MUST HAVE – pleciona torba, znajdź model idealny dla siebie

Każda z nas chociaż raz w życiu marzyła o tym aby być paryżanką. Chociaż raz inspirowała się zdjęciami Francuzek i podziwiała styl Jane Birkin, ikony mody lat 60. Przeglądając jej zdjęcia na pewno natrafiłyście na charakterystyczny dla niej look; dżinsowe, lekko opadające spodnie, basicowy biały t-shirt i… plecioną torbę, która wyglądem przypomina koszyczek. Pomimo tego, że od czasu kiedy wybierała ją Jane minęło już pół wieku, dzisiaj pleciona torba wraca do łask fashonistek. Niemal każda znana i stylowa dziewczyna (wejdź na profil Jeanne Damas, Alexy Chung i Lucy Williams), decyduję się na ten dodatek. Jeśli sprawdziłaś już szafę mamy i zajrzałaś do sztufad babć i nadal nie znalazłaś w nich upragnionej torby przychodzimy z pomocą!

Nasze propozycje

Nie­za­leż­nie od tego, jakie­go rodza­ju tor­by pra­gniesz, posta­no­wi­ły­śmy poszu­kać jej razem z Tobą. Jeste­śmy pew­ne, że wśród naszych, 10 pro­po­zy­cji, uda Ci się zna­leźć model, któ­ry nie tyl­ko skrad­nie Two­je ser­ce ale też nie znu­dzi Ci się po jed­nym sezo­nie. Pro­po­no­wa­ne przez nas tor­by zde­cy­do­wa­li­śmy się podzie­lić na parę typów.

Duże, plecione torby

Na duże i ple­cio­ne tor­by natra­fi­ły­śmy w Man­go i H&M. „Ple­cion­kę”, do któ­rej możesz zapa­ko­wać wszyst­kie rze­czy (nawet te nie­po­trzeb­ne), znaj­dziesz w pierw­szym skle­pie. Mar­ka wyszła z pro­po­zy­cją prze­strzen­nej tor­by, któ­rą cie­ka­wie prze­ła­ma­ła czer­wie­nią. Kie­dy chcia­ła­byś zain­we­sto­wać w tzw. Shop­per Bag, udaj się do H&M. Stwo­rzo­ny przez fir­mę bia­ły model ide­al­nie spraw­dzi się w cza­sie jed­ne­go z waka­cyj­nych pik­ni­ków.

Małe torebki

Kie­dy myślisz o wikli­no­wej tor­bie i wyobra­żasz ją sobie jedy­nie jako mały doda­tek do Two­jej sty­li­za­cji powin­naś posta­wić na: koper­tów­kę, listo­nosz­kę czy tzw. wali­zecz­kę. Dzię­ki temu poka­żesz swo­ją zna­jo­mość tren­dów a toreb­ka nie zdo­mi­nu­je Two­je­go looku. Cie­ka­we mode­le znaj­dziesz kolej­no w H&M, Zarze i Stra­di­va­riu­sie.

Woreczki i koszyczki

Kie­dy chcesz, żeby Two­ja tor­ba, desi­gnem była naj­bar­dziej zbli­żo­na do tych noszo­nych przez Jane Bir­kin, powin­naś zde­cy­do­wać się na jeden z trzech typów. Worek, sakiew­kę lub koszyk. Dzię­ki temu uda Ci się odtwo­rzyć sty­li­za­cję gwiaz­dy. Decy­du­jąc się na jed­ną z powyż­szych tore­bek, powin­naś odwiedź Pull and Bear, wspo­mi­na­ną wcze­śniej Zarę i Man­go. Ple­cio­nej sakiew­ki szu­kaj nato­miast w Mas­si­mo Dut­ti. Kie­dy jed­nak podo­bień­stwo Ci nie wystar­cza i pra­gniesz mode­lu iden­tycz­ne­go do tego wybie­ra­ne­go przez Bir­kin odwiedź stro­nę- https://www.lebirkinbasket.com/. Znaj­dziesz tam kul­to­we koszy­ki, któ­rych cena zaczy­na się od 90 euro.

Z czym łączyć?

Kie­dy znaj­dziesz już model ide­al­ny dla sie­bie na pew­no zasta­no­wisz się z czym powin­naś go połą­czyć. Nie­za­leż­nie od tego czy zde­cy­du­jesz się na dużą czy mała wer­sję przede wszyst­kim  powin­naś posta­wić na… luz! Ple­cio­na tor­ba naj­le­piej spraw­dzi się więc z  nie­udziw­nio­ny­mi sty­li­za­cja­mi. Dla­te­go też jako, że jest począ­tek wio­sny, war­to łączyć ją z kwia­to­wy­mi sukien­ka­mi, ogrod­nicz­ka­mi czy pro­sty­mi, prze­wiew­ny­mi koszu­la­mi. Dzię­ki temu masz szan­sę poczuć się jak bywal­czy­ni Fran­cu­skich kuror­tów i poka­zać, że tego­rocz­ne tren­dy są przez Cie­bie dobrze zna­ne.

Życzy­my uda­nych zaku­pów!

Tekst: Julia Downa­ro­wicz

Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz

Zdję­cia: prin­te­rest
Komentarze

komen­ta­rzy