ModaMust haveTrendy

Na jesień… plisowana spódnica

Ulubiona część garderoby dziennikarzy, blogerek i it-girls podczas tegorocznych tygodni mody. Jeśli do tej pory kojarzyła Ci się tylko z babciną szafą, najwyższa pora to zmienić! I chociaż prawie wszystkie kochamy granny look Michelego, który stworzył go przez ostatnie sezony dla Gucci, tej jesieni szczególnie zachęcamy do śmiałego eksperymentowania z plisowaną spódnicą, którą wbrew pozorom możesz z powodzeniem ubierać nawet w chłodniejsze dni!

Naj­prost­sze zesta­wie­nie? Pli­so­wa­na spód­ni­ca jest świet­ną bazą, któ­ra „kocha” swe­try over­si­ze- razem two­rzą duet, któ­ry nigdy nie zawo­dzi, ale za to wspa­nia­le się uzu­peł­nia, a Tobie zapew­nia kom­fort i… cie­pło. Jest jed­no­cze­śnie mod­ny, kobie­cy, na tyle swo­bod­ny i nie­zo­bo­wią­zu­ją­cy, że świet­nie spraw­dzi się zarów­no pra­cy jak i wie­czor­nych spo­tkań z przy­ja­ciół­mi. Do kla­sycz­nych czar­nych, beżo­wych i paste­lo­wych spód­nic ide­al­ny będzie mono­chro­ma­tycz­ny swe­ter w jed­nym kolo­rze, koniecz­nie taki z gru­by­mi splo­ta­mi, któ­ry­mi zupeł­nie nie musisz się mar­twić- są wręcz pożą­da­ne, bo two­rzą balans mię­dzy roman­tycz­ną

czę­ścią sty­li­za­cji, jaką nie­wąt­pli­wie jest pli­so­wa­na spód­ni­ca, a casu­alo­wą górą.

Kocha­my blask! Dobra wia­do­mość jest taka, że zło­to i meta­lik na pli­sach wyglą­da­ją jesz­cze bar­dziej efek­tow­nie. Posta­raj się wyko­rzy­stać fak­tu­rę i z powo­dze­niem na górę dobierz fan­ta­zyj­ną bluz­kę z rów­nie lśnią­cy­mi apli­ka­cja­mi dla jesz­cze więk­sze­go kon­tra­stu. Myślisz, że co za dużo, to nie­zdro­wo? Nic bar­dziej myl­ne­go. Pli­so­wa­na spód­ni­ca w połą­cze­niu z fal­ba­na­mi i geo­me­trycz­ny­mi cię­cia­mi to odważ­ne roz­wią­za­nie, ale jeśli lubisz bawić się modą, jest jak naj­bar­dziej wska­za­ne, a ogra­ni­cza Cię tyl­ko wła­sna fan­ta­zja. Wie­czo­rem, gdy będzie chłod­niej zawsze dla odmia­ny, by przy­wo­łać naj­pięk­niej­sze wspo­mnie­nia lata możesz wło­żyć eks­tra­wa­ganc­ki swe­ter z wyszy­ty­mi… pal­ma­mi czy raj­ski­mi moty­wa­mi.

Zanim wybie­rzesz się jed­nak do popu­lar­nych sie­ció­wek w poszu­ki­wa­niu tej naj­pięk­niej­szej pli­ski, reko­men­du­je­my, byś koniecz­nie zaj­rza­ła do sza­fy bab­ci. Gwa­ran­tu­ję, że pli­so­wa­na spód­ni­ca jest tak uni­wer­sal­na, że nawet ta naj­prost­sza i kla­sycz­na świet­nie zagra z wyra­zi­sty­mi dodat­ka­mi taki­mi jak np. kolo­ro­wa tor­ba, a całość stwo­rzy nie­po­wta­rzal­ny, jesien­ny look. A na uli­cy nie przej­dziesz nie­zau­wa­żo­na!

kolaz1m1.Zara   2. Zara

kolaz2m3. Asos   4. Ute­rque

kolaz3m5. Balen­cia­ga   6. Guc­ci   7. & other Sto­ries

kolaz4m8. Stel­la McCart­ney   9. Man­go

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Kola­że: Ola Kowal­ska

Komentarze

komen­ta­rzy