Must have na jesień 2015: kapelusz

Tekst: Wio­let­ta Kuprow­ska
Zdję­cia: instagram.com, polyvore.com, pinterest.com

Zrzut ekranu 2015-10-21 o 16.28.10

Kape­lu­sze powin­ny stać się nie­od­łącz­nym ele­men­tem jesien­nych sty­li­za­cji. Ale czy tak jest zawsze? Nie­ste­ty czę­sto przy­my­ka się oko na peł­nio­ne przez nie funk­cje. Współ­cze­śnie trak­to­wa­ne są jako prze­ży­tek, a u więk­szo­ści kobiet powsta­je nawet pew­na blo­ka­da przed ich zało­że­niem, bo prze­cież kape­lu­sze rzu­ca­ją się dość w oczy. O co więc inne­go może cho­dzić w modzie, jak nie o eks­pe­ry­men­to­wa­nie?

Przy­glą­da­jąc się pro­po­zy­cjom domów mody, z łatwo­ścią moż­na okre­ślić nad­cho­dzą­ce tren­dy sezo­nu. Chy­ba już niko­go nie dzi­wi posze­rza­nie dam­skiej gar­de­ro­by o męskie ele­men­ty. Spraw­dza się to rów­nież w przy­pad­ku kape­lu­szy. W swo­jej naj­now­szej kolek­cji nie­co­dzien­ne nakry­cia gło­wy pre­zen­tu­je Wen­dy Nichol, sku­pia­jąc się na pro­stym prze­ka­zie: lek­kie osa­dze­nie na gło­wie, z pro­stym lub lek­ko zakrzy­wio­nym ku górze ron­dem i podłuż­ną głów­ką.

Wendy Nichol 1

Wen­dy Nichol

Kolej­nym męskim prze­ja­wem jest kape­lusz typu fedo­ra. Czę­sto wyko­ny­wa­ny z fil­cu, w wer­sji dam­skiej może być tak­że przy­ozda­bia­ny wstąż­ka­mi lub inny­mi dodat­ka­mi. W obu przy­pad­kach wystę­pu­je z wklę­słą fał­dą wzdłuż głów­ki. Taki rodzaj kape­lu­sza ofe­ru­je m.in. Bar­ba­ra Bui.

Barbara_Bui

Bar­ba­ra Biu

Jakość wyko­na­nia tego dodat­ku na uży­tek cen­trów han­dlo­wych moż­na zaob­ser­wo­wać na pro­stym przy­kła­dzie dwóch pra­wie iden­tycz­nych kape­lu­szy:

image4xxl

Asos

stradivarius  Stra­di­va­rius

Oprócz wyżej wymie­nio­nych, ist­nie­je jesz­cze wie­le kom­bi­na­cji, któ­rym pod­da­no dam­skie nakry­cia głów. Oto lista naj­po­pu­lar­niej­szych z nich:

571137_in_xl

Euge­nia Kim

_11115375

David&Young590780_in_xl

Maison Michel

503595676_1_tabletop
Rag&Bone

53095578_99_B

Man­go

19K33HCAM_large

Top­shop

111015-e-brown-0

GoJa­ne

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
ŃEMY. THE BEAT GOES ON
GDZIE NA SUSHI W WARSZAWIE?
INTERVIEW WITH KASIA ZAREMBA „TO JEST MÓJ CZAS”

KAWIARNIA FABRYCZNA
SPOSÓB NA PLAKATKomentarze

komen­ta­rzy