Must have każdej fashionistki – chocker

choker_cover

Przy two­rze­niu dobrej sty­li­za­cji każ­dy ele­ment stro­ju jest tak samo istot­ny, odpo­wied­nio dobra­ne buty spra­wią, że sty­li­za­cja zyska na ory­gi­nal­no­ści czy wyra­fi­no­wa­niu, wszyst­ko zale­ży od tego na czym nam zale­ży. Trze­ba zwró­cić uwa­gę zarów­no na bazę nasze­go stro­ju, ale też dodat­ki. W przy­pad­ku mini­ma­li­stycz­ne­go looku to wła­śnie odpo­wied­nie akce­so­ria będą tym co wyróż­ni go spo­śród innych. Cza­sa­mi to klu­czo­wy ele­ment, a ich odpo­wied­ni dobór może spra­wić, że nasza sty­li­za­cja zosta­nie doce­nio­na. Tren­dy w modzie doty­czą zatem tak­że dodat­ków. W tym sezo­nie sku­pia­my się na szyi, dzię­ki cho­ke­rom, czy­li must have tego sezo­nu – pod­kre­śla­my oboj­czy­ki, kon­tur twa­rzy i dekolt. Nasza redak­cja wybra­ła dla Was kil­ka pro­po­zy­cji, pod­po­wia­da­my jak je nosić i inspi­ro­wać się przy two­rze­niu sty­li­za­cji.

Moda lubi zata­czać krę­gi, dla­te­go minio­ne tren­dy wra­ca­ją do nas jak bume­rang, w mło­dzień­czej, odświe­żo­nej for­mie. Pamię­ta­cie mod­ne w latach 90. poplą­ta­ne naszyj­ni­ki z żył­ki? Od nich się zaczę­ło – zno­wu są mod­ne. Gwiaz­dy noszą je jak nasto­lat­ki, a świat mody two­rzy ich eks­klu­zyw­ne odpo­wied­ni­ki. Ozdob­ne cho­ke­ry poja­wi­ły się w kolek­cjach Ver­sa­ce, Bal­ma­in czy Chri­stian Dior. Ale­xan­der Wang posta­wił na roc­ko­wy styl i stwo­rzył skó­rza­ne naszyj­ni­ki z klam­ra­mi, a Ralph Lau­ren na masyw­ne, zro­bio­ne z kolo­ro­wych kamie­ni. Nam podo­ba sie zarów­no ele­ganc­ka jak i ta rock’n’rollowa wer­sja. Naj­mod­niej­szy doda­tek sezo­nu może­cie kupić w nie­mal każ­dym skle­pie, my wybra­ły­śmy dla Was nasze ulu­bio­ne mode­le w roż­nych cenach, tak aby każ­da zna­la­zła coś dla sie­bie. Ten pro­sty doda­tek jest kobie­cy i sek­sow­ny, pod­kre­śla dekolt, szy­ję i oboj­czy­ki. Pięk­nie kom­po­nu­je się z dekol­tem w kształ­cie łód­ki lczy mary­nar­ką, do tego zwiąż wło­sy w niski koczek z prze­dział­kiem na środ­ku i mod­na sty­li­za­cja goto­wa. Taka ele­ganc­ka wer­sja przy­po­mi­na nam styl Marii Anto­ni­ny. Atła­so­wa wstąż­ka z ozdob­ną zawiesz­ką umiesz­czo­na tuż przy szyi, to motyw pro­sto z XVIII wiecz­nej Fran­cji. Czy jestes pary­żan­ką czy tez nie taki doda­tek swiet­nie spraw­dzi się w tym sezo­nie. Oto nasze pro­po­zy­cje: 
dark-grey-suedette-choker-
4_choker
burgundy-suedette-cut-out-choker-
1_choker
3_choker
choker6Komentarze

komen­ta­rzy