Must-have na jesień w męskiej garderobie

Tekst: Mate­usz Bill
Zdję­cia: pinterest.com

25-tommy-ton-fall-2015-menswear-street-style_007-2

Moda męska na sezon jesień-zima 2015/2016 kla­su­je się pod hasłem „powrót do korze­ni”. Mani­fe­sta­cję męsko­ści ujrzy­my nie tyl­ko w czy­stych for­mach i jed­no­li­tych bar­wach, ale rów­nież we wło­ściań­skiej sty­li­sty­ce, jed­no­cze­śnie znaj­du­jąc miej­sce dla kla­sycz­nej modo­wej for­my.

scarf-men-street-style-by-melodie-jeng3-mfw-streetstyle3-jeng-7584

Przestawiamy zatem 8 rzeczy, które każdy ceniący trendy mężczyzna powinien posiadać w swojej szafie.

  •  Cie­li­sty płaszcz – jest pod­sta­wą męskiej sza­fy w chłod­niej­szych sezo­nach, ide­al­ny w dopeł­nie­nie pro­ste­go ele­ganc­kie­go sty­lu jak i wytwor­ne­go gar­ni­tu­ru.

1 - www.elle.pl

  •  Gar­ni­tur, gar­ni­tur i jesz­cze raz gar­ni­tur! – Trend, któ­ry poja­wia się każ­de­go roku i chy­ba nigdy nie prze­mi­nie. Każ­dy sza­nu­ją­cy swo­ją gar­de­ro­bę męż­czy­zna musi posia­dać przy­naj­mniej jeden dobrze skro­jo­ny gar­ni­tur, moż­li­wo­ści mamy wie­le, a w tym sezo­nie zde­cy­do­wa­nie kró­lu­ją faso­ny z gatun­ku Savi­le Row.

618e16c8d5227ab328ff19e5016ccc44

  •  Trze­wi­ki – obu­wie to dość otwar­ty temat jeśli mówi­my o tren­dach, zaś pro­jek­tan­ci oraz skle­py fir­mo­we w tym sezo­nie głow­nie sta­wia­ją na trze­wi­ki, zarów­no w wer­sji ele­ganc­kiej jak i spor­to­wej.

tumblr_ngkur1x7Bc1rl5myko1_1280

  •  Gru­by, obszer­ny szal – sza­łem tego sezo­nu są ogrom­ne, obszer­ne sza­le, wią­za­ne na prze­róż­ne spo­so­by, mogą być nie tyl­ko ide­al­ną ochro­ną przed zim­nem, ale rów­nież fan­ta­stycz­ny dodat­kiem.

blogs-daily-details-1-MFW-Streetstyle3-Jeng-7332

  •  Luź­nie spodnie – w tym sezo­nie war­to zaopa­trzyć się w nie­co luź­niej­sze spodnie, nie mówi­my tu oczy­wi­ście o wor­kach. Nie­co opusz­czo­ny krok nie znie­sma­czy niko­go a na pew­no wpa­su­je się w nad­cho­dzą­cy trend.

mens-fall-2015-fashion-week-milan-street-style-the-impression-09

  •  Golf – trak­to­wa­ny czę­sto z przy­mru­że­niem oka golf powra­ca do łask! I sta­je się nie­odzow­ną czę­ścią męskiej gar­de­ro­by. Spraw­dzi się zarów­no w luź­niej męskiej sty­li­za­cji, jak i na spe­cjal­ną oka­zję, nie zapo­mi­naj­my jed­nak że nie na każ­dą będzie sto­sow­ny.

tumblr_ni620uFldZ1s7rgijo1_1280

  •  Poszet­ka –ina­czej chu­s­tecz­ka,  ide­al­ny doda­tek do mary­nar­ki, któ­ry w cie­ka­wy spo­sób pod­kre­śli naszą sty­li­za­cję a przez róż­no­rod­ność barw i wzo­rów tak­że i nasz styl.

f2f28de6b8bfc6c084cb49aa8b039587

  •  Kurt­ka bom­ber­ka – uni­wer­sal­na, pro­sta kurt­ka, mod­na od wie­lu sezo­nów i na wie­le z pew­no­ścią pozo­sta­nie. Basic męskiej gar­de­ro­by, któ­ry szcze­gól­nie pole­ca­my nie zapo­mi­na­jąc jed­nak o cie­ka­wym uzu­peł­nie­niu sty­li­za­cji.

bomber-jackets-21

 

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
CAŁA PRAWDA O ZAWODZIE MODELKI
SEKRETNE ŻYCIE JULII BIJOCH
PRZESTARZAŁE TRENDY, CZYLI Z JAKICH ZAKUPÓW WARTO ZREZYGNOWAĆ W TYM SEZONIE?
POZNAJCIE EMILY RATAJKOWSKI
BIŻUTERIA MINIMALISTKI – ZEGAREK DANIEL WELLINGTON
8 PRODUKTÓW, KTÓRE POWINNAŚ MIEĆ W DOMU, GDY CHCESZ SCHUDNĄĆ
10 FAKTÓW, KTÓRYCH NIE WIESZ O H&MKomentarze

komen­ta­rzy