Na psa urok, czyli sympatyczny coonhound w obiektywie Therona Humphreya

Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul
Zdję­cia: thiswildidea.com, maddieonthings.com

1

Wszy­scy zna­my przy­go­dy uro­czej Las­sie, rezo­lut­ne­go Beetho­ve­na, 101 pociesz­nych dal­ma­tyń­czy­ków, a tak­że psa, któ­ry jeź­dził kole­ją. A czy pozna­li­ście już zwa­rio­wa­ną Mad­die…? Ta sym­pa­tycz­na psi­na to sucz­ka rasy coon­ho­und, w któ­rej od pierw­sze­go wej­rze­nia zako­chał się zapa­lo­ny foto­graf i podróż­nik z Karo­li­ny Pół­noc­nej – The­ron Hum­ph­rey, a wraz z nim resz­ta świa­ta.

Ame­ry­ka­nin poznał swo­je­go czwo­ro­noż­ne­go kom­pa­na tuż przed reali­za­cją pro­jek­tu This Wild Idea, pod­czas któ­re­go zapla­no­wał w 365 dni zwie­dzić wszyst­kie sta­ny USA, by sfo­to­gra­fo­wać każ­de­go dnia inną, uni­kal­ną histo­rię nowo­po­zna­nych ludzi. Zabie­ra­jąc Mad­die ze schro­ni­ska Hum­ph­rey jesz­cze nie wie­dział, że nie będzie ona tyl­ko jego naj­lep­szą towa­rzysz­ką w podró­ży, lecz rów­nież gwoź­dziem całe­go pro­gra­mu. Wszyst­ko za spra­wą nie­spo­ty­ka­ne­go talen­tu sucz­ki do pozo­wa­nia w nie­tu­zin­ko­wych warun­kach.

3

Foto­gra­fo­wi w trak­cie kil­ku­na­sto­mie­sięcz­nej wypra­wy uda­ło się zre­ali­zo­wać mnó­stwo sza­lo­nych sesji zdję­cio­wych, w któ­rych głów­ną rolę ode­gra­ła jego wier­na przy­ja­ciół­ka. Nie strasz­ne było jej przyj­mo­wa­nie zawi­łych pozy­cji i usta­wia­nie się na abs­trak­cyj­nych przed­mio­tach oraz nie­ba­ga­tel­nych wyso­ko­ściach. Psia model­ka pod­bi­ła ser­ca inter­nau­tów z pręd­ko­ścią świa­tła aż do tego stop­nia, że foto­gra­fie z jej udzia­łem docze­ka­ły się publi­ka­cji. Zbiór naj­bar­dziej zachwy­ca­ją­cych por­tre­tów weso­łej Mad­die mie­ści się w albu­mie „Mad­die On Things”. Całą serię zdjęć moż­na rów­nież obej­rzeć na stro­nie inter­ne­to­wej ­ www.maddieonthings.com. Patrząc na wybra­ne uję­cia nie spo­sób jest nie upew­nić się w fak­cie, iż pies może być naj­lep­szym przy­ja­cie­lem czło­wie­ka.

5

4

2

0

6

7

11

10

9

8

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:

LOOKING CLOSER” ­ NOWA KOLEKCJA AKWARELI SILKE BONDE
7 NIEZBĘDNYCH PRODUKTÓW W KOBIECEJ TOREBCE
PIKNIK REDAKCJI VERS-24
MARIOS, JEŚLI SZUKASZ NIEZALEŻNEGO STYLU!
HISTORIA PEWNEGO PŁASZCZA
Komentarze

komen­ta­rzy