Uroda

Nadmierne wypadanie włosów – jak skutecznie walczyć z tym problemem? 

Może mieć podłoże hormonalne, wynikać z intensywnych zmian łojotokowych skóry czy zaburzeń wchłaniania – niezależnie od przyczyn nadmiernego wypadania włosów, traktujemy je jako problem estetyczny. Choć przeważnie staramy się walczyć z nim na własną rękę, coraz częściej pomóc mogą przede wszystkim sprawdzone rozwiązania z zakresu medycyny estetycznej. 

 

Inten­syw­ne wypa­da­nie wło­sów doty­ka zarów­no kobie­ty, jak i męż­czyzn. Sze­ro­ki zakres zabie­gów medy­cy­ny este­tycz­nej obej­mu­je tak­że te, któ­re mają na celu wal­kę z łysie­niem. Ich celem jest nie tyl­ko zaha­mo­wa­nie pro­ble­mu, ale i wzmoc­nie­nie wło­sów oraz rege­ne­ra­cję miesz­ków wło­so­wych. Odpo­wied­nio dobra­na meto­da może zdzia­łać cuda i zna­czą­co przy­spie­szyć wzrost nowych wło­sów. Naj­po­pu­lar­niej­sze zabie­gi na wło­sy wska­zu­je dr Alek­san­dra Jagiel­ska ze Sthe­tic Kli­ni­ka dr Jagielskiej.

Ekspert dr Aleksandra Jagielska

Eks­pert dr Alek­san­dra Jagielska

Inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nie – pep­ty­do­wa tera­pia DR. CYJ Hair Filler

Choć lecze­nie łysie­nia w kli­ni­kach medy­cy­ny este­tycz­nej nie jest niczym nowym, na tle dobrze zna­nych nam metod wyróż­nia się z pew­no­ścią DR. CYJ Hair Fil­ler. To tera­pia pep­ty­do­wa wyko­rzy­stu­ją­ca uni­kal­ne połą­cze­nie sied­miu pep­ty­dów i kwa­su hia­lu­ro­no­we­go, któ­re po poda­niu do skó­ry rege­ne­ru­ją i odży­wia­ją cebul­ki wło­so­we, powstrzy­mu­jąc łysie­nie i wzmac­nia­jąc wło­sy. 

- Tera­pia jest nie­sa­mo­wi­cie sku­tecz­na, ponie­waż dzia­ła na pozio­mie DNA komó­rek. Kwas hia­lu­ro­no­wy ma za zada­nie uła­twić prze­ni­ka­nie pep­ty­dów, wita­min i ami­no­kwa­sów. Kie­dy skład­ni­ki aktyw­ne się od nie­go odłą­cza­ją, a dzie­je się to przez 14 dni od apli­ka­cji, naśla­du­ją one obec­ne w naszym orga­ni­zmie sub­stan­cje, któ­re odży­wia­ją komór­ki odpo­wie­dzial­ne za wzrost wło­sów – tłu­ma­czy dr Alek­san­dra Jagiel­ska z kli­ni­ki Sthe­tic. 

Tera­pia DR. CYJ Hair Fil­ler skła­da się z czte­rech zabie­gów prze­pro­wa­dza­nych co dwa tygo­dnie. Z uwa­gi na sku­tecz­ność takie­go lecze­nia i dłuż­sze dzia­ła­nie sub­stan­cji aktyw­nych zawar­tych w pre­pa­ra­cie, czę­sto sto­su­je się je po prze­szcze­pie włosów.

Nie­zmien­ny numer 1 – mezo­te­ra­pia skó­ry gło­wy 

Od wie­lu lat nume­rem jeden w lecze­niu łysie­nia jest mezo­te­ra­pia skó­ry gło­wy, któ­ra pole­ga na poda­niu do skó­ry gło­wy mezo­kok­taj­lu ze skład­ni­ka­mi aktyw­ny­mi hamu­ją­cy­mi łysie­nie, odży­wia­ją­cy­mi skó­rę i pobu­dza­ją­cy­mi wzrost nowych wło­sów. Mezo­te­ra­pia ma na celu popra­wę kon­dy­cji wło­sów, jed­no­cze­śnie zagęsz­cza­jąc je, co widać szcze­gól­nie po kil­ku powtó­rze­niach. Zabieg ze wzglę­du na kom­fort pacjen­ta prze­pro­wa­dza­ny jest w znie­czu­le­niu miej­sco­wym. 

Komór­ki macie­rzy­ste w medy­cy­nie rege­ne­ra­cyj­nej 

- Sam zabieg pole­ga na poda­niu pre­pa­ra­tu odżyw­cze­go poprzez serię nie­wiel­kich nakłuć w kil­ku­cen­ty­me­tro­wych odstę­pach. Do iniek­cji wyko­rzy­stu­je­my cien­ką i krót­ką igłę, apli­ku­jąc za jej pomo­cą pre­pa­rat odżyw­czy na głę­bo­kość kil­ku mili­me­trów. Taka pro­ce­du­ra zapew­nia szyb­kie dzia­ła­nie w przy­pad­ku prak­tycz­nie każ­de­go rodza­ju łysie­nia – mówi dr Alek­san­dra Jagiel­ska. Co waż­ne, meto­dą mezo­te­ra­pii poda­je się rów­nież pre­pa­rat CGF ze skon­cen­tro­wa­ny­mi czyn­ni­ka­mi wzro­stu i komór­ka­mi macie­rzy­sty­mi CD34+. 

Tera­pia CGF, czy­li pre­pa­ra­tem przy­go­to­wa­nym na bazie krwi pacjen­ta, akty­wu­je mikro­krą­że­nie w skó­rze i pobu­dza wzrost komó­rek, dla­te­go wła­śnie sto­su­je się ją tak­że w tera­pii wypa­da­nia wło­sów. Atu­tem takie­go roz­wią­za­nia jest 100% bez­pie­czeń­stwo – meto­da wyko­rzy­stu­je bio­kom­pa­ty­bil­ny pre­pa­rat, co niwe­lu­je ryzy­ko aler­gii i innych dzia­łań nie­po­żą­da­nych. 

Cho­ciaż zabie­gi na wło­sy wyma­ga­ją prze­pro­wa­dza­nia peł­nych serii, fak­tem jest, że są one sku­tecz­ne nawet wte­dy, gdy sytu­acja jest nie­zwy­kle trud­na. Pod­czas kon­sul­ta­cji lekarz dobie­ra opty­mal­ne roz­wią­za­nie, któ­re pozwa­la pomóc prak­tycz­nie każ­de­mu pacjen­to­wi zma­ga­ją­ce­mu się z nad­mier­nym wypa­da­niem włosów.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

AKCJA #ZOSTAŃ W DOMU – JAK PRZYGOTOWAĆ CIAŁO DO LATA W DOMOWYCH WARUNKACH? Porady dr Aleksandry Jagielskiej

Do lata zosta­ło coraz mniej cza­su. Cho­ciaż aktu­al­nie musi­my mie­rzyć się z nie­co­dzien­ną sytu­acją i przy­mu­so­wą domo­wą kwa­ran­tan­ną, nie może­my zapo­mi­nać o dba­niu o sie­bie i o swo­je cia­ło. Co praw­da siłow­nie zosta­ły zamknię­te, podobnie…
Więcej