Muumi Pannarikahvila – naleśnikarnia rodem z bajki

Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul
Zdję­cia: pannari.fi

muumit_0030_2030

Kula ziem­ska peł­na jest pięk­nych i inspi­ru­ją­cych zakąt­ków. Pomi­mo chę­ci, nie zawsze mamy moż­li­wość by je odwie­dzić. Brak cza­su i brak fun­du­szy to głów­ni spraw­cy naszej ogra­ni­czo­nej mobil­no­ści. Na szczę­ście zarad­ność ludz­ka nie zna gra­nic i każ­de­go dnia na mapie świa­ta powsta­je coraz wię­cej miejsc rodem z baj­ki. Jed­nym z nich – w dosłow­nym tego sło­wa zna­cze­niu – jest Muumi Pan­na­ri­ka­hvi­la.

 Muumi Pan­na­ri­ka­hvi­la to wyjąt­ko­wa nale­śni­kar­nia, któ­ra swo­im uro­kiem cie­szy na co dzień miesz­kań­ców Kuopio – fiń­skiej miej­sco­wo­ści, w któ­rej się znaj­du­je. Jej uni­ka­to­we wnę­trze pozwa­la na chwi­lę prze­nieść się do cza­ro­dziej­skiej doli­ny, by zoba­czyć jak wyglą­da świat z per­spek­ty­wy… Mumin­ków! Nie­po­wta­rzal­ną atmos­fe­rę w loka­lu two­rzą głów­nie deta­le, takie jak m.in. ślicz­ne kubecz­ki, czy zdro­we pro­duk­ty spo­żyw­cze z moty­wem boha­te­rów powie­ści Tove Jans­son. Czym jesz­cze Muumi Pan­na­ri­ka­hvi­la wyróż­nia się na tle pozo­sta­łych miejsc w oko­li­cy? Poza pysz­ny­mi i zdro­wy­mi posił­ka­mi w kli­ma­cie ulu­bio­nej dobra­noc­ki kro­ci dzie­ci, ofe­ru­je iście baj­ko­we towa­rzy­stwo.

pannari_0243_2030

Jak wia­do­mo, jedze­nie w samot­no­ści nie nale­ży do naj­bar­dziej kom­for­to­wych, a prze­cież każ­da codzien­na czyn­ność jest war­ta nuty przy­jem­no­ści. Zało­ży­cie­le Muumi Pan­na­ri­ka­hvi­la zna­leź­li spo­sób na to, by zwy­kłe nale­śni­ki, czy też kawa w bie­gu, sma­ko­wa­ły bar­dziej, nawet gdy jeste­śmy w restau­ra­cji solo. Obsłu­ga każ­de­mu „samot­ni­ko­wi” pro­po­nu­je akom­pa­nia­ment dodat­ko­wej pary oczu w posta­ci plu­sza­ka!

pannarikahvila_0043_w

I jak tu się nie uśmiech­nąć, gdy swój duży, bia­ły nos w talerz wsu­wa Ci Mama lub Tata Mumin­ka? Zaproś do sto­łu kogo lubisz! Migot­ka zapew­ne z chę­cią wysłu­cha Two­ich roz­te­rek ser­co­wych, Mumi­nek wszyst­kich narze­kań na sze­fa, a Pasz­czak głę­bo­kich reflek­sji o życiu. Z takim gościem pod­czas lun­chu moż­na popra­wić swój nastrój o całe 180 stop­ni!

pannarikahvila_0004_w
SAMSUNG CSC
pannarikahvila_0077_w
pannarikahvila_0054_w

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
GDZIE NA SUSHI W WARSZAWIE?
INTERVIEW WITH KASIA ZAREMBA „TO JEST MÓJ CZAS”
KAWIARNIA FABRYCZNA
SPOSÓB NA PLAKAT
SPOSÓB NA ZIMĘ? WEŁNIANA MARYNARKA!
OLIVIA KIJO I JEJ PODWÓJNE ŻYCIE ARTYSTYCZNE
VERS-24 CZYTA, CZYLI KRÓTKO O TYM CO CZYTAMY…
Komentarze

komen­ta­rzy