło­tej opa­le­niź­nie. Szcze­gól­nie w zaawan­so­wa­ny tech­no­lo­gicz­nie kom­pleks fil­trów zawar­tych w kre­mie Soin Sola­ire Glo­bal Anti-Âge Préven­tion Taches SPF 50+ PA+++ od Sisley Paris, tj. 4 foto­sta­bil­ne fil­try pochła­nia­ją­ce pro­mie­nio­wa­nie UVA i UVB z dodat­ko­wy­mi skład­ni­ka­mi wzmac­nia­ją­cy­mi i odbu­do­wu­ją­cy­mi eks­trak­ta­mi, m.in.: z psze­ni­cy, pep­ty­dów, z kopru, z liścia bia­łej wierz­by, wita­mi­ną E wyka­zu­ją­cą dzia­ła­nie anty­wol­no­rod­ni­ko­we czy masłem shea o sil­nym dzia­ła­niu odżyw­czym, koją­cym, napraw­czym, zmięk­cza­ją­cym i ochron­nym. 

Świet­nie spraw­dzą się tak­że kre­my prze­ciw­sło­necz­ne z kate­go­rii der­mo­ko­sme­ty­ków, któ­re znaj­dziesz w apte­ce, m.in. krem lipo­so­mo­wy SPF 50 Repa­skin Silk Touch SPF 50 bądź wygod­ny w uży­ciu spray do cia­ła Repa­skin Trans­pa­rent Spray Aero­sol SPF 50+ mar­ki Ses­der­ma. Wyso­ką, sku­tecz­ną ochro­nę gwa­ran­tu­je tak­że wie­lo­za­da­nio­wy, nawil­ża­ją­cy krem ochron­ny z SPF 30 Pri­sma Pro­tect SPF 30 od Der­ma­lo­gi­ca. Jesteś w cią­głym bie­gu i uwiel­biasz lato w mie­ście? Ochron­ny krem miej­ski City Skin Bro­ad Spec­trum SPF 50 mar­ki Murad o ultra­lek­kiej for­mu­le opar­tej na fil­trach mine­ral­nych zapew­ni Ci naj­wyż­szą ochro­nę prze­ciw­sło­necz­ną w cią­gu dnia, a przy tym bły­ska­wicz­nie się wchła­nia, pozo­sta­wia­jąc sub­tel­ne, świe­tli­ste wykoń­cze­nie. Pep­ti­de Rich Defen­se Moistu­ri­zer SPF 50 mar­ki Cosme­dix  to krem prze­ciw­zmarszcz­ko­wy i filtr prze­ciw­sło­necz­ny w jed­nym, któ­ry dzię­ki zaawan­so­wa­nej for­mu­le uzu­peł­nia bra­ki w nawil­że­niu skó­ry, poma­ga­jąc hamo­wać ozna­ki sta­rze­nia się i zapo­bie­ga­jąc uszko­dze­niom spo­wo­do­wa­nym przez słoń­ce dzię­ki sze­ro­kim spek­trum ochro­ny SPF 50.

Jeże­li szu­kasz nowa­tor­skie­go, uni­ka­to­we­go podej­ścia do pie­lę­gna­cji skó­ry poko­chasz kosme­ty­ki mar­ki ZO® Skin Health. Smart Tone SPF 50 to bowiem krem z kom­plek­sem foto­sta­bil­nych fil­trów che­micz­nych o wyso­kim fak­to­rze ochron­nym, któ­ry dzię­ki lipo­fi­lo­wej for­mie wita­mi­ny C zapo­bie­ga powsta­wa­niu prze­bar­wień i ujed­no­li­ca kolo­ryt skó­ry. Jego nie­tłu­sta kon­sy­sten­cja szyb­ko inte­gru­je się ze skó­rą, zapew­nia­jąc kom­fort sto­so­wa­nia, a zwar­te w kre­mie kolo­ro­we pereł­ki pod­czas apli­ka­cji uwal­nia­ją pig­men­ty, dosto­so­wu­jąc się do kolo­ry­tu skó­ry i nada­ją jej zdro­wy blask oraz pro­mien­ny wygląd. W kom­plek­so­wej ochro­nie przed szko­dli­wym pro­mie­nio­wa­niem sło­necz­nym świet­nie spraw­dzi się Sun­scre­en + Powder Bro­ad – Spec­trum SPF 30 - inno­wa­cyj­ny puder z fil­trem ochron­nym, zawie­ra­ją­cy fil­try fizycz­ne o fak­to­rze SPF 30 oraz skład­ni­ki aktyw­ne o dzia­ła­niu anty­ok­sy­da­cyj­nym. Pro­dukt zapew­nia absorp­cję sebum z powierzch­ni skó­ry, mini­ma­li­zu­jąc przy tym efekt świe­ce­nia i bez obaw moż­na go nakła­dać w cią­gu dnia na maki­jaż, co znacz­nie uła­twia ponow­ną apli­ka­cję fil­tra SPF.

Życie w bie­gu i brak cza­su nie może być już wymów­ką od bra­ku ochro­ny prze­ciw­sło­necz­nej. Szcze­gól­nie, że wygod­ny, kom­pak­to­wy, wyso­ce wodo­od­por­ny pro­dukt mar­ki Eau Ther­ma­le Ave­ne Sun­si­Stick KA 50+ w poręcz­nym opa­ko­wa­niu, prze­zna­czo­ny do wszyst­kich rodza­jów skó­ry, dzię­ki foto­sta­bil­ne­mu sys­te­mo­wi fil­trów zapew­nia sze­ro­ką ochro­nę przed pro­mie­nio­wa­niem UVB-UVA. Pre-toko­fe­ryl, foto­sta­bil­ny pre­kur­sor wita­mi­ny E w połą­cze­niu z tia­li­dy­ną chro­ni komór­ki przed stre­sem oksy­da­cyj­nym. Dodat­ko­wo, sztyft wzbo­ga­co­no o skład­nik aktyw­ny Vede­ri­neTM„ sty­mu­lu­ją­cy recep­to­ry wita­mi­ny D, przez co wzmac­nia jed­no­cze­śnie barie­rę ochron­ną skó­ry, sku­tecz­niej zabez­pie­cza­jąc ją przed szko­dli­wy­mi efek­ta­mi promieniowania.

Krem ​​z fil­trem nale­ży zaapli­ko­wać co naj­mniej na 20 minut przed wyj­ściem na zewnątrz, a następ­nie ponow­nie co dwie godzi­ny, bądź też wcze­śniej, według potrze­by. Przy wybo­rze  odpo­wied­niej for­mu­ły kre­mu prze­ciw­sło­necz­ne­go nale­ży przede wszyst­kim wziąć pod uwa­gę wraż­li­wość skó­ry, wybie­ra­jąc pomię­dzy che­micz­nym, a fizycz­nym fil­trem prze­ciw­sło­necz­nym. I mimo, że oba mogą oka­zać się sku­tecz­ne, che­micz­ne fil­try prze­ciw­sło­necz­ne mogą być bar­dziej draż­nią­ce dla wraż­li­wej skó­ry. Znacz­nie bar­dziej sta­bil­ne są za to fizycz­ne fil­try prze­ciw­sło­necz­ne, przy czym, jed­no­cze­śnie są bar­dziej oklu­zyj­ne i mogą zatrzy­my­wać cie­pło, przez co czę­sto wyda­ją się cięższe.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy