Najgorętszy trend jesieni – marynarka w kratę

Najbardziej pożądany, poszukiwany, a jednocześnie niezwykle praktyczny element jesiennej garderoby – w tym sezonie bez wątpienia króluje szara marynarka w kratę, której popularność diametralnie wzrosła w zaledwie rok! I nikogo to nie dziwi, bo pokochały ją i modelki (spójrz na Bellę i Gigi Hadid, Hailey Baldwin, Carę Delevigne czy Rosie Huntington Whiteley) oraz aktorki, co udowadnia, że może stać się uniwersalną i jednocześnie ponadczasową częścią naszej szafy. 

Zawład­nę­ła Insta­gra­mem i zachwy­ci­ła nas noszo­na przez top model­ki do jean­sów i pro­stych t-shir­tów, jako print na sukien­kach, by wkrót­ce stać się naj­bar­dziej uni­wer­sal­nym ubra­niem tego­rocz­nej jesie­ni. Sza­re mary­nar­ki, choć regu­lar­nie poja­wia­ją się na wybie­gach u Balen­cia­gi czy Tibi, prze­ży­wa­ją swój wiel­ki come back na świa­to­wych uli­cach.

By zna­leźć ide­al­ną mary­nar­kę skup się na pro­stym kro­ju oraz dłu­go­ści do poło­wy bio­dra. Jako print naj­le­piej spraw­dzi się drob­na, sza­ra kra­ta, któ­rą będziesz mogła nosić nie­mal ze wszyst­kim. Ten jesien­ny trend pro­sto z wybie­gów tra­fił na uli­ce i jeste­śmy pew­ni, że nie­dłu­go sta­nie się must-have w każ­dej sza­fie, na rów­ni z parą kla­sycz­nych jean­sów, szpil­ka­mi czy it-bags.

Zasa­da jest jed­na: w tym sezo­nie mary­na­rek nie poży­cza­my od naszych chło­pa­ków, ale od męż­czyzn. I na myśli mamy tu naszych ojców, a nawet dziad­ków! Over­si­zo­ve, sza­re mary­nar­ki w kra­tę widzie­li­śmy w tym sezo­nie na wybie­gu u Ale­xan­dra Wan­ga, Drie­sa van Note­na czy Off-whi­te.  Kra­ta jest prin­tem poja­wia­ją­cym się w histo­rii mody od stu­le­ci. Pomi­ja­jąc boga­tą i wie­lo­let­nią tra­dy­cję histo­rycz­ną kra­ty, bez wąt­pie­nia była jed­nym z ulu­bio­nych moty­wów pro­jek­tan­tów naj­czę­ściej poja­wia­ją­cym się na sukien­kach.

Tak jak Cara Dele­vi­gne na pre­mie­rze jed­ne­go ze swo­ich fil­mów, sza­rą, struk­tu­ral­ną mary­nar­kę w kra­tę możesz nosić bez­piecz­nie z dopa­so­wa­ną bluz­ką i spodnia­mi. To zestaw, któ­ry zawsze zda­je egza­min. Nie bój się eks­pe­ry­men­tów i wzo­rem Gigi Hadid z okład­ki Vogue (z Zay­nem), spró­buj połą­czyć mary­nar­kę z róż­ny­mi prin­ta­mi. To naj­lep­szy dowód na to, że kla­sy­ka nie musi być  nud­na! Naśla­du­jąc Hailey Bal­dwin, z powo­dze­niem kra­cia­stą mary­nar­kę zamie­nisz na sukien­kę- wystar­czy, że wybie­rzesz jej dopa­so­wa­ną, lecz dłuż­szą wer­sję. Mary­nar­ka w kra­tę dosko­na­le pod­krę­ci naj­prost­sze looki- z suk­ce­sem możesz nosić ją z parą ulu­bio­nych jean­sów i t-shir­tem.

Sza­ra mary­nar­ka w kra­tę jest inwe­sty­cją, któ­ra spraw­dzi się nie tyl­ko w pra­cy, ale na co dzień. Wystar­czy nie­oczy­wi­sta for­ma- ostre ramio­na bądź sznu­ro­wa­nia, by z kla­sy­ki stwo­rzyć nie­sztam­po­we sty­li­za­cje.

I choć tren­dy maja to do sie­bie, że tak szyb­ko, jak się poja­wia­ją, prze­mi­ja­ją, jeste­śmy pew­ne, że tym razem mary­nar­ka w kra­tę z wybie­gów i bran­żo­wych imprez przej­dzie do kla­sy­ki mody. Dla­cze­go? W przy­pad­ku mary­na­rek w kra­tę mamy głów­nie na myśli sza­ry, czy­li kolor powszech­nie lubia­ny, neu­tral­ny, koja­rzą­cy się przede wszyst­kim z ubio­rem biz­ne­so­wym i dress code’em. Wystar­czy jed­nak, by do pary jean­sów, kurt­kę zamie­nić na ele­ganc­ką mary­nar­kę, aby cał­ko­wi­cie odmie­nić jej cha­rak­ter. Co wię­cej, mary­nar­ka w kra­tę to sza­le­nie mod­ny ele­ment gar­de­ro­by, na któ­ry każ­dy może sobie pozwo­lić: moż­na zna­leźć je wśród kolek­cji czo­ło­wych, naj­więk­szych domów mody bądź kupić w popu­lar­nych sie­ciów­kach (znaj­dziesz je w H&M, Man­go, Pin­ko czy Top Sho­pie). Weł­nia­na, mono­chro­ma­tycz­na, sza­ra mary­nar­ka w kra­tę zapro­jek­to­wa­na przez Rafa Simon­sa poja­wi­ła się w kolek­cji Calvin Kle­in. Inspi­ro­wa­na męską syl­wet­ką, z ostry­mi ramio­na­mi mary­nar­kę dla kon­tra­stu moc­no pod­kre­śla­ją­cą talię zapro­jek­to­wał Dem­na Gva­sa­lia dla domu mody Balen­cia­ga.

Per­fek­cyj­na mary­nar­ka w kra­tę? Powin­na być over­si­ze - mieć co naj­mniej dłu­gość kurt­ki, sze­ro­kie ramio­na, duże kla­py i pięk­nie pod­kre­ślać talię. Waż­ne by pamię­tać o pro­por­cjach w łącze­niu jej z resz­tą gar­de­ro­by, bo ich zabu­rze­nie może dopro­wa­dzić do… modo­wej kata­stro­fy. Na szczę­ście zdję­cia z ulic nowo­jor­skie­go i euro­pej­skich Tygo­dni Mody (Medio­lan, Lon­dyn) są kopal­nią inspi­ra­cji i tyl­ko utwier­dza­ją nas w prze­ko­na­niu, że w kra­cia­stą mary­nar­kę tej jesie­ni po pro­stu trze­ba zain­we­sto­wać!

I cho­ciaż zada­ją­ce szy­ku mary­nar­ki w kra­tę zna­my nie od dziś, to wła­śnie teraz jest ich czas.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Komentarze

komen­ta­rzy