Uroda

Najlepsze filtry przeciwsłoneczne (do stosowania nie tylko latem)

Lato odeszło w zapomnienie, chociaż wysokie temperatury i słoneczna pogoda długo dawały nam się we znaki. Wraz z nadejściem jesieni powitaliśmy bardziej pochmurne dni i być może wydaje Ci się, że czas pożegnać się z kremem SPF na kolejne miesiące – nic bardziej mylnego! W dalszym ciągu konieczne jest, aby chronić skórę przed promieniami UV. Zwłaszcza, że skutki ekspozycji na słońce kumulują się i dlatego stosowanie kremów z filtrem przeciwsłonecznym przez cały rok jest tak kluczowe.

Jesien­ne dni z pozo­ru mogą nie wyda­wać się tak jasne, jed­nak pro­mie­nie sło­necz­ne prze­ni­ka­ją przez chmu­ry, a tak­że okna samo­cho­dów i domów, powo­du­jąc powsta­wa­nie drob­nych linii, zmarsz­czek, nie­este­tycz­nych prze­bar­wień i brą­zo­wych plam, a osta­tecz­nie – zwiot­cze­nie skóry.
Sto­so­wa­nie SPF przez cały rok to naj­sku­tecz­niej­szy spo­sób ochro­ny skó­ry przed rako­twór­czym pro­mie­nio­wa­niem ultra­fio­le­to­wym, a tak­że przed­wcze­snym sta­rze­niem, któ­re jest głów­ną przy­czy­ną powsta­nia drob­nych linii, głęb­szych zmarsz­czek, plam czy prze­bar­wień. Trze­ba bowiem pamię­tać, że to słoń­ce jest odpo­wie­dzial­ne za 90% widocz­nych zmian, któ­re obser­wu­je­my na naszej skó­rze, a któ­re czę­sto przy­pi­su­je się sta­rze­niu. Mimo, że codzien­ne sto­so­wa­nie kre­mu z fil­trem prze­ciw­sło­necz­nym jest obo­wiąz­ko­we i nie­sie ze sobą wie­le zalet dla naszej skó­ry, możesz być znacz­nie bar­dziej ela­stycz­na, gdy cho­dzi o wybór tego odpo­wied­nie­go kremu.

Przede wszyst­kim, chcąc chro­nić skó­rę wybierz SPF o sze­ro­kim spek­trum dzia­ła­nia, a więc taki, któ­ry ochro­ni Cię przed pro­mie­nia­mi UVA i UVB – 30 lub wyż­szym. Waż­ne jest, aby nakła­dać krem ​​prze­ciw­sło­necz­ny co naj­mniej na 20 minut przed wyj­ściem na zewnątrz i powta­rzać apli­ka­cję co dwie godzi­ny. SPF mie­rzy się na pod­sta­wie stę­że­nia na skó­rze, a zatem, jeśli chcesz uzy­skać filtr taki, jak na pro­duk­cie, musisz nało­żyć odpo­wied­nią jego ilość. 

Najlepsze filtry przeciwsłoneczne?

Filtr mine­ral­ny czy che­micz­ny? Che­micz­ne fil­try prze­ciw­sło­necz­ne dzia­ła­ją jak gąb­ka, pochła­nia­jąc pro­mie­nie sło­necz­ne. Z kolei, fil­try fizycz­ne (ina­czej mine­ral­ne) dzia­ła­ją niczym tar­cza -  osa­dza­ją się na powierzch­ni skó­ry, odbi­ja­jąc pro­mie­nie sło­necz­ne.  Che­micz­ne fil­try prze­ciw­sło­necz­ne łatwiej wcie­ra­ją się w skó­rę i nie pozo­sta­wia­ją bia­łych śla­dów, a więc oso­by o bar­dziej wraż­li­wej skó­rze powin­ny wybrać mine­ral­ny filtr przeciwsłoneczny.

Jak pra­wi­dło­wo apli­ko­wać filtr prze­ciw­sło­necz­ny? Dobrym wskaź­ni­kiem wystar­cza­ją­ce­go kry­cia na jed­ną apli­ka­cję na całe cia­ło jest roz­miar pro­duk­tu o war­to­ści kie­lisz­ka, zaś na twarz rów­no­war­tość 2 pal­ców.  Jeśli jesteś nara­żo­ny na bez­po­śred­nie dzia­ła­nie świa­tła sło­necz­ne­go, koniecz­nie pamię­taj o ponow­nej apli­ka­cji SPF, naj­le­piej co 2 godzi­ny bądź zawsze, gdy zmok­niesz lub się spo­cisz. Ponad­to, nale­ży pamie­tać, że maki­jaż z fil­trem SPF musi być nało­żo­ny na war­stwę kre­mu przeciwsłonecznego.

Sprawdź­cie wybór naszej redak­cji 9 nie­za­wod­nych fil­trów przeciwsłonecznych:

filtry SPF

Naj­lep­sze fil­try prze­ciw­sło­necz­ne: Meso­este­tic Meso­pro­tech Antia­ging Facial Sun Mist Mgieł­ka do twa­rzy SPF 50+, Alk­mie Sun D‑Light ochron­ny krem do twa­rzy SPF 50, Lan­co­me UV Expert Youth Shield – Krem SPF 50, Cla­rins krem ochron­ny z fil­trem UV, Ritu­als – The Ritu­al of Kar­ma Sun Pro­tec­tion Face Cre­am SPF 50+, Sisley Paris SUNLEŸA G.E. Age Mini­mi­zing Glo­bal Sun Care SPF 30, Ultra Vio­let­te Day­dre­am Scre­en Tin­ted Veil – krem nawil­ża­ją­cy SPF50,  Cla­rins Mine­ral Sun Care Com­pact SPF 30 – kom­pak­to­wy flu­id do ochro­ny prze­ciw­sło­necz­nej, Meso­este­tic Meso­pro­tech Melan 130+ Flu­id kolo­ry­zu­ja­cy SPF50+.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy